คอร์ดเพลง บ่จำสัญญา อี๊ด ศุภกร

  
Text   


INTRO | E G#m | C#m | A | B |

 
ทำตามสัญ
E 
ญา อ้ายจากบ้าน
G#m 
นา ไปหาข
C#m 
ายแรง
 
เก็บเงินเพื่อสิไป
F#m 
แต่ง เป็นเขยไฟแ
B 
รง ที่สัญญา
E 
ไว้
 
ยามฮอดหน้าห
C#m 
นาว  อ้ายได้ยิน
C#7 
ข่าว ว่าน้องมี
F#m 
ไผ   
 
นั่งกอด
G#m 
กัน ในรถคัน
A 
ใหญ่
 
หอมแก้มกัน
B 
ไป ลืมสัญญา
E 
เฮา 
B 

 
น้องคือสิ
E 
ลืม คน
G#m 
ฮักที่อยู่แดน
C#m 
ไกล
 
เฮาเคยสัญญากั
A 
นไว้
 
เงินพร้อมมื่อ
B 
ใด บ่ให้ถ่าจนเ
E 
หงา
 
เขาพาไปกินพิ
C#m 
ซซ่า อ้ายกินมา
C#7 
ม่า อยู่ในห้อง
F#m 
เซ่า
 
เจ็บ
 
ปวดแท้หนอตัว
A 
เรา  อ้ายเ
B 
ศร้า วันที่ไม่มีเ
E 
ธอ

 
ซางหัวมัน
F#m 
เถาะ  อก
B 
หักซ่ำนี้บ่
E 
ตาย
 
ถ้าบ่ฮัก
A 
อ้าย ให้เจ้า
B 
ไป บ่ต้องมาเ
E 
จอ
 
รักแท้ชั่วค
C#m 
ราว อ้ายสิ
C#7 
จำ สิบ่ขอ
F#m 
เจอ
 
ที่ผ่าน
G#m 
มาสิถือว่าละเ
A 
มอ เผลอรัก
B 
คนที่บ่ฮั
E 
กเฮา.. 
B 

 
ต่อนี้
E 
ไป ความรักของ
G#m 
เรา ให้จบ
C#m 
แค่นี้
 
ก็ขอให้น้องโช
A 
คดี  ขอให้
B 
มี ความสุขกับเ
E 
ขา
 
อย่าห่วงทา
C#m 
งนี้ ถิ่มอ้ายแ
C#7 
ล้ว อ้ายกะคือแฟน
F#m 
เก่า
 
เจ็บเถื่
G#m 
อนี้ มีแต่ความ
A 
เมา  กินเห
B 
ล้าให้ลืมคนใ
E 
จดำ

INSTRU | A B | C#m | A B | E |
INSTRU | C#m C#7 | F#m | A B | C#m |

 
ซางหัวมัน
F#m 
เถาะ  อก
B 
หักซ่ำนี้บ่
E 
ตาย
 
ถ้าบ่ฮัก
A 
อ้าย ให้เจ้า
B 
ไป บ่ต้องมาเ
E 
จอ
 
รักแท้ชั่วค
C#m 
ราว อ้ายสิ
C#7 
จำ สิบ่ขอ
F#m 
เจอ
 
ที่ผ่าน
G#m 
มาสิถือว่าละเ
A 
มอ เผลอรัก
B 
คนที่บ่ฮั
E 
กเฮา.. 
B 

 
ต่อนี้
E 
ไป ความรักของ
G#m 
เรา ให้จบ
C#m 
แค่นี้
 
ก็ขอให้น้องโช
A 
คดี  ขอให้
B 
มี ความสุขกับเ
E 
ขา
 
อย่าห่วงทา
C#m 
งนี้ ถิ่มอ้ายแ
C#7 
ล้ว อ้ายกะคือแฟน
F#m 
เก่า
 
เจ็บเถื่
G#m 
อนี้ มีแต่ความ
A 
เมา  กินเห
B 
ล้าให้ลืมคนใ
E 
จดำ

INSTRU | F#m B | C#m |

 
เจ็บเถื่อนี้มีแต่ควา
F#m 
มเมา อ้ายเ
B 
ศร้า 
 
น้องบ่จำสั
E 
ญญา

OUTRO | A B | E |


ทำตามสัญญา อ้ายจากบ้านนา ไปหาขายแรง
เก็บเงินเพื่อสิไปแต่ง เป็นเขยไฟแรง ที่สัญญาไว้
ยามฮอดหน้าหนาวอ้ายได้ยินข่าว ว่าน้องมีไผ
นั่งกอดกัน ในรถคันใหญ่
หอมแก้มกันไป ลืมสัญญาเฮา

น้องคือสิลืม คนฮักที่อยู่แดนไกล
เฮาเคยสัญญากันไว้
เงินพร้อมมื่อใด บ่ให้ถ่าจนเหงา
เขาพาไปกินพิซซ่า อ้ายกินมาม่า อยู่ในห้องเซ่า
เจ็บปวดแท้หนอตัวเราอ้ายเศร้า วันที่ไม่มีเธอ

ซางหัวมันเถาะอกหักซ่ำนี้บ่ตาย
ถ้าบ่ฮักอ้าย ให้เจ้าไป บ่ต้องมาเจอ
รักแท้ชั่วคราว อ้ายสิจำ สิบ่ขอเจอ
ที่ผ่านมาสิถือว่าละเมอ เผลอรักคนที่บ่ฮักเฮา..

ต่อนี้ไป ความรักของเรา ให้จบแค่นี้
ก็ขอให้น้องโชคดีขอให้มี ความสุขกับเขา
อย่าห่วงทางนี้ ถิ่มอ้ายแล้ว อ้ายกะคือแฟนเก่า
เจ็บเถื่อนี้ มีแต่ความเมากินเหล้าให้ลืมคนใจดำ

( ดนตรี )

ซางหัวมันเถาะอกหักซ่ำนี้บ่ตาย
ถ้าบ่ฮักอ้าย ให้เจ้าไป บ่ต้องมาเจอ
รักแท้ชั่วคราว อ้ายสิจำ สิบ่ขอเจอ
ที่ผ่านมาสิถือว่าละเมอ เผลอรักคนที่บ่ฮักเฮา..

ต่อนี้ไป ความรักของเรา ให้จบแค่นี้
ก็ขอให้น้องโชคดีขอให้มี ความสุขกับเขา
อย่าห่วงทางนี้ ถิ่มอ้ายแล้ว อ้ายกะคือแฟนเก่า
เจ็บเถื่อนี้ มีแต่ความเมากินเหล้าให้ลืมคนใจดำ

( ดนตรี )

เจ็บเถื่อนี้มีแต่ความเมาอ้ายเศร้า น้องบ่จำสัญญา

มิวสิควิดีโอ บ่จำสัญญา อี๊ด ศุภกร

เพลง : บ่จำสัญญา
ศิลปิน : อี๊ด ศุภกร
เนื้อร้อง/ทำนอง : อี๊ด ศุภกร
เรียบเรียง : ลิฟท์/อ้น แฮปปี้ทีม
ติดต่อ : 089-0235944,085-8001702
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend