หน้าแรก » ก้อย กินรี » คอร์ดเพลง ไม่รักก็บอก – ก้อย กินรี

คอร์ดเพลง ไม่รักก็บอก – ก้อย กินรี

คอร์ดเพลง : ไม่รักก็บอก ก้อย กินรี

คอร์ดเพลง ไม่รักก็บอก - ก้อย กินรี

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ก้อย กินรี : ไม่รักก็บอก


INTRO | C | Em | Am | G | F | G | C | G |

 
หลอกกันอย่า
งนี้ 
 
ฆ่า
Em 
พี่ให้ตายดี
Am 
กว่า
 
อย่ามาล
วงให้เสียเ
วลา 
 
เว
ลาของการหา
ยใจ
 
อยู่ไปก็เห
งา 
 
อยู่ไปก็เศ
ร้าดังคนใกล้
Am 
ตาย
 
ความ
รักมาพังส
ลาย 
 
คนเคยไว้
Dm 
ใจกลับไม่ใ
ยดี

 
เวลาแห่ง
รัก
 
พี่เฝ้าฟูม
Em 
ฟักเหมือนดั่งดว
Am 
งแก้ว
 
แต่มาวั
นนี้คงหมดไปแ
ล้ว
 
หมดแ
ล้วเพราะเธอหม
ดใจ
 
หลอกให้ฉันเ
พ้อ
 
เหมือนเป็นคนเ
ซ่อที่ไร้ควา
Am 
มหมาย
 
ธอคิดได้อย่า
งไร
 
ทำร้ายหัว
ใจของคนรั
กกัน

 
ถ้าไม่
Dm 
รัก 
 
ก็ขอให้เธอบอก
มา
 
อย่ามาใช้วา
จา 
 
หลอกลวงกันอยู่อย่าง
นั้น

 
ไม่รัก
ก็บอก.
 
ลืมแล้ว
Em 
ก็บอก 
 
 
Am 
 
ไม่น่ามา
Dm 
หลอก 
 
หลอก
คนจริงใจอย่า
งฉัน
 
ถ้าคิดจะห
ลอก.
.. 
 
บอกกันสั
Em 
กคำ 
 
 
Am 
 
อย่าเติมควา
Dm 
มช้ำ 
 
ทิ่ม
ตำ 
 
กันอย่าง
นี้เลย

INSTRU | C | Em | Am | G | F | G | C | C |
INSTRU | F | G | Am | G | Dm | Dm | G | G |

 
เวลาแห่ง
รัก
 
พี่เฝ้าฟูม
Em 
ฟักเหมือนดั่งดว
Am 
งแก้ว
 
แต่มาวั
นนี้คงหมดไปแ
ล้ว
 
หมดแ
ล้วเพราะเธอหม
ดใจ
 
หลอกให้ฉันเ
พ้อ
 
เหมือนเป็นคนเ
ซ่อที่ไร้ควา
Am 
มหมาย
 
ธอคิดได้อย่า
งไร
 
ทำร้ายหัว
ใจของคนรั
กกัน

 
ถ้าไม่
Dm 
รัก 
 
ก็ขอให้เธอบอก
มา
 
อย่ามาใช้วา
จา 
 
หลอกลวงกันอยู่อย่าง
นั้น

 
ไม่รัก
ก็บอก.
 
ลืมแล้ว
Em 
ก็บอก 
 
 
Am 
 
ไม่น่ามา
Dm 
หลอก 
 
หลอก
คนจริงใจอย่า
งฉัน
 
ถ้าคิดจะห
ลอก.
.. 
 
บอกกันสั
Em 
กคำ 
 
 
Am 
 
อย่าเติมควา
Dm 
มช้ำ 
 
ทิ่ม
ตำ 
 
กันอย่าง
นี้เลย

 
ไม่รัก
ก็บอก.
 
ลืมแล้ว
Em 
ก็บอก 
 
 
Am 
 
ไม่น่ามา
Dm 
หลอก 
 
หลอก
คนจริงใจอย่า
งฉัน
 
ถ้าคิดจะห
ลอก.
.. 
 
บอกกันสั
Em 
กคำ 
 
 
Am 
 
อย่าเติมควา
Dm 
มช้ำ 
 
ทิ่ม
ตำ 
 
กันอย่าง
นี้เลย

OUTRO | C | Em | Am | G | F | G | C | C |
OUTRO | F | G | Am | G | Dm | Dm | G | G |
OUTRO | C | Em | Am | G | F | G | C | C |
OUTRO | F | G | Am | G | Dm | Dm | G | G |
OUTRO | C | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่รักก็บอก


หลอกกันอย่างนี้ ฆ่าพี่ให้ตายดีกว่า
อย่ามาลวงให้เสียเวลา เวลาของการหายใจ
อยู่ไปก็เหงา อยู่ไปก็เศร้าดังคนใกล้ตาย
ความรักมาพังสลาย คนเคยไว้ใจกลับไม่ใยดี

*เวลาแห่งรัก
พี่เฝ้าฟูมฟักเหมือนดั่งดวงแก้ว
แต่มาวันนี้คงหมดไปแล้ว
หมดแล้วเพราะเธอหมดใจ
หลอกให้ฉันเพ้อ
เหมือนเป็นคนเซ่อที่ไร้ความหมาย
เธอคิดได้อย่างไร
ทำร้ายหัวใจของคนรักกัน

**ถ้าไม่รัก ก็ขอให้เธอบอกมา
อย่ามาใช้วาจา หลอกลวงกันอยู่อย่างนั้น

***ไม่รักก็บอก ลืมแล้วก็บอก
ไม่น่ามาหลอก หลอกคนจริงใจอย่างฉัน
ถ้าคิดจะหลอก บอกกันสักคำ
อย่าเติมความช้ำ ทิ่มตำ กันอย่างนี้เลย

( ดนตรี )

*เวลาแห่งรัก
พี่เฝ้าฟูมฟักเหมือนดั่งดวงแก้ว
แต่มาวันนี้คงหมดไปแล้ว
หมดแล้วเพราะเธอหมดใจ
หลอกให้ฉันเพ้อ
เหมือนเป็นคนเซ่อที่ไร้ความหมาย
เธอคิดได้อย่างไร
ทำร้ายหัวใจของคนรักกัน

**ถ้าไม่รัก ก็ขอให้เธอบอกมา
อย่ามาใช้วาจา หลอกลวงกันอยู่อย่างนั้น

***ไม่รักก็บอก ลืมแล้วก็บอก
ไม่น่ามาหลอก หลอกคนจริงใจอย่างฉัน
ถ้าคิดจะหลอก บอกกันสักคำ
อย่าเติมความช้ำ ทิ่มตำ กันอย่างนี้เลย

มิวสิควิดีโอ ไม่รักก็บอก ก้อย กินรี

เพลง ไม่รักก็บอก (คอร์ด)
ศิลปิน : ก้อย กินรี
คำร้อง ทำนอง จีระพงษ์ พุ่มนวน
เรียบเรียง แอม ฟอร์ มาลีน
มาสเตอร์ อภิชัย ชูเกื้อ
ติดต่องานแสดง 0968368195
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :