คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร

  
Text   

คอร์ดเพลง : หนังเรื่องเก่า เนสกาแฟ ศรีนคร

คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า - เนสกาแฟ ศรีนคร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Am, C, Dm, Em, F, G


Tune to Eb
 
อย่างน้อ
C 
ยๆ 
 
มันกะเป็นหนังเรื่อ
Em 
งนึง
 
ที่จะตราตรึงในใจ
Am 
น้องแม้ว่าสิโดนปาน
G 
ใด๋
 
อย่างน้อ
F 
ยๆ 
 
น้องกะได้มีความทรงจำ
Em 
ดีๆ 
 
มากมาย
 
ขอขอบ
Dm 
คุณหลายๆ 
 
ที่เขา
G 
มา

INSTRU | C Em | Am Em |
INSTRU | F Em | Dm G |

 
นั่งเบิ่งรูปเ
C 
ก่า 
 
สองเฮาที่เก็
Em 
บไว้
 
ความทรงจำหัว
F 
ใจ 
 
ตอนที่สองเฮายังมี
C 
กัน
 
แต่กะฮู้
Am 
ดีบ่มีโอกาสไปถ่าย
Em 
แล้วหม่องนั้น
 
เจ้าหย่าง
F 
ไป 
 
ไกลสุด
G 
ฝันเกิน
C 
ตา

 
น้องยังคิดฮ
C 
อด 
 
บางเวลากะยังคิ
Em 
ดถึง
 
ความหลังครั้งห
F 
นึ่งที่สองเฮาเคยผ่าน
C 
มา
 
แต่กะ
Am 
ฮู้ดี 
 
ว่า
Em 
บ่มีค่า
 
เจ้าคง
F 
บ่กลับ
G 
มาน้องกะเข้า
C 
ใจ 

 
ขอบ
F 
คุณที่เข้ามาเป็น 
 
เรื่องราวใน
Em 
ชีวิต
 
น้องบ่
Dm 
คิดว่าเรื่องของเฮา 
 
สิจบลงง่า
G 
ยดาย
Dm 
แม้สิฮู้สึกว่า 
 
มันเร็วเกิ
Em 
นไป
 
แต่คงเ
F 
ฮ็ดอีหยังบ่ได้ 
 
อีกแ
G 
ล้ว

 
อย่างน้อ
C 
ยๆ 
 
มันกะเป็นหนังเรื่อ
Em 
งนึง
 
ที่จะตราตรึงในใจ
Am 
น้องแม้ว่าสิโดนปาน
G 
ใด๋
 
อย่างน้
F 
อยๆ 
 
น้องกะได้มีความทรงจำ
Em 
ดีๆ 
 
มากมาย
 
ขอขอบ
Dm 
คุณหลายๆ 
 
ที่เข้า
G 
มา
 
เป็นรอย
C 
ยิ้มในวันที่ท้อในวันที่
Em 
น้องบ่มีไผ
 
อยู่ข้าง
Am 
กายในวันที่ใจอ่อน
G 
ล้า
 
แม้มื้อ
F 
นี้ฮักเฮาฮ้าง 
 
จบด้วย
Em 
การจากลา
 
แต่มัน
Dm 
เป็นเรื่องดีที่
G 
สุด 
 
ในชี
C 
วิตน้อง 
 
 
G 

INSTRU | C Em | Am G | F | G |

 
ขอบ
F 
คุณที่เข้ามาเป็น 
 
เรื่องราวใน
Em 
ชีวิต
 
น้องบ่
Dm 
คิดว่าเรื่องของเฮา 
 
สิจบลงง่า
G 
ยดาย
Dm 
แม้สิฮู้สึกว่า 
 
มันเร็วเกิ
Em 
นไป
 
แต่คงเ
F 
ฮ็ดอีหยังบ่ได้ 
 
อีกแ
G 
ล้ว

 
อย่างน้อ
C 
ยๆ 
 
มันกะเป็นหนังเรื่อ
Em 
งนึง
 
ที่จะตราตรึงในใจ
Am 
น้องแม้ว่าสิโดนปาน
G 
ใด๋
 
อย่างน้
F 
อยๆ 
 
น้องกะได้มีความทรงจำ
Em 
ดีๆ 
 
มากมาย
 
ขอขอบ
Dm 
คุณหลายๆ 
 
ที่เข้า
G 
มา
 
เป็นรอย
C 
ยิ้มในวันที่ท้อในวันที่
Em 
น้องบ่มีไผ
 
อยู่ข้าง
Am 
กายในวันที่ใจอ่อน
G 
ล้า
 
แม้มื้อ
F 
นี้ฮักเฮาฮ้าง 
 
จบด้วย
Em 
การจากลา
 
แต่มัน
Dm 
เป็นเรื่องดีที่
G 
สุด

 
อย่างน้อ
C 
ยๆ 
 
มันกะเป็นหนังเรื่อ
Em 
งนึง
 
ที่จะตราตรึงในใจ
Am 
น้องแม้ว่าสิโดนปาน
G 
ใด๋
 
อย่างน้
F 
อยๆ 
 
น้องกะได้มีความทรงจำ
Em 
ดีๆ 
 
มากมาย
 
ขอขอบ
Dm 
คุณหลายๆ 
 
ที่เข้า
G 
มา
 
เป็นรอย
C 
ยิ้มในวันที่ท้อในวันที่
Em 
น้องบ่มีไผ
 
อยู่ข้าง
Am 
กายในวันที่ใจอ่อน
G 
ล้า
 
แม้มื้อ
F 
นี้ฮักเฮาฮ้าง 
 
จบด้วย
Em 
การจากลา
 
แต่มัน
Dm 
เป็นเรื่องดีที่
G 
สุด 
 
ในชี
C 
วิตน้อง

 
แต่มัน
Dm 
เป็นเรื่องดีที่
G 
สุด.. 
 
ในชี
C 
วิตน้อง

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หนังเรื่องเก่า


อย่างน้อยๆ มันกะเป็นหนังเรื่องหนึ่ง
ที่จะตราตรึงในใจน้องแม้ว่าสิโดนปานใด๋
อย่างน้อยๆ น้องกะได้มีความทรงจำดีๆ มากมาย
ขอขอบคุณหลายๆ ที่เข้ามา

นั่งเบิ่งรูปเก่า สองเฮาที่เก็บไว้
ความทรงจำหัวใจตอนที่สองเฮายังมีกัน
แต่กะฮู้ดีบ่มีโอกาสไปถ่ายแล้วหม่องนั้น
เจ้าหย่างไปไกลสุดฝันเกินตา

น้องยังคิดฮอด บางเวลากะยังคิดถึง
ความหลังครั้งหนึ่งที่สองเฮาเคยผ่านมา
แต่กะฮู้ดี ว่าบ่มีค่า เจ้าคงบ่กลับมาน้องกะเข้าใจ

ขอบคุณที่เข้ามาเป็นเรื่องราวในชีวิต
น้องบ่คิดว่าเรื่องของเฮาสิจบลงง่ายดาย
แม้สิฮู้สึกว่ามันเร็วเกินไป แต่คงเฮ็ดอีหยังบ่ได้อีกแล้ว

อย่างน้อยๆ มันกะเป็นหนังเรื่องหนึ่ง
ที่จะตราตรึงในใจน้องแม้ว่าสิโดนปานใด๋
อย่างน้อยๆ น้องกะได้มีความทรงจำดีๆ มากมาย
ขอขอบคุณหลายๆ ที่เข้ามา

เป็นรอยยิ้มในวันที่ท้อในวันที่น้องบ่มีไผ
อยู่ข้างกายในวันที่น้องอ่อนล้า
แม้มื้อนี้ฮักเฮาฮ้าง จบด้วยการจากลา
แต่มันเป็นเรื่องดีที่สุดในชีวิตน้อง

ขอบคุณที่เข้ามาเป็นเรื่องราวในชีวิต
น้องบ่คิดว่าเรื่องของเฮาสิจบลงง่ายดาย
แม้สิฮู้สึกว่ามันเร็วเกินไป แต่คงเฮ็ดอีหยังบ่ได้อีกแล้ว

อย่างน้อยๆ มันกะเป็นหนังเรื่องหนึ่ง
ที่จะตราตรึงในใจน้องแม้ว่าสิโดนปานใด๋
อย่างน้อยๆ น้องกะได้มีความทรงจำดีๆ มากมาย
ขอขอบคุณหลายๆ ที่เข้ามา

เป็นรอยยิ้มในวันที่ท้อในวันที่น้องบ่มีไผ
อยู่ข้างกายในวันที่น้องอ่อนล้า
แม้มื้อนี้ฮักเฮาฮ้าง จบด้วยการจากลา
แต่มันเป็นเรื่องดีที่สุด

อย่างน้อยๆ มันกะเป็นหนังเรื่องหนึ่ง
ที่จะตราตรึงในใจน้องแม้ว่าสิโดนปานใด๋
อย่างน้อยๆ น้องกะได้มีความทรงจำดีๆ มากมาย
ขอขอบคุณหลายๆ ที่เข้ามา

เป็นรอยยิ้มในวันที่ท้อในวันที่น้องบ่มีไผ
อยู่ข้างกายในวันที่น้องอ่อนล้า
แม้มื้อนี้ฮักเฮาฮ้าง จบด้วยการจากลา
แต่มันเป็นเรื่องดีที่สุดในชีวิตน้อง

แต่มันเป็นเรื่องดีที่สุด ในชีวิตน้อง

มิวสิควิดีโอ หนังเรื่องเก่า เนสกาแฟ ศรีนคร

เพลง หนังเรื่องเก่า
ศิลปิน : เนสกาแฟ ศรีนคร
คำร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน / ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานแสดง 088-999-2889
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend