หน้าแรก » คาราบาว » คอร์ดเพลง กำนันผู้ใหญ่บ้าน – คาราบาว

คอร์ดเพลง กำนันผู้ใหญ่บ้าน – คาราบาว


INTRO | F | ( 6 Times ) | F C | F |

 
* ข
วัญใจไก่แจ้
 
แม่สาวรำวงกระโปรงบานบ
านๆ
 
วัญใจชาวบ้าน
 
ต้องพ่อกำนัน คุณ
อาผู้ให
ญ่

INSTRU | F | F | F | C
INSTRU | F | F | F C | F

ผมเป็นผู้ใหญ่
 
พี่ชายผมเป็นกำ
นัน
 
หน้า
ที่ให้บริการ
 
รัฐบาล เขาจ้างผม
มา
 
เงินเ
ดือนก็ไม่เท่าไหร่
 
เจ็บป่วยพอได้
ค่ายา
 
ผู้ใ
หญ่กำนันก็มีค่า
 
เครื่องแบบตีต
รากระทรวงมหาดไ
ทย

( * )

INSTRU | F | F | F | C |
INSTRU | F | F | F C | F |

ผมเป็นผู้ใหญ่
 
พี่ชายผมเป็นกำ
นัน
 
อยู่ด
งอยู่แดนกันดาร
 
ก้มหน้าทำงานทุ่มจิตเท
ใจ

 
ความ
ฝันความหวังความรัก
 
กระจายให้ทั่วถิ่นไ
ทย
 
อำน
าจจะผูกขาดไว้ทำไม
 
ประชาชนเป็นน
าย 
 
รับใช้มวล
ชน

 
พ.
ศ.สองพันห้าร้อยสี่
 
ผู้ใหญ่
ลีตีกลองเรียก
คน
 
มัยนี้เรามีเครื่องยนต์
 
ปั่น
ไฟออกไมโครโ
ฟน

 
แต่ก่
อนคุยกันบนศ
Bb 
าลา
 
ก็พัฒ
นาเป็นสภาตำบล
 
ไว้ป
กป้องสิทธิคนจนจน
 
(ปกป้องสิทธิคนจนจน)
 
 
จากไอ้พวกฉ้อ
ฉล 
 
ปล้นทรัพยา
กร

INSTRU | F | ( 7 Times ) | C |
INSTRU | F | ( 6 Times ) | F C | F |

 
กราบเ
รียนกระทรวงทบวงกรม
 
พวกกระผมยังก้มหน้ารับใ
ช้
 
ไม่
ดีให้มาโทษผู้ใหญ่
 
ยังไม่พอใจให้ต่อว่ากำ
นัน

 
ถึงการเ
มืองมีอุปสรรค
 
แต่ความรักในหน้าที่การง
าน
 
แม้ใ
ครจะมาเป็นรัฐบาล
 
ผู้ใหญ่กำ
นันก็ไม่เคยนอกใ
 
(แม้ใ
ครจะมาเป็นรัฐบาล
 
ผู้ใหญ่กำ
นันก็ไม่เคยนอกใ
จ)

( * ) ( * )

 โฆษณา