หน้าแรก » คอร์ดเพลง อย่าไว้ใจมนุษย์

คอร์ดเพลง อย่าไว้ใจมนุษย์

คอร์ดเพลง อย่าไว้ใจมนุษย์
(หยิบกลอนใส่คอร์ดเพลง)

INTRO | A | E | F#m | D | A | E | A |

 
เเล้วสอนว่าอย่าไว้ใจม
นุษย์
 
มันเเสน
สุดลึกล้ำเหลือกำ
F#m 
หนด
 
ถึงเถา
วัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยว
ลด
 
ก็ไม่
คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจ
คน

 
มนษย์นี้ที่รักอยู่สองส
ถาน
 
บิดามารดา
รักมักเป็
F#m 
นผล
 
ที่พึ่งหนึ่งพึ่ง
ได้เเต่กาย
ตน
 
เกิดเป็น
คนคิดเห็นจึงเจ
รจา

 
เเม้นใครรักรักมั่งชังชังต
อบ
 
ให้รอบค
อบคิดอ่านนะหลาน
F#m 
หนา
 
รู้สิ่งใ
ดไม่สู้รู้วิ
ชา
 
รู้รัก
ษาตัวรอดเป็นยอด
ดี

INSTRU | A | E | F#m | D | A | E | A |

 
เเล้วสอนว่าอย่าไว้ใจม
นุษย์
 
มันเเสน
สุดลึกล้ำเหลือกำ
F#m 
หนด
 
ถึงเถา
วัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยว
ลด
 
ก็ไม่
คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจ
คน

 
มนษย์นี้ที่รักอยู่สองส
ถาน
 
บิดามารดา
รักมักเป็
F#m 
นผล
 
ที่พึ่งหนึ่งพึ่ง
ได้เเต่กาย
ตน
 
เกิดเป็น
คนคิดเห็นจึงเจ
รจา

 
เเม้นใครรักรักมั่งชังชังต
อบ
 
ให้รอบค
อบคิดอ่านนะหลาน
F#m 
หนา
 
รู้สิ่งใ
ดไม่สู้รู้วิ
ชา
 
รู้รัก
ษาตัวรอดเป็นยอด
ดี

เนื้อเพลง
เเล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
มันเเสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
ถึงเถาววัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในนำใจคน

มนษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน
บิดามารดารักมักเป็นผล
ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้เเต่กายตน
เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา

เเม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ
ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา
รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

เเล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
มันเเสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
ถึงเถาววัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในนำใจคน

มนษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน
บิดามารดารักมักเป็นผล
ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้เเต่กายตน
เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา

เเม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ
ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา
รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
หยิบกลอนใส่คอร์ดเพลง
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :