คอร์ดเพลง รำพันฮัก ดุ่ย เชียงรัมย์

  
Text   


INSTRU | G D | C G | G D | C D | D |

 
หล่าเ
G 
อ๋ยคนเคยเฮียง
D 
คู่
 
ยอด
C 
พธูเจ้าฮับฮู้แหน่
G 
บ่
 
ว่ามีไ
G 
ผคึดหวังตั้ง
D 
ต่อ
 
อยากสิ
C 
พบพานพ้อเนื้อเ
D 
ย็น

 
ตั้งแต่ค
G 
ราวเฮานั้นลาไ
D 
กล
 
ด้วยเหตุ
C 
ผลอันใด๋ที่จำเ
G 
ป็น
 
ว่ามื่อ
G 
นี้ยังฮำฮอนคึดเ
D 
ห็น
 
อยากพบ
C 
พ้อเนื้อเย็นของอ้
D 
าย

 
ขอบโ
Em 
ขงฟ้าใด๋กั้น
D 
อยู่
 
จงเปิดท
C 
างให้คนฮู้คนไ
G 
 
ให้โค้ง
Em 
ต่าวหวนคืนมาใ
D 
หม่
 
ให้สองเ
C 
ฮาได้ผูกใ
D 
จกันอีกเ
G 
ทือ 
 
 
G7 

 
คึดฮอด
C 
เด้คิดฮอดแก้มป่ายล่
G 
าย
 
หนทางขี้ดินไ
C 
ง่เคยจับมือกันย่
G 
าง
 
เคยเด็ดดอกไ
Em 
ม้มาเหน็บหูให้อี
Am 
นาง
 
กองเฟืองเถียงฮ่
D 
างเคยไล่ต้อยเล่นบักลี่

 
คึดฮอดท
C 
างคูคองอยู่หม่องเ
G 
ก่า
 
ได้ซ่นฮ่มเ
C 
ซาเงาพุ่มบักขามยามแดดฮ้
G 
อน
 
เขียนซื่อน้อง
Em 
หล่าใส่ต้นยูคาแต่คาว
Am 
ก่อน
 
เห็นแล้วฮำฮ
D 
อน 
 
ลำพันฮักมาจากใจ

INSTRU | C G | C G | Em Am | D G |

 
ขอบโ
Em 
ขงฟ้าใด๋กั้น
D 
อยู่
 
จงเปิดท
C 
างให้คนฮู้คนไ
G 
 
ได้โค้ง
Em 
ต่าวหวนคืนมาใ
D 
หม่
 
ให้สองเ
C 
ฮาได้ผูกใ
D 
จกันอีกเ
G 
ทือ 
 
 
G7 

 
คึดฮอด
C 
เด้คิดฮอดแก้มป่ายล่
G 
าย
 
หนทางขี้ดินไ
C 
ง่เคยจับมือกันย่
G 
าง
 
เคยเด็ดดอกไ
Em 
ม้มาเหน็บหูให้อี
Am 
นาง
 
กองเฟืองเถียงฮ่
D 
างเคยไล่ต้อยเล่นบักลี่

 
คึดฮอดท
C 
างคูคองอยู่หม่องเ
G 
ก่า
 
ได้ซ่นฮ่มเ
C 
ซาเงาพุ่มบักขามยามแดดฮ้
G 
อน
 
เขียนซื่อน้อง
Em 
หล่าใส่ต้นยูคาแต่คาว
Am 
ก่อน
 
เห็นแล้วฮำฮ
D 
อน 
 
ลำพันฮักมาจากใจ

 
คึดฮอดหลายคนิง
G 
หา

OUTRO | C G | C G | Em Am | D G |


หล่าเอ๋ยคนเคยเฮียงคู่
ยอดพธูเจ้าฮับฮู้แหน่บ่
ว่ามีไผคึดหวังตั้งต่อ
อยากสิพบพานพ้อเนื้อเย็น

ตั้งแต่คราวเฮานั้นลาไกล
ด้วยเหตุผลอันใด๋ที่จำเป็น
ว่ามื่อนี้ยังฮำฮอนคึดเห็น
อยากพบพ้อเนื้อเย็นของอ้าย

ขอบโขงฟ้าใด๋กั้นอยู่
จงเปิดทางให้คนฮู้คนไค
ให้โค้งต่าวหวนคืนมาใหม่
ให้สองเฮาได้ผูกใจกันอีกเทือ

คึดฮอดเด้คิดฮอดแก้มป่ายล่าย
หนทางขี้ดินไง่เคยจับมือกันย่าง
เคยเด็ดดอกไม้มาเหน็บหูให้อีนาง
กองเฟืองเถียงฮ่างเคยไล่ต้อยเล่นบักลี่

คึดฮอดทางคูคองอยู่หม่องเก่า
ได้ซ่นฮ่มเซาเงาพุ่มบักขามยามแดดฮ้อน
เขียนซื่อน้องหล่าใส่ต้นยูคาแต่คาวก่อน
เห็นแล้วฮำฮอน ลำพันฮักมาจากใจ

( ดนตรี )

ขอบโขงฟ้าใด๋กั้นอยู่
จงเปิดทางให้คนฮู้คนไค
ได้โค้งต่าวหวนคืนมาใหม่
ให้สองเฮาได้ผูกใจกันอีกเทือ

คึดฮอดเด้คิดฮอดแก้มป่ายล่าย
หนทางขี้ดินไง่เคยจับมือกันย่าง
เคยเด็ดดอกไม้มาเหน็บหูให้อีนาง
กองเฟืองเถียงฮ่างเคยไล่ต้อยเล่นบักลี่

คึดฮอดทางคูคองอยู่หม่องเก่า
ได้ซ่นฮ่มเซาเงาพุ่มบักขามยามแดดฮ้อน
เขียนซื่อน้องหล่าใส่ต้นยูคาแต่คาวก่อน
เห็นแล้วฮำฮอน ลำพันฮักมาจากใจ

คึดฮอดหลายคนิงหา

มิวสิควิดีโอ รำพันฮัก ดุ่ย เชียงรัมย์

เพลง : รำพันฮัก (คอร์ด)
ศิลปิน : ดุ่ย เชียงรัมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ดุ่ย เชียงรัมย์
เรียบเรียง : ดุ่ย เชียงรัมย์
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend