คอร์ดเพลง อย่าตั๋วน้องหลาย – อาม ชุติมา x เนสกาแฟ ศรีนคร

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง อย่าตั๋วน้องหลาย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง อย่าตั๋วน้องหลาย - อาม ชุติมา x เนสกาแฟ ศรีนคร

INTRO | Dm | Bb | C | Dm |

 
น้องเชื่อคน
Bb 
ง่าย
 
ก็อ
C 
ย่ามาตั๋วให้
Dm 
น้องนั้นฮักหลาย
 
ขั่นบ่จริ
Bb 
งใจ 
 
ให้กลับคืนไปส
C 
าก่อน

INSTRU | Bb C | Am Dm |
INSTRU | Bb C | Am Dm |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | Dm |

Dm 
ปากก็บอกว่าฮัก 
 
ฮัก
Bb 
น้องอิหลี
 
เฮ็ดโ
C 
ตเป็นคนแสนดี 
 
แท้
Dm 
จริงอ้ายกะล่อน
 
ทำ
Bb 
โตน่าสงสาร 
 
คือจัง
Dm 
หนังจังละคร
 
ตีบทแ
C 
ตกได้ทุกตอน 
 
เกือบใจอ่อนให้อ้ายอี
Dm 
หลี

 
น้องเจ็บมาห
Bb 
ลาย
 
ย้อนเ
C 
ชื่อคำเว้า
Dm 
ง่าย ๆ แบบนี้
 
ถืกเทอยู่เบิ่
Bb 
ดปี 
 
ให้คนที่เว้าคืออ้
C 
าย

 
อย่ามาเว้าห
Bb 
ยอก 
 
ขั่นบ่จริง
C 
ใจ
 
ข่อยลูกผู้
Am 
ได๋ 
 
เจ้าบ่ฮู้จั
Dm 
กติ
 
อย่ามาเว้าเ
Bb 
ล่น 
 
เว้นหัวอยู่
C 
นี่
 
ขั่นมักอิ
Am 
หลี 
 
ไผ๋สิรับผิด
Dm 
ชอบ

 
หน้าตาผู้
Bb 
ฮ้าย 
 
ก็บ่ได้ใจง่
C 
าย
 
ซังคนหลาย
Am 
ใจ 
 
นี่คือคำ
Dm 
ตอบ
 
ตั้งใจมาห
Bb 
ลอก..
C 
 
กะให้กลับไป
Dm 
สา
 
น้องสิบ่
Bb 
ว่า..
C 
 
บ่ด่าอ้ายจั
Dm 
กคำ.. 
 
 
C 

Dm 
แรก ๆ กะฮักอยู่โดน
Bb 
ไปกะบ่สน
 
เห็น
C 
มาเกือบทุกคน 
 
ใจ
Dm 
น้องก็เลยจำ
Bb 
ต่อไปสิบ่ง่าย 
 
ปล่อย
Dm 
ใจถลำ
 
เจ็บแ
C 
ล้วก็ต้องจำ 
 
น้องบ่
Dm 
ได้เป็นควาย

 
น้องเจ็บมาห
Bb 
ลาย
 
ย้อนเ
C 
ชื่อคำเว้า
Dm 
ง่าย ๆ แบบนี้
 
ถืกเทอยู่เบิ่
Bb 
ดปี 
 
ให้คนที่เว้าคืออ้
C 
าย

 
อย่ามาเว้าห
Bb 
ยอก 
 
ขั่นบ่จริง
C 
ใจ
 
ข่อยลูกผู้
Am 
ได๋ 
 
เจ้าบ่ฮู้จั
Dm 
กติ
 
อย่ามาเว้าเ
Bb 
ล่น 
 
เว้นหัวอยู่
C 
นี่
 
ขั่นมักอิ
Am 
หลี 
 
ไผ๋สิรับผิด
Dm 
ชอบ

 
หน้าตาผู้
Bb 
ฮ้าย 
 
ก็บ่ได้ใจง่
C 
าย
 
ซังคนหลาย
Am 
ใจ 
 
นี่คือคำ
Dm 
ตอบ
 
ตั้งใจมาห
Bb 
ลอก..
C 
 
กะให้กลับไป
Dm 
สา
 
น้องสิบ่
Bb 
ว่า..
C 
 
บ่ด่าอ้ายจั
Dm 
กคำ.. 
 
 
C 

INSTRU | Bb C | Am Dm |
INSTRU | Bb C | Am Dm |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | Dm |

 
น้องเจ็บมาห
Bb 
ลาย
 
ย้อนเ
C 
ชื่อคำเว้า
Dm 
ง่าย ๆ แบบนี้
 
ถืกเทอยู่เบิ่
Bb 
ดปี 
 
ให้คนที่เว้าคืออ้
C 
าย

 
อย่ามาเว้าห
Bb 
ยอก 
 
ขั่นบ่จริง
C 
ใจ
 
ข่อยลูกผู้
Am 
ได๋ 
 
เจ้าบ่ฮู้จั
Dm 
กติ
 
อย่ามาเว้าเ
Bb 
ล่น 
 
เว้นหัวอยู่
C 
นี่
 
ขั่นมักอิ
Am 
หลี 
 
ไผ๋สิรับผิด
Dm 
ชอบ

 
หน้าตาผู้
Bb 
ฮ้าย 
 
ก็บ่ได้ใจง่
C 
าย
 
ซังคนหลาย
Am 
ใจ 
 
นี่คือคำ
Dm 
ตอบ
 
ตั้งใจมาห
Bb 
ลอก..
C 
 
กะให้กลับไป
Dm 
สา
 
น้องสิบ่
Bb 
ว่า..
C 
 
บ่ด่าอ้ายจั
Dm 
กคำ.. 
 
 
C 

 
ตั้งใจมาห
Bb 
ลอก..
C 
 
กะให้กลับไป
Dm 
สา
 
น้องสิบ่
Bb 
ว่า..
C 
 
กะอย่ามาตั๋
Dm 
วกัน
 
สิบ่ป้อยบ่
Bb 
ด่า ฮ่า..  
C 
ฮา..
ก็อย่าตั๋วน้องหลาย…

OUTRO | Bb C | Am Dm |
OUTRO | Bb C | Am Dm |
OUTRO | Bb C | Am Dm | Bb C | Dm |


น้องเชื่อคนง่าย
ก็อย่ามาตั๋วให้น้องนั้นฮักหลาย
ขั่นบ่จริงใจ ให้กลับคืนไปสาก่อน

( ดนตรี )

ปากก็บอกว่าฮัก ฮักน้องอิหลี
เฮ็ดโตเป็นคนแสนดี แท้จริงอ้ายกะล่อน
ทำโตน่าสงสาร คือจังหนังจังละคร
ตีบทแตกได้ทุกตอน เกือบใจอ่อนให้อ้ายอีหลี

น้องเจ็บมาหลาย
ย้อนเชื่อคำเว้าง่าย ๆ แบบนี้
ถืกเทอยู่เบิ่ดปี ให้คนที่เว้าคืออ้าย

อย่ามาเว้าหยอก ขั่นบ่จริงใจ
ข่อยลูกผู้ได๋ เจ้าบ่ฮู้จักติ
อย่ามาเว้าเล่น เว้นหัวอยู่นี่
ขั่นมักอิหลี ไผ๋สิรับผิดชอบ

หน้าตาผู้ฮ้าย ก็บ่ได้ใจง่าย
ซังคนหลายใจ นี่คือคำตอบ
ตั้งใจมาหลอก… กะให้กลับไปสา
น้องสิบ่ว่า… บ่ด่าอ้ายจักคำ..

แรก ๆ กะฮักอยู่โดนไปกะบ่สน
เห็นมาเกือบทุกคน ใจน้องก็เลยจำ
ต่อไปสิบ่ง่าย ปล่อยใจถลำ
เจ็บแล้วก็ต้องจำ น้องบ่ได้เป็นควาย

น้องเจ็บมาหลาย
ย้อนเชื่อคำเว้าง่าย ๆ แบบนี้
ถืกเทอยู่เบิ่ดปี ให้คนที่เว้าคืออ้าย

อย่ามาเว้าหยอก ขั่นบ่จริงใจ
ข่อยลูกผู้ได๋ เจ้าบ่ฮู้จักติ
อย่ามาเว้าเล่น เว้นหัวอยู่นี่
ขั่นมักอิหลี ไผ๋สิรับผิดชอบ

หน้าตาผู้ฮ้าย ก็บ่ได้ใจง่าย
ซังคนหลายใจ นี่คือคำตอบ
ตั้งใจมาหลอก… กะให้กลับไปสา
น้องสิบ่ว่า… บ่ด่าอ้ายจักคำ..

( ดนตรี )

น้องเจ็บมาหลาย
ย้อนเชื่อคำเว้าง่าย ๆ แบบนี้
ถืกเทอยู่เบิ่ดปี ให้คนที่เว้าคืออ้าย

อย่ามาเว้าหยอก ขั่นบ่จริงใจ
ข่อยลูกผู้ได๋ เจ้าบ่ฮู้จักติ
อย่ามาเว้าเล่น เว้นหัวอยู่นี่
ขั่นมักอิหลี ไผ๋สิรับผิดชอบ

หน้าตาผู้ฮ้าย ก็บ่ได้ใจง่าย
ซังคนหลายใจ นี่คือคำตอบ
ตั้งใจมาหลอก… กะให้กลับไปสา
น้องสิบ่ว่า… บ่ด่าอ้ายจักคำ..

ตั้งใจมาหลอก… กะให้กลับไปสา
น้องสิบ่ว่า… กะอย่ามาตั๋วกัน
สิบ่ป้อยบ่ด่า ฮ่า.. ฮา..
ก็อย่าตั๋วน้องหลาย…


รูปภาพคอร์ด อย่าตั๋วน้องหลาย – อาม ชุติมา x เนสกาแฟ ศรีนคร

คอร์ดเพลง อย่าตั๋วน้องหลาย - อาม ชุติมา x เนสกาแฟ ศรีนคร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อย่าตั๋วน้องหลาย (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : วิน ชานุมาน / ทองจูน
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องานโทร : 083-259-5985
อย่าตั๋วน้องหลาย - อาม ชุติมา x เนสกาแฟ ศรีนคร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend