หน้าแรก » เนสกาแฟ ศรีนคร » คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร

คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร

คอร์ดเพลง : หนังเรื่องเก่า เนสกาแฟ ศรีนคร

คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า - เนสกาแฟ ศรีนคร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Am, C, Dm, Em, F, G


Tune to Eb
 
อย่างน้อ
ยๆ 
 
มันกะเป็นหนังเรื่อ
Em 
งนึง
 
ที่จะตราตรึงในใจ
Am 
น้องแม้ว่าสิโดนปาน
ใด๋
 
อย่างน้อ
ยๆ 
 
น้องกะได้มีความทรงจำ
Em 
ดีๆ 
 
มากมาย
 
ขอขอบ
Dm 
คุณหลายๆ 
 
ที่เขา
มา

INSTRU | C Em | Am Em |
INSTRU | F Em | Dm G |

 
นั่งเบิ่งรูปเ
ก่า 
 
สองเฮาที่เก็
Em 
บไว้
 
ความทรงจำหัว
ใจ 
 
ตอนที่สองเฮายังมี
กัน
 
แต่กะฮู้
Am 
ดีบ่มีโอกาสไปถ่าย
Em 
แล้วหม่องนั้น
 
เจ้าหย่าง
ไป 
 
ไกลสุด
ฝันเกิน
ตา

 
น้องยังคิดฮ
อด 
 
บางเวลากะยังคิ
Em 
ดถึง
 
ความหลังครั้งห
นึ่งที่สองเฮาเคยผ่าน
มา
 
แต่กะ
Am 
ฮู้ดี 
 
ว่า
Em 
บ่มีค่า
 
เจ้าคง
บ่กลับ
มาน้องกะเข้า
ใจ 

 
ขอบ
คุณที่เข้ามาเป็น 
 
เรื่องราวใน
Em 
ชีวิต
 
น้องบ่
Dm 
คิดว่าเรื่องของเฮา 
 
สิจบลงง่า
ยดาย
Dm 
แม้สิฮู้สึกว่า 
 
มันเร็วเกิ
Em 
นไป
 
แต่คงเ
ฮ็ดอีหยังบ่ได้ 
 
อีกแ
ล้ว

 
อย่างน้อ
ยๆ 
 
มันกะเป็นหนังเรื่อ
Em 
งนึง
 
ที่จะตราตรึงในใจ
Am 
น้องแม้ว่าสิโดนปาน
ใด๋
 
อย่างน้
อยๆ 
 
น้องกะได้มีความทรงจำ
Em 
ดีๆ 
 
มากมาย
 
ขอขอบ
Dm 
คุณหลายๆ 
 
ที่เข้า
มา
 
เป็นรอย
ยิ้มในวันที่ท้อในวันที่
Em 
น้องบ่มีไผ
 
อยู่ข้าง
Am 
กายในวันที่ใจอ่อน
ล้า
 
แม้มื้อ
นี้ฮักเฮาฮ้าง 
 
จบด้วย
Em 
การจากลา
 
แต่มัน
Dm 
เป็นเรื่องดีที่
สุด 
 
ในชี
วิตน้อง 
 
 

INSTRU | C Em | Am G | F | G |

 
ขอบ
คุณที่เข้ามาเป็น 
 
เรื่องราวใน
Em 
ชีวิต
 
น้องบ่
Dm 
คิดว่าเรื่องของเฮา 
 
สิจบลงง่า
ยดาย
Dm 
แม้สิฮู้สึกว่า 
 
มันเร็วเกิ
Em 
นไป
 
แต่คงเ
ฮ็ดอีหยังบ่ได้ 
 
อีกแ
ล้ว

 
อย่างน้อ
ยๆ 
 
มันกะเป็นหนังเรื่อ
Em 
งนึง
 
ที่จะตราตรึงในใจ
Am 
น้องแม้ว่าสิโดนปาน
ใด๋
 
อย่างน้
อยๆ 
 
น้องกะได้มีความทรงจำ
Em 
ดีๆ 
 
มากมาย
 
ขอขอบ
Dm 
คุณหลายๆ 
 
ที่เข้า
มา
 
เป็นรอย
ยิ้มในวันที่ท้อในวันที่
Em 
น้องบ่มีไผ
 
อยู่ข้าง
Am 
กายในวันที่ใจอ่อน
ล้า
 
แม้มื้อ
นี้ฮักเฮาฮ้าง 
 
จบด้วย
Em 
การจากลา
 
แต่มัน
Dm 
เป็นเรื่องดีที่
สุด

 
อย่างน้อ
ยๆ 
 
มันกะเป็นหนังเรื่อ
Em 
งนึง
 
ที่จะตราตรึงในใจ
Am 
น้องแม้ว่าสิโดนปาน
ใด๋
 
อย่างน้
อยๆ 
 
น้องกะได้มีความทรงจำ
Em 
ดีๆ 
 
มากมาย
 
ขอขอบ
Dm 
คุณหลายๆ 
 
ที่เข้า
มา
 
เป็นรอย
ยิ้มในวันที่ท้อในวันที่
Em 
น้องบ่มีไผ
 
อยู่ข้าง
Am 
กายในวันที่ใจอ่อน
ล้า
 
แม้มื้อ
นี้ฮักเฮาฮ้าง 
 
จบด้วย
Em 
การจากลา
 
แต่มัน
Dm 
เป็นเรื่องดีที่
สุด 
 
ในชี
วิตน้อง

 
แต่มัน
Dm 
เป็นเรื่องดีที่
สุด.. 
 
ในชี
วิตน้อง

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หนังเรื่องเก่า


อย่างน้อยๆ มันกะเป็นหนังเรื่องหนึ่ง
ที่จะตราตรึงในใจน้องแม้ว่าสิโดนปานใด๋
อย่างน้อยๆ น้องกะได้มีความทรงจำดีๆ มากมาย
ขอขอบคุณหลายๆ ที่เข้ามา

นั่งเบิ่งรูปเก่า สองเฮาที่เก็บไว้
ความทรงจำหัวใจตอนที่สองเฮายังมีกัน
แต่กะฮู้ดีบ่มีโอกาสไปถ่ายแล้วหม่องนั้น
เจ้าหย่างไปไกลสุดฝันเกินตา

น้องยังคิดฮอด บางเวลากะยังคิดถึง
ความหลังครั้งหนึ่งที่สองเฮาเคยผ่านมา
แต่กะฮู้ดี ว่าบ่มีค่า เจ้าคงบ่กลับมาน้องกะเข้าใจ

ขอบคุณที่เข้ามาเป็นเรื่องราวในชีวิต
น้องบ่คิดว่าเรื่องของเฮาสิจบลงง่ายดาย
แม้สิฮู้สึกว่ามันเร็วเกินไป แต่คงเฮ็ดอีหยังบ่ได้อีกแล้ว

อย่างน้อยๆ มันกะเป็นหนังเรื่องหนึ่ง
ที่จะตราตรึงในใจน้องแม้ว่าสิโดนปานใด๋
อย่างน้อยๆ น้องกะได้มีความทรงจำดีๆ มากมาย
ขอขอบคุณหลายๆ ที่เข้ามา

เป็นรอยยิ้มในวันที่ท้อในวันที่น้องบ่มีไผ
อยู่ข้างกายในวันที่น้องอ่อนล้า
แม้มื้อนี้ฮักเฮาฮ้าง จบด้วยการจากลา
แต่มันเป็นเรื่องดีที่สุดในชีวิตน้อง

ขอบคุณที่เข้ามาเป็นเรื่องราวในชีวิต
น้องบ่คิดว่าเรื่องของเฮาสิจบลงง่ายดาย
แม้สิฮู้สึกว่ามันเร็วเกินไป แต่คงเฮ็ดอีหยังบ่ได้อีกแล้ว

อย่างน้อยๆ มันกะเป็นหนังเรื่องหนึ่ง
ที่จะตราตรึงในใจน้องแม้ว่าสิโดนปานใด๋
อย่างน้อยๆ น้องกะได้มีความทรงจำดีๆ มากมาย
ขอขอบคุณหลายๆ ที่เข้ามา

เป็นรอยยิ้มในวันที่ท้อในวันที่น้องบ่มีไผ
อยู่ข้างกายในวันที่น้องอ่อนล้า
แม้มื้อนี้ฮักเฮาฮ้าง จบด้วยการจากลา
แต่มันเป็นเรื่องดีที่สุด

อย่างน้อยๆ มันกะเป็นหนังเรื่องหนึ่ง
ที่จะตราตรึงในใจน้องแม้ว่าสิโดนปานใด๋
อย่างน้อยๆ น้องกะได้มีความทรงจำดีๆ มากมาย
ขอขอบคุณหลายๆ ที่เข้ามา

เป็นรอยยิ้มในวันที่ท้อในวันที่น้องบ่มีไผ
อยู่ข้างกายในวันที่น้องอ่อนล้า
แม้มื้อนี้ฮักเฮาฮ้าง จบด้วยการจากลา
แต่มันเป็นเรื่องดีที่สุดในชีวิตน้อง

แต่มันเป็นเรื่องดีที่สุด ในชีวิตน้อง

มิวสิควิดีโอ หนังเรื่องเก่า เนสกาแฟ ศรีนคร

เพลง หนังเรื่องเก่า
ศิลปิน : เนสกาแฟ ศรีนคร
คำร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน / ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานแสดง 088-999-2889
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา