คอร์ดเพลง อยากมีเธอข้างๆ ก้อย กินรี

  
Text   


INTRO | F | C | Dm | Bb | ( 2 Times ) | C |

F 
  ในชีวิต
C 
คนไม่มีใครไม่เคยผิด
Dm 
  ในชีวิต
Bb 
ฉันก็เป็นเหมือนคนทั่วไป
F 
  ที่เคยพลาด
C 
พลั้งทำให้เธอเ
Dm 
สียใจ มาก่อน  
Bb 

F 
  อาจจะมีเล็กน้
C 
อยไม่เท่าใครเขา
Dm 
  แต่ว่าใจของเ
Bb 
ราให้เธอหมดเลย
F 
  ถ้าหากว่าทรามเ
C 
ชยจะเห็นใจกันบ้าง
Dm 
  หลบ
Bb 
มาได้หม้าย

Gm 
  สิ่งไหนที่ฉันเคย
Am 
ทำ 
 
เมื่อเธอไม่ชอบใจ
Bb 
  ว่าจะไม่ทำอีกแ
F 
ล้ว 
 
ให้เธอได้เข้าใจ
Gm 
  คนเรามันมีแค่หนึ่งใจ 
 
 
Am 
  ถ้ารักไปแล้วก็หมดไป
Bb 
  พี่ให้เธอไปเหม็ดใจ 
 
ไม่เหลือให้ใครอีกเ
C 
ลย

 
อยากมีเธอข้
F 
างๆ 
 
จับมือเดินในส
C 
วนยาง
 
หากมีเธอร่วม
Dm 
ทางฉันคงไม่เหงาเศร้าใ
Bb 
จแล้ว
 
อยากมีเธอข้
F 
างๆ 
 
จับมือเดินในส
C 
วนยาง
 
คงไม่อ้าง
Dm 
ว้างถ้ามีเธออยู่ด้วย
Bb 
กัน

 
สิ่งไหนที่เ
F 
ธอโกรธ 
 
ฉันก็พร้อมจะ
C 
ขอโทษ
 
หลบมาได้
Dm 
หม้ายจากนี้จะรอแต่เ
Bb 
ธอนะ
 
สวนยางคงไม่เ
F 
หงา 
 
หลบมาตะบ้า
C 
นเรา
 
ยังมีคน
Dm 
รอเธออยู่ตรงนี้นะเ
Bb 
ธอ 
 
ยังรักเธอเสมอ

INSTRU | F | C |

F 
  อาจจะมีเล็กน้
C 
อยไม่เท่าใครเขา
Dm 
  แต่ว่าใจของเ
Bb 
ราให้เธอหมดเลย
F 
  ถ้าหากว่าทรามเ
C 
ชยจะเห็นใจกันบ้าง
Dm 
  หลบ
Bb 
มาได้หม้าย

Gm 
  สิ่งไหนที่ฉันเคย
Am 
ทำ 
 
เมื่อเธอไม่ชอบใจ
Bb 
  ว่าจะไม่ทำอีกแ
F 
ล้ว 
 
ให้เธอได้เข้าใจ
Gm 
  คนเรามันมีแค่หนึ่งใจ 
 
 
Am 
  ถ้ารักไปแล้วก็หมดไป
Bb 
  พี่ให้เธอไปเหม็ดใจ 
 
ไม่เหลือให้ใครอีกเ
C 
ลย

 
อยากมีเธอข้
F 
างๆ 
 
จับมือเดินในส
C 
วนยาง
 
หากมีเธอร่วม
Dm 
ทางฉันคงไม่เหงาเศร้าใ
Bb 
จแล้ว
 
อยากมีเธอข้
F 
างๆ 
 
จับมือเดินในส
C 
วนยาง
 
คงไม่อ้าง
Dm 
ว้างถ้ามีเธออยู่ด้วย
Bb 
กัน

 
สิ่งไหนที่เ
F 
ธอโกรธ 
 
ฉันก็พร้อมจะ
C 
ขอโทษ
 
หลบมาได้
Dm 
หม้ายจากนี้จะรอแต่เ
Bb 
ธอนะ
 
สวนยางคงไม่เ
F 
หงา 
 
หลบมาตะบ้า
C 
นเรา
 
ยังมีคน
Dm 
รอเธออยู่ตรงนี้นะเ
Bb 
ธอ 
 
ยังรักเธอเสมอ

INSTRU | F | C | Dm | Bb | ( 2 Times )

 
อยากมีเธอข้
F 
างๆ 
 
จับมือเดินในส
C 
วนยาง
 
หากมีเธอร่วม
Dm 
ทางฉันคงไม่เหงาเศร้าใ
Bb 
จแล้ว
 
อยากใเธอข้
F 
างๆ 
 
จับมือเดินในส
C 
วนยาง
 
คงไม่อ้าง
Dm 
ว้างถ้ามีเธออยู่ด้วย
Bb 
กัน

 
สิ่งไหนที่เ
F 
ธอโกรธ 
 
ฉันก็พร้อมจะ
C 
ขอโทษ
 
หลบมาได้
Dm 
หม้ายจากนี้จะรอแต่เ
Bb 
ธอนะ
 
สวนยางคงไม่เ
F 
หงา 
 
หลบมาตะบ้า
C 
นเรา
 
ยังมีคน
Dm 
รอเธออยู่นี้นะเ
Bb 
ธอ

 
อะไรที่
Gm 
มันผ่านมา 
 
ก็ห้
C 
มันผ่านไป
 
เก็บ
Am 
ไว้ทำไณล่ะ
Dm 
เธอให้ใจมันเจ็บอยู่
Gm 
พันนี้
 
ที่บ้านยังมีคนรอเธอ หลบ
C 
มาตะน้อง
 
พี่ยังรักเธอเ
Gm 
สมอ

 
หลบ
C 
มาตะน้อง 
 
พี่ยังรักเธอเ
F 
สมอ


ในชีวิตคนไม่มีใครไม่เคยผิด
ในชีวิตฉันก็เป็นเหมือนคนทั่วไป
ที่เคยพลาดพลั้งทำให้เธอเสียใจ มาก่อน

อาจจะมีเล็กน้อยไม่เท่าใครเขา
แต่ว่าใจของเราให้เธอหมดเลย
ถ้าหากว่าทรามเชยจะเห็นใจกันบ้าง
หลบมาได้หม้าย

สิ่งไหนที่ฉันเคยทำ เมื่อเธอไม่ชอบใจ
ว่าจะไม่ทำอีกแล้ว ให้เธอได้เข้าใจ
คนเรามันมีแค่หนึ่งใจ ถ้ารักไปแล้วก็หมดไป
พี่ให้เธอไปเหม็ดใจ ไม่เหลือให้ใครอีกเลย

อยากมีเธอข้างๆ จับมือเดินในสวนยาง
หากมีเธอร่วมทางฉันคงไม่เหงาเศร้าใจแล้ว
อยากมีเธอข้างๆ จับมือเดินในสวนยาง
คงไม่อ้างว้างถ้ามีเธออยู่ด้วยกัน

สิ่งไหนที่เธอโกรธ ฉันก็พร้อมจะขอโทษ
หลบมาได้หม้ายจากนี้จะรอแต่เธอนะ
สวนยางคงไม่เหงา หลบมาตะบ้านเรา
ยังมีคนรอเธออยู่ตรงนี้นะเธอ ยังรักเธอเสมอ

( ดนตรี )

อาจจะมีเล็กน้อยไม่เท่าใครเขา
แต่ว่าใจของเราให้เธอหมดเลย
ถ้าหากว่าทรามเชยจะเห็นใจกันบ้าง
หลบมาได้หม้าย

สิ่งไหนที่ฉันเคยทำ เมื่อเธอไม่ชอบใจ
ว่าจะไม่ทำอีกแล้ว ให้เธอได้เข้าใจ
คนเรามันมีแค่หนึ่งใจ ถ้ารักไปแล้วก็หมดไป
พี่ให้เธอไปเหม็ดใจ ไม่เหลือให้ใครอีกเลย

อยากมีเธอข้างๆ จับมือเดินในสวนยาง
หากมีเธอร่วมทางฉันคงไม่เหงาเศร้าใจแล้ว
อยากมีเธอข้างๆ จับมือเดินในสวนยาง
คงไม่อ้างว้างถ้ามีเธออยู่ด้วยกัน

สิ่งไหนที่เธอโกรธ ฉันก็พร้อมจะขอโทษ
หลบมาได้หม้ายจากนี้จะรอแต่เธอนะ
สวนยางคงไม่เหงา หลบมาตะบ้านเรา
ยังมีคนรอเธออยู่ตรงนี้นะเธอ ยังรักเธอเสมอ

( ดนตรี )

อยากมีเธอข้างๆ จับมือเดินในสวนยาง
หากมีเธอร่วมทางฉันคงไม่เหงาเศร้าใจแล้ว
อยากใเธอข้างๆ จับมือเดินในสวนยาง
คงไม่อ้างว้างถ้ามีเธออยู่ด้วยกัน

สิ่งไหนที่เธอโกรธ ฉันก็พร้อมจะขอโทษ
หลบมาได้หม้ายจากนี้จะรอแต่เธอนะ
สวนยางคงไม่เหงา หลบมาตะบ้านเรา
ยังมีคนรอเธออยู่นี้นะเธอ

อะไรที่มันผ่านมา ก็ห้มันผ่านไป
เก็บไว้ทำไณล่ะเธอให้ใจมันเจ็บอยู่พันนี้
ที่บ้านยังมีคนรอเธอ หลบมาตะน้อง
พี่ยังรักเธอเสมอ

หลบมาตะน้อง พี่ยังรักเธอเสมอ

มิวสิควิดีโอ อยากมีเธอข้างๆ ก้อย กินรี

เพลง : อยากมีเธอข้างๆ (คอร์ด)
ศิลปิน : ก้อย กินรี
เนื้อร้อง/ทำนอง : แอม ฟอร์มาลีน
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ
ติดต่องานศิลปิน : 0968368195

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend