คอร์ดเพลง ซาอุดร คาราบาว

  
Text   


INTRO | F#m | ( 16 Times )

 
A 
ขียนป้ายไปปัก
F#m 
ไว้
 
บอกคนทั้งห
A 
ลาย 
 
ว่าอยากขายที่
E7 
นา
D 
นำทรัพย์สินเงิน
A 
ตรา 
 
จากขายที่
E7 
นา
 
ตีตั๋วเครื่อง
A 
บิน 
 
จะไปซาอุ

INSTRU | F#m | ( 4 Times )

A 
บอกเมียและลูก
D 
น้อย คอยพี่ห
A 
น่อยพ่อหน่อยเถิด
F#m 
หนา
A 
อีกไม่นานกลับ
D 
มา 
 
เยี่ยงรา
A 
ชาเงินทองล้น
E7 
กาย
F#m 
จะมีโทร
D 
ทัศน์ 
 
วิ
F#m 
ทยุ 
 
สเตริโ
D 
A 
บ้านตึกหลังโต 
 
 
E7 
โต โอ้ ฮะ โอ นั่งกินนอนกิน

INSTRU | F#m | ( 4 Times )

 
A 
ขียนป้ายไปปัก
F#m 
ไว้ บอกคนทั้งห
A 
ลาย 
 
ว่าอยากขายที่
E7 
ดิน
D 
ทิ้งถิ่นฐานทํา
A 
กิน 
 
ตีตั๋วเครื่อง
E7 
บิน
 
ไปหากินแดนไ
A 
กล 
 
จะไปซาอุ

INSTRU | F#m | ( 4 Times )

 
A 
บื่อทําไร่ไถ
D 
นา 
 
ทําได้
A 
มาไม่พอไ
F#m 
ด้กิน
 
A 
ลัวลูกเก็บดิน
D 
กิน 
 
อย่างที่ห
A 
นังสือพิมพ์เขา
E7 
ลง
F#m 
บอกเมียรอหน่อยห
D 
นา 
 
อย่าเผลอ
F#m 
ใจ ไปมี
D 
ชู้
A 
จับได้เป็นน่า
E7 
ดู จู้ ฮุก กรู ไม่นานน้อง
F#m 
ยา

 
ซาอุ
D 
ดิจะแล้งจะ
A 
ร้อน 
 
ระอุปาน
E7 
ใดอ้ายก็จะ
A 
ทน
 
จะยอมอดเห
D 
ล้า 
 
เอาเงินสะ
A 
สม 
 
จะข่มจิต
E7 
ใจไม่เล่นไ
F#m 
ฮโล
 
เชื่อพี่เถิด
D 
น้อง 
 
พี่ไม่ได้ร้องเพลงห
A 
ลอก
 
จะเอาเงินใส่กระ
E7 
บอก 
 
หอบมาเป็นกระ
A 
บุง
 
ขนมาให้
C# 
น้อง ฝากธนาคาร

INSTRU | F#m | F#m | C#7 | F#m | F#m | D | A |
INSTRU | E | A | D | A | E7 | C# | F#m | F#m |
INSTRU | F#m ( 16 Times )

A 
ขายที่นาได้แ
F#m 
ล้ว 
 
เจอคนแ
A 
จวรับส่งคน
E7 
งาน
D 
จ่ายเงินจ่ายหลัก
A 
ฐาน 
 
ได้ไม่
E7 
นาน เขาพาไปขึ้นเครื่อง
A 
บิน 
 
จะไปซาอุ

INSTRU | F#m | ( 4 Times )

 
A 
กิดมาเป็นคน
D 
จน 
 
ยามคบ
A 
คนไม่เคยเป็น
F#m 
ต่อ
 
คิ
A 
ด ๆ ไปใจ
D 
ท้อ 
 
คนหนอ
A 
คนยิ่งจนยิ่ง
E7 
เจ็บ
F#m 
เก็บเงินเราไปแ
D 
ล้ว 
 
เรือบิน
F#m 
แจว 
 
ลงจอดบน
D 
ลาน
A 
บนแผ่นดินอี
E7 
สาน ขนานนามว่า ซาอุดร

OUTRO | F#m | ( 8 Times )


เขียนป้ายไปปักไว้
บอกคนทั้งหลาย ว่าอยากขายที่นา
นำทรัพย์สินเงินตรา จากขายที่นา
ตีตั๋วเครื่องบิน จะไปซาอุ

( ดนตรี )

บอกเมียและลูกน้อยคอยพี่หน่อยพ่อหน่อยเถิดหนา
อีกไม่นานกลับมา เยี่ยงราชาเงินทองล้นกาย
จะมีโทรทัศน์ วิทยุ สเตริโอ
บ้านตึกหลังโต โต โอ้ ฮะ โอ นั่งกินนอนกิน

( ดนตรี )

เขียนป้ายไปปักไว้บอกคนทั้งหลาย ว่าอยากขายที่ดิน
ทิ้งถิ่นฐานทํากิน ตีตั๋วเครื่องบิน
ไปหากินแดนไกล จะไปซาอุ

( ดนตรี )

เบื่อทําไร่ไถนา ทําได้มาไม่พอได้กิน
กลัวลูกเก็บดินกิน อย่างที่หนังสือพิมพ์เขาลง
บอกเมียรอหน่อยหนา อย่าเผลอใจไปมีชู้
จับได้เป็นน่าดู จู้ ฮุก กรู ไม่นานน้องยา

ซาอุดิจะแล้งจะร้อน ระอุปานใดอ้ายก็จะทน
จะยอมอดเหล้า เอาเงินสะสม จะข่มจิตใจไม่เล่นไฮโล
เชื่อพี่เถิดน้อง พี่ไม่ได้ร้องเพลงหลอก
จะเอาเงินใส่กระบอก หอบมาเป็นกระบุง
ขนมาให้น้องฝากธนาคาร

( ดนตรี )

ขายที่นาได้แล้ว เจอคนแจวรับส่งคนงาน
จ่ายเงินจ่ายหลักฐาน ได้ไม่นานเขาพาไปขึ้นเครื่องบิน จะไปซาอุ

( ดนตรี )

เกิดมาเป็นคนจน ยามคบคนไม่เคยเป็นต่อ
คิด ๆ ไปใจท้อ คนหนอคนยิ่งจนยิ่งเจ็บ
เก็บเงินเราไปแล้ว เรือบินแจว ลงจอดบนลาน
บนแผ่นดินอีสาน ขนานนามว่า ซาอุดร

มิวสิควิดีโอ ซาอุดร คาราบาว

เพลง : ซาอุดร
ศิลปิน : คาราบาว
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend