คอร์ดเพลง อย่าไว้ใจมนุษย์

  
Text   
คอร์ดเพลง อย่าไว้ใจมนุษย์
(หยิบกลอนใส่คอร์ดเพลง)

INTRO | A | E | F#m | D | A | E | A |

 
เเล้วสอนว่าอย่าไว้ใจม
A 
นุษย์
 
มันเเสน
E 
สุดลึกล้ำเหลือกำ
F#m 
หนด
 
ถึงเถา
D 
วัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยว
A 
ลด
 
ก็ไม่
E 
คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจ
A 
คน

 
มนษย์นี้ที่รักอยู่สองส
A 
ถาน
 
บิดามารดา
E 
รักมักเป็
F#m 
นผล
 
ที่พึ่งหนึ่งพึ่ง
D 
ได้เเต่กาย
A 
ตน
 
เกิดเป็น
E 
คนคิดเห็นจึงเจ
A 
รจา

 
เเม้นใครรักรักมั่งชังชังต
A 
อบ
 
ให้รอบค
E 
อบคิดอ่านนะหลาน
F#m 
หนา
 
รู้สิ่งใ
D 
ดไม่สู้รู้วิ
A 
ชา
 
รู้รัก
E 
ษาตัวรอดเป็นยอด
A 
ดี

INSTRU | A | E | F#m | D | A | E | A |

 
เเล้วสอนว่าอย่าไว้ใจม
A 
นุษย์
 
มันเเสน
E 
สุดลึกล้ำเหลือกำ
F#m 
หนด
 
ถึงเถา
D 
วัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยว
A 
ลด
 
ก็ไม่
E 
คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจ
A 
คน

 
มนษย์นี้ที่รักอยู่สองส
A 
ถาน
 
บิดามารดา
E 
รักมักเป็
F#m 
นผล
 
ที่พึ่งหนึ่งพึ่ง
D 
ได้เเต่กาย
A 
ตน
 
เกิดเป็น
E 
คนคิดเห็นจึงเจ
A 
รจา

 
เเม้นใครรักรักมั่งชังชังต
A 
อบ
 
ให้รอบค
E 
อบคิดอ่านนะหลาน
F#m 
หนา
 
รู้สิ่งใ
D 
ดไม่สู้รู้วิ
A 
ชา
 
รู้รัก
E 
ษาตัวรอดเป็นยอด
A 
ดี

เนื้อเพลง
เเล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
มันเเสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
ถึงเถาววัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในนำใจคน

มนษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน
บิดามารดารักมักเป็นผล
ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้เเต่กายตน
เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา

เเม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ
ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา
รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

เเล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
มันเเสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
ถึงเถาววัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในนำใจคน

มนษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน
บิดามารดารักมักเป็นผล
ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้เเต่กายตน
เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา

เเม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ
ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา
รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
หยิบกลอนใส่คอร์ดเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend