หน้าแรก » อาม ชุติมา » คอร์ดเพลง อย่าตั๋วน้องหลาย – อาม ชุติมา x เนสกาแฟ ศรีนคร

คอร์ดเพลง อย่าตั๋วน้องหลาย – อาม ชุติมา x เนสกาแฟ ศรีนคร

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง อย่าตั๋วน้องหลาย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง อย่าตั๋วน้องหลาย - อาม ชุติมา x เนสกาแฟ ศรีนคร

INTRO | Dm | Bb | C | Dm |

 
น้องเชื่อคน
Bb 
ง่าย
 
ก็อ
ย่ามาตั๋วให้
Dm 
น้องนั้นฮักหลาย
 
ขั่นบ่จริ
Bb 
งใจ 
 
ให้กลับคืนไปส
าก่อน

INSTRU | Bb C | Am Dm |
INSTRU | Bb C | Am Dm |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | Dm |

Dm 
ปากก็บอกว่าฮัก 
 
ฮัก
Bb 
น้องอิหลี
 
เฮ็ดโ
ตเป็นคนแสนดี 
 
แท้
Dm 
จริงอ้ายกะล่อน
 
ทำ
Bb 
โตน่าสงสาร 
 
คือจัง
Dm 
หนังจังละคร
 
ตีบทแ
ตกได้ทุกตอน 
 
เกือบใจอ่อนให้อ้ายอี
Dm 
หลี

 
น้องเจ็บมาห
Bb 
ลาย
 
ย้อนเ
ชื่อคำเว้า
Dm 
ง่าย ๆ แบบนี้
 
ถืกเทอยู่เบิ่
Bb 
ดปี 
 
ให้คนที่เว้าคืออ้
าย

 
อย่ามาเว้าห
Bb 
ยอก 
 
ขั่นบ่จริง
ใจ
 
ข่อยลูกผู้
Am 
ได๋ 
 
เจ้าบ่ฮู้จั
Dm 
กติ
 
อย่ามาเว้าเ
Bb 
ล่น 
 
เว้นหัวอยู่
นี่
 
ขั่นมักอิ
Am 
หลี 
 
ไผ๋สิรับผิด
Dm 
ชอบ

 
หน้าตาผู้
Bb 
ฮ้าย 
 
ก็บ่ได้ใจง่
าย
 
ซังคนหลาย
Am 
ใจ 
 
นี่คือคำ
Dm 
ตอบ
 
ตั้งใจมาห
Bb 
ลอก..
 
กะให้กลับไป
Dm 
สา
 
น้องสิบ่
Bb 
ว่า..
 
บ่ด่าอ้ายจั
Dm 
กคำ.. 
 
 

Dm 
แรก ๆ กะฮักอยู่โดน
Bb 
ไปกะบ่สน
 
เห็น
มาเกือบทุกคน 
 
ใจ
Dm 
น้องก็เลยจำ
Bb 
ต่อไปสิบ่ง่าย 
 
ปล่อย
Dm 
ใจถลำ
 
เจ็บแ
ล้วก็ต้องจำ 
 
น้องบ่
Dm 
ได้เป็นควาย

 
น้องเจ็บมาห
Bb 
ลาย
 
ย้อนเ
ชื่อคำเว้า
Dm 
ง่าย ๆ แบบนี้
 
ถืกเทอยู่เบิ่
Bb 
ดปี 
 
ให้คนที่เว้าคืออ้
าย

 
อย่ามาเว้าห
Bb 
ยอก 
 
ขั่นบ่จริง
ใจ
 
ข่อยลูกผู้
Am 
ได๋ 
 
เจ้าบ่ฮู้จั
Dm 
กติ
 
อย่ามาเว้าเ
Bb 
ล่น 
 
เว้นหัวอยู่
นี่
 
ขั่นมักอิ
Am 
หลี 
 
ไผ๋สิรับผิด
Dm 
ชอบ

 
หน้าตาผู้
Bb 
ฮ้าย 
 
ก็บ่ได้ใจง่
าย
 
ซังคนหลาย
Am 
ใจ 
 
นี่คือคำ
Dm 
ตอบ
 
ตั้งใจมาห
Bb 
ลอก..
 
กะให้กลับไป
Dm 
สา
 
น้องสิบ่
Bb 
ว่า..
 
บ่ด่าอ้ายจั
Dm 
กคำ.. 
 
 

INSTRU | Bb C | Am Dm |
INSTRU | Bb C | Am Dm |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | Dm |

 
น้องเจ็บมาห
Bb 
ลาย
 
ย้อนเ
ชื่อคำเว้า
Dm 
ง่าย ๆ แบบนี้
 
ถืกเทอยู่เบิ่
Bb 
ดปี 
 
ให้คนที่เว้าคืออ้
าย

 
อย่ามาเว้าห
Bb 
ยอก 
 
ขั่นบ่จริง
ใจ
 
ข่อยลูกผู้
Am 
ได๋ 
 
เจ้าบ่ฮู้จั
Dm 
กติ
 
อย่ามาเว้าเ
Bb 
ล่น 
 
เว้นหัวอยู่
นี่
 
ขั่นมักอิ
Am 
หลี 
 
ไผ๋สิรับผิด
Dm 
ชอบ

 
หน้าตาผู้
Bb 
ฮ้าย 
 
ก็บ่ได้ใจง่
าย
 
ซังคนหลาย
Am 
ใจ 
 
นี่คือคำ
Dm 
ตอบ
 
ตั้งใจมาห
Bb 
ลอก..
 
กะให้กลับไป
Dm 
สา
 
น้องสิบ่
Bb 
ว่า..
 
บ่ด่าอ้ายจั
Dm 
กคำ.. 
 
 

 
ตั้งใจมาห
Bb 
ลอก..
 
กะให้กลับไป
Dm 
สา
 
น้องสิบ่
Bb 
ว่า..
 
กะอย่ามาตั๋
Dm 
วกัน
 
สิบ่ป้อยบ่
Bb 
ด่า ฮ่า..  
ฮา..
ก็อย่าตั๋วน้องหลาย…

OUTRO | Bb C | Am Dm |
OUTRO | Bb C | Am Dm |
OUTRO | Bb C | Am Dm | Bb C | Dm |


น้องเชื่อคนง่าย
ก็อย่ามาตั๋วให้น้องนั้นฮักหลาย
ขั่นบ่จริงใจ ให้กลับคืนไปสาก่อน

( ดนตรี )

ปากก็บอกว่าฮัก ฮักน้องอิหลี
เฮ็ดโตเป็นคนแสนดี แท้จริงอ้ายกะล่อน
ทำโตน่าสงสาร คือจังหนังจังละคร
ตีบทแตกได้ทุกตอน เกือบใจอ่อนให้อ้ายอีหลี

น้องเจ็บมาหลาย
ย้อนเชื่อคำเว้าง่าย ๆ แบบนี้
ถืกเทอยู่เบิ่ดปี ให้คนที่เว้าคืออ้าย

อย่ามาเว้าหยอก ขั่นบ่จริงใจ
ข่อยลูกผู้ได๋ เจ้าบ่ฮู้จักติ
อย่ามาเว้าเล่น เว้นหัวอยู่นี่
ขั่นมักอิหลี ไผ๋สิรับผิดชอบ

หน้าตาผู้ฮ้าย ก็บ่ได้ใจง่าย
ซังคนหลายใจ นี่คือคำตอบ
ตั้งใจมาหลอก… กะให้กลับไปสา
น้องสิบ่ว่า… บ่ด่าอ้ายจักคำ..

แรก ๆ กะฮักอยู่โดนไปกะบ่สน
เห็นมาเกือบทุกคน ใจน้องก็เลยจำ
ต่อไปสิบ่ง่าย ปล่อยใจถลำ
เจ็บแล้วก็ต้องจำ น้องบ่ได้เป็นควาย

น้องเจ็บมาหลาย
ย้อนเชื่อคำเว้าง่าย ๆ แบบนี้
ถืกเทอยู่เบิ่ดปี ให้คนที่เว้าคืออ้าย

อย่ามาเว้าหยอก ขั่นบ่จริงใจ
ข่อยลูกผู้ได๋ เจ้าบ่ฮู้จักติ
อย่ามาเว้าเล่น เว้นหัวอยู่นี่
ขั่นมักอิหลี ไผ๋สิรับผิดชอบ

หน้าตาผู้ฮ้าย ก็บ่ได้ใจง่าย
ซังคนหลายใจ นี่คือคำตอบ
ตั้งใจมาหลอก… กะให้กลับไปสา
น้องสิบ่ว่า… บ่ด่าอ้ายจักคำ..

( ดนตรี )

น้องเจ็บมาหลาย
ย้อนเชื่อคำเว้าง่าย ๆ แบบนี้
ถืกเทอยู่เบิ่ดปี ให้คนที่เว้าคืออ้าย

อย่ามาเว้าหยอก ขั่นบ่จริงใจ
ข่อยลูกผู้ได๋ เจ้าบ่ฮู้จักติ
อย่ามาเว้าเล่น เว้นหัวอยู่นี่
ขั่นมักอิหลี ไผ๋สิรับผิดชอบ

หน้าตาผู้ฮ้าย ก็บ่ได้ใจง่าย
ซังคนหลายใจ นี่คือคำตอบ
ตั้งใจมาหลอก… กะให้กลับไปสา
น้องสิบ่ว่า… บ่ด่าอ้ายจักคำ..

ตั้งใจมาหลอก… กะให้กลับไปสา
น้องสิบ่ว่า… กะอย่ามาตั๋วกัน
สิบ่ป้อยบ่ด่า ฮ่า.. ฮา..
ก็อย่าตั๋วน้องหลาย…


รูปภาพคอร์ด อย่าตั๋วน้องหลาย – อาม ชุติมา x เนสกาแฟ ศรีนคร

คอร์ดเพลง อย่าตั๋วน้องหลาย - อาม ชุติมา x เนสกาแฟ ศรีนคร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อย่าตั๋วน้องหลาย (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : วิน ชานุมาน / ทองจูน
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องานโทร : 083-259-5985
อย่าตั๋วน้องหลาย - อาม ชุติมา x เนสกาแฟ ศรีนคร
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search
App Android
 โฆษณา