หน้าแรก » คาราบาว » คอร์ดเพลง คนล่าฝัน – คาราบาว

คอร์ดเพลง คนล่าฝัน – คาราบาว

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง คนล่าฝัน – คาราบาว


INTRO | E D | E | E D | E | E | A |

 
* แสงตะ
วันเพิ่งจะโผ่ลพ้นข
อบฟ้า 
 
มีเว
ลาให้คนเราอีกมากม
าย
 
พาชี
วิตก้าวไปสู่ยัง
จุดหมาย 
 
ถึงเสี่ยงเ
ป็นเสี่ยงต
ายก็น่า
ลอง

 
มองดู
ฟ้า 
 
ฝูงนกกาเที่ยว
หากิน 
 
ไปยัง
ถิ่นแดนไกลสุดสาย
ตา
 
เหมือนย้ำเ
ตือนว่าชีวิตล้วนเ
กิดมา 
 
แสวง
หาต่อ
สู้และดิ้น
รน

 
** โอ้ชี
วิตมีอะไรตั้งเ
ยอะแยะ 
 
มีเกิด
แก่เจ็บตายคล้ายๆ 
 
 
กัน
 
แต่สิ่ง
ที่มีไม่เหมือนคือค
วามฝัน 
 
อยู่ที่ใ
ครจะล่า
มันให้อยู่
มือ

 
คนเป็น
คนย่อมปะปนด้วย
ชั่วดี 
 
ในศักดิ์
ศรีมีทั้งจนและ
ร่ำรวย
 
มีความ
รักเป็นเรื่องราวอัน
สดสวย 
 
ความผิดห
วังเป็นแค่เ
รื่องธรรม
ดา
 
ฟ้าเบื้อง
บนน้ำเบื้องล่างดินข
วางหน้า 
 
ข้ามไปเ
ถิดไขว่คว้าความใฝ่
ฝัน
 
มีชี
วิตเกิดมาแค่ 
 
รั้งเดียวเท่านั้น 
 
อย่าปล่อย
มันซังกะต
ายไป
วันๆ

( ** )

INSTRU | E D | E | E D | E | E | A |

 
แม้ในข้
างคืนเดือนดาวอัน
มืดมิด 
 
ยังมี
สิทธิ์คิดฝันอันเฉิดฉ
าย
 
ดุจแสงเ
ทียนนำทางส
ว่างไกล 
 
ดุจหิ่งห้
อยพร่างพรายในค่ำ
คืน 
 
 
 
ยืนเดียวด
ายในความกลัวหลอก
ตัวเอง 
 
เท่ากับเ
ร่งรัดไปสู่ความ
ล้มเหลว
 
ยังมิ
ทันได้ลงมือทำ
ดีเลว 
 
กลับถูกเ
ปลวไฟความก
ลัวเผา
ตัวตน

( ** )

 
แผ่นฟ้าก
ว้าง 
 
เขาสูงใหญ่ยังเ
คยข้าม 
 
ฝันงดง
ามถามหน่อยเคยข้ามไ
หม
 
ไปยัง
ฝั่งที่ตั้งฝันอันแ
สนไกล 
 
แต่สุด
ท้ายก็ได้
ฝันนั้นมาค
รอง 
 
 

 
*** ลองดูเ
ลยเกิดมาเป็นคน
ล่าฝัน 
 
มีราง
วัลฝันใฝ่ให้ใฝ่
ฝัน
 
มีชี
วิตเกิดมาแค่ 
 
รั้งเดียวเท่านั้น 
 
อย่าปล่อย
มันซังกะต
ายไปวั
นๆ

( ** , ** )

INSTRU | E D | E | E D | E | E | A |

( *, ***, **, ** )

OUTRO | E D | E | E D | E | E | A |

เนื้อเพลง
คาราบาว
 โฆษณา