คอร์ดเพลง บางครั้งฉันคิดอยากตาย เเต่ฉันยังต้องสู้ – ฝนพรำ

  
Text   

คอร์ดเพลง : บางครั้งฉันคิดอยากตาย เเต่ฉันยังต้องสู้ ฝนพรำ

คอร์ดเพลง บางครั้งฉันคิดอยากตาย เเต่ฉันยังต้องสู้ - ฝนพรำ

เพลง :

ศิลปิน : ฝนพรำ

เนื้อร้อง/ทำนอง : นครินทร์ ทองขวาง

คอร์ดทั้งหมด : F#m,B,E,C#m,G#m


INTRO | F#m B | E | ( 4 Times ) | B |

 
ตก
F#m 
เย็นวันนี้ฉันร้
B 
องไห้กับตัวเ
E 
อง
 
กับ
F#m 
ความวังเวงผู้เ
B 
ดียว 
 
ไม่มีผู้ใ
E 
 
ใน
F#m 
ใจมันล้า 
 
ฝืน
B 
ทนจนแทบไม่ไ
E 
หว
 
คง
F#m 
ไม่มีใคร 
 
ผู้ใ
B 
ด 
 
ที่อยากรับ
E 
ฟัง 
 
 
B 

 
ตก
F#m 
เย็นวันนี้ฉัน
B 
มีเพียงความผิดห
E 
วัง
 
ฉัน
F#m 
สู้ลำพัง 
 
คนเ
B 
ดียว 
 
ไม่มีผู้ใ
E 
 
และ
F#m 
ความกดดันมากม
B 
ายที่เก็บเอาไ
E 
ว้
 
ฝืน
F#m 
ยิ้ม 
 
ไม่เคยให้ใ
B 
คร 
 
ได้รู้ความจ
E 
ริง

 
ว่าบางค
A 
รั้งฉันคิดว่าอ
B 
ยากหลับไปไม่
E 
ตื่น
 
ไม่อยาก
A 
ฟื้นลืมตาตื่น
B 
มา 
 
เพื่อเจอปัญ
E 
หา
 
ไม่อยาก
A 
รับและรู้ความจ
B 
ริง
 
แต่
G#m 
คนข้างหลังเตือ
C#m 
นว่า
F#m 
เขายังคอยอยู่ห
B 
นา 
 
คิดให้
E 
ดีดี

 
หากยัง
A 
มีชีวิต 
 
ก็
B 
คงต้องสู้ต่อไ
E 
 
แม้เรื่องร
A 
าวมากมาย 
 
รุมเ
B 
ร้าให้ตายทุก
E 
วัน
 
หากว่า
F#m 
ความสุขนั้นมีจ
B 
ริง
 
ให้
G#m 
ฉันได้พบสั
C#m 
กครั้ง
F#m 
พอให้วันต่อ
B 
วัน 
 
มีแรง
E 
สู้ต่อ

INSTRU | F#m B | E | ( 4 Times )

 
ตก
F#m 
เย็นวันนี้ฉัน
B 
มีเพียงความผิดห
E 
วัง
 
ฉัน
F#m 
สู้ลำพัง 
 
คนเ
B 
ดียว 
 
ไม่มีผู้ใ
E 
 
และ
F#m 
ความกดดันมากม
B 
ายที่เก็บเอาไ
E 
ว้
 
ฝืน
F#m 
ยิ้ม 
 
ไม่เคยให้ใ
B 
คร 
 
ได้รู้ความจ
E 
ริง

 
ว่าบางค
A 
รั้งฉันคิดว่าอ
B 
ยากหลับไปไม่
E 
ตื่น
 
ไม่อยาก
A 
ฟื้นลืมตาตื่น
B 
มา 
 
เพื่อเจอปัญ
E 
หา
 
ไม่อยาก
A 
รับและรู้ความจ
B 
ริง
 
แต่
G#m 
คนข้างหลังเตือ
C#m 
นว่า
F#m 
เขายังคอยอยู่ห
B 
นา 
 
คิดให้
E 
ดีดี

 
หากยัง
A 
มีชีวิต 
 
ก็
B 
คงต้องสู้ต่อไ
E 
 
แม้เรื่องร
A 
าวมากมาย 
 
รุมเ
B 
ร้าให้ตายทุก
E 
วัน
 
หากว่า
F#m 
ความสุขนั้นมีจ
B 
ริง
 
ให้
G#m 
ฉันได้พบสั
C#m 
กครั้ง
F#m 
พอให้วันต่อ
B 
วัน 
 
มีแรง
E 
สู้ต่อ

 
และบางค
A 
รั้งฉันคิดว่าอ
B 
ยากหลับไปไม่
E 
ตื่น
 
ไม่อยาก
A 
ฟื้นลืมตาตื่น
B 
มา 
 
เพื่อเจอปัญ
E 
หา
 
ไม่อยาก
A 
รับและรู้ความจ
B 
ริง
 
แต่
G#m 
คนข้างหลังเตือ
C#m 
นว่า
F#m 
เขายังคอยอยู่ห
B 
นา 
 
คิดให้
E 
ดีดี

 
หากยัง
A 
มีชีวิต 
 
ก็
B 
คงต้องสู้ต่อไ
E 
 
แม้เรื่องร
A 
าวมากมาย 
 
รุมเ
B 
ร้าให้ตายทุก
E 
วัน
 
หากว่า
F#m 
ความสุขนั้นมีจ
B 
ริง
 
ให้
G#m 
ฉันได้พบสั
C#m 
กครั้ง
F#m 
พอให้วันต่อ
B 
วัน 
 
มีแรง
E 
สู้ต่อ

 
หากว่า
F#m 
ความสุขนั้นมีจ
B 
ริง
 
ให้
G#m 
ฉันได้พบสัก
C#m 
ครั้ง
F#m 
พอให้วันต่อ
B 
วัน 
 
มีแรงสู้
E 
ต่อ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บางครั้งฉันคิดอยากตาย เเต่ฉันยังต้องสู้


ตกเย็นวันนี้ฉันร้องไห้กับตัวเอง
กับความวังเวงผู้เดียว ไม่มีผู้ใด
ในใจมันล้า ฝืนทนจนแทบไม่ไหว
คงไม่มีใคร ผู้ใด ที่อยากรับฟัง

ตกเย็นวันนี้ฉันมีเพียงความผิดหวัง
ฉันสู้ลำพัง คนเดียว ไม่มีผู้ใด
และความกดดันมากมายที่เก็บเอาไว้
ฝืนยิ้ม ไม่เคยให้ใคร ได้รู้ความจริง

ว่าบางครั้งฉันคิดว่าอยากหลับไปไม่ตื่น
ไม่อยากฟื้นลืมตาตื่นมา เพื่อเจอปัญหา
ไม่อยากรับและรู้ความจริง
แต่คนข้างหลังเตือนว่า
เขายังคอยอยู่หนา คิดให้ดีดี

หากยังมีชีวิต ก็คงต้องสู้ต่อไป
แม้เรื่องราวมากมาย รุมเร้าให้ตายทุกวัน
หากว่าความสุขนั้นมีจริง
ให้ฉันได้พบสักครั้ง
พอให้วันต่อวัน มีแรงสู้ต่อ

( ดนตรี )

ตกเย็นวันนี้ฉันมีเพียงความผิดหวัง
ฉันสู้ลำพัง คนเดียว ไม่มีผู้ใด
และความกดดันมากมายที่เก็บเอาไว้
ฝืนยิ้ม ไม่เคยให้ใคร ได้รู้ความจริง

ว่าบางครั้งฉันคิดว่าอยากหลับไปไม่ตื่น
ไม่อยากฟื้นลืมตาตื่นมา เพื่อเจอปัญหา
ไม่อยากรับและรู้ความจริง
แต่คนข้างหลังเตือนว่า
เขายังคอยอยู่หนา คิดให้ดีดี

หากยังมีชีวิต ก็คงต้องสู้ต่อไป
แม้เรื่องราวมากมาย รุมเร้าให้ตายทุกวัน
หากว่าความสุขนั้นมีจริง
ให้ฉันได้พบสักครั้ง
พอให้วันต่อวัน มีแรงสู้ต่อ

และบางครั้งฉันคิดว่าอยากหลับไปไม่ตื่น
ไม่อยากฟื้นลืมตาตื่นมา เพื่อเจอปัญหา
ไม่อยากรับและรู้ความจริง
แต่คนข้างหลังเตือนว่า
เขายังคอยอยู่หนา คิดให้ดีดี

หากยังมีชีวิต ก็คงต้องสู้ต่อไป
แม้เรื่องราวมากมาย รุมเร้าให้ตายทุกวัน
หากว่าความสุขนั้นมีจริง
ให้ฉันได้พบสักครั้ง
พอให้วันต่อวัน มีแรงสู้ต่อ

หากว่าความสุขนั้นมีจริง
ให้ฉันได้พบสักครั้ง
พอให้วันต่อวัน มีแรงสู้ต่อ..

มิวสิควิดีโอ บางครั้งฉันคิดอยากตาย เเต่ฉันยังต้องสู้ ฝนพรำ

เพลง บางครั้งฉันคิดอยากตาย เเต่ฉันยังต้องสู้
ศิลปิน : ฝนพรำ
เรียบเรียง : นครินทร์ ทองขวาง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend