คอร์ดเพลง ขี้เมากะเพราแตะ – คาราบาว

  
Text   

คอร์ดเพลง ขี้เมากะเพราแตะ
ศิลปิน คาราบาว
เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์


INTRO | G | G | G | G | ( 2 Times )

 
* วงเห
Em 
ล้ามีเรื่องเล่ามากมาย
 
หญิงช
C 
ายสดับฟังทาง
G 
นี้
 
อุทา
Em 
หรณ์สอนกันด้วยดีกรี
 
มันจะ
C 
ดีไม่ดีให้แยกแยะเอาเ
G 
อง 

 
ขี้เ
G 
มาตั้งวงเหล้าเบียร์
 
ศรีภรรเ
C 
มียคอยทำกับแก
G 
ล้ม 
 
ของตายต้องถั่วทอดยำแหนม
 
 
ชวนเพื่อนมาร่วมแ
D 
จมปาร์ตี้ดีกรี
 
พูด
G 
คุยสนุกสนานเสียงดัง
 
ชามช้อนกะละ
C 
มังก็เปลี่ยนเป็นเครื่องดน
G 
ตรี
 
ร้องเ
Em 
พลงเพื่อชีวิตชี
G 
วี
 
พงษ์สิทธิ์ คำ
D 
ภีร์ คาราวาน คาราบ
G 
าว

 
ขี้เ
C 
มาไม่เข้าใครออกใคร
 
พูดวนอยู่ได้กะอีเรื่องเก่
G 
าๆ
 
เขาถึงบ
C 
อกใครได้ผัวขี้เห
G 
ล้า
 
ต้องทนทั้งขี้
Am 
เมา 
 
ขี้โ
D 
ม้ 
 
ขี้
G 
คุย

INSTRU | G | G | G | G | ( 2 Times )

 
ภรร
G 
ยาก็หน้าตาชื่นบาน
 
คอยสนองบริก
C 
ารแม่ครัวหัว
G 
ป่า
 
ทำกับแกล้มกับข้าวกับปลา
 
 
ให้กินแกล้มสุร
D 
าอย่างไม่มีบกพร่อง 
 
นี่แหล
G 
ะวัฒนธรรมไทย
 
ไปลามาไ
C 
หว้ 
 
อิ่มใจอิ่มท้
G 
อง
 
โด่ง
Em 
ดังจนฝรั่งหัวท
G 
อง
 
บินมาแต่งนวลน้
D 
อง 
 
เมียไทยโอท๊
G 
อป

 
พงษ์เ
C 
ทพ 
 
กระโดนชำนาญ
 
ร้องเพลงมั้นมัน ขี้เมาช้อบช
G 
อบ
 
กินเห
C 
ล้าไม่ต้องการคำต
G 
อบ
 
เอาจอกไป
Am 
นำ 
 
ยกแ
D 
ก้วไป
G 
นำ
D 
คนละก
G 
รึ้บ 
 
สองกรึ้บ
 
C 
มียเป็นช้างเท้าหลัง 
 
ผัวเป็นช้างเท้าห
G 
น้า
 
ตก
Am 
เย็นเป็นต้องก๊งสุรา
 
พอผัวเมาได้ท่
D 
า 
 
ภรรยาก็ได้ที
G 

INSTRU | Em | Em | Em | Em | ( 4 Times )

 
กั
C 
บข้าวหมดเกลี้ยงทั้งบ้าน
 
วงสุราชื่นบานยังเซ้
G 
าซี้
 
ในตู้เ
C 
ย็นก็ไม่เหลือสักอย่าง
 
ยังร้องสั่งอยากกินโน่นกิน
G 
นี่
 
ไม่เคยเ
D 
ลยไม่เคยคิดทร
G 
พี
 
ที่ทำไ
D 
ปเพราะนึกถึงศักดิ์ศ
G 
รี
 
เมียทั้งดีแสน
Am 
ดี 
 
ใยผั
D 
วมัวแต่เม
G 
ามาย

 
D 
อากะเพราสักจ
G 
าน
D 
จะเอากะเพราอีกจ
G 
าน
D 
เอากะเพราซักจา
G 
นสิ
 
บอกว่าจะเอ
D 
ากะเพราอีกสักจ
G 
าน

INSTRU | G | G | G | G | ( 2 Times )

(ซ้ำ *) 

 
ขี้เ
G 
มาร้องจะเอากะเพราผัด
 
ภรรยาก็ไม่
C 
ขัด 
 
รีบลุกไปคลุ
G 
กให้ 
 
แถมเพื่อนผัวร้องสำทับให้ฉับไว
 
 
กะเพราเนื้อกะเพราไ
D 
ก่ 
 
เพราอะไรได้ทุกอย่าง
 
แม่ค
G 
รัวกะหยิ่มยิ้มพิมพ์ใจ
 
มื้อนี้ที่แค้นหลา
C 
ยจะได้ชำระสะส
G 
าง 
 
เธอบร
Em 
รจงมีดหั่นรองเท้าย
G 
าง
 
ให้ผัวกินดูบ้
D 
าง 
 
เผื่อจะได้ส
G 
ติ

 
นี่
C 
คือเรื่องราวกะเพรา
G 
ผัด
 
ที่ค่อนข้างแจ่ม
D 
ชัด 
 
ผัดเพื่อสิทธิส
Em 
ตรี
 
ระวังเ
C 
ด้อขี้เมาชอบกดขี่
G 
สักวันจะเจอ
D 
ดี
 
ขี้เมากะเพราแ
G 
ตะ
 
เรื่องร
C 
าวกะเพรารองเท้าแ
G 
ตะ
 
ที่ท่านต้องแยกแ
D 
ยะ 
 
ผิดชอบชั่ว
Em 
ดี
 
ระวังเ
C 
ด้อขี้เมาชอบกด
G 
ขี่ 
 
สักวันจะเจอ
D 
ดี
 
ผัดขี้เมากะเพ
G 
ราแตะ

เนื้อเพลง
* วงเหล้ามีเรื่องเล่ามากมาย
หญิงชายสดับฟังทางนี้
อุทาหรณ์สอนกันด้วยดีกรี
มันจะดีไม่ดีให้แยกแยะเอาเอง 

ขี้เมาตั้งวงเหล้าเบียร์
ศรีภรรเมียคอยทำกับแกล้ม 
ของตายต้องถั่วทอดยำแหนม
ชวนเพื่อนมาร่วมแจมปาร์ตี้ดีกรี
พูดคุยสนุกสนานเสียงดัง
ชามช้อนกะละมังก็เปลี่ยนเป็นเครื่องดนตรี
ร้องเพลงเพื่อชีวิตชีวี
พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ คาราวาน คาราบาว

ขี้เมาไม่เข้าใครออกใคร
พูดวนอยู่ได้กะอีเรื่องเก่าๆ
เขาถึงบอกใครได้ผัวขี้เหล้า
ต้องทนทั้งขี้เมา ขี้โม้ ขี้คุย

ดนตรี

ภรรยาก็หน้าตาชื่นบาน
คอยสนองบริการแม่ครัวหัวป่า
ทำกับแกล้มกับข้าวกับปลา
ให้กินแกล้มสุราอย่างไม่มีบกพร่อง 
นี่แหละวัฒนธรรมไทย
ไปลามาไหว้ อิ่มใจอิ่มท้อง
โด่งดังจนฝรั่งหัวทอง
บินมาแต่งนวลน้อง เมียไทยโอท๊อป

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
ร้องเพลงมั้นมัน ขี้เมาช้อบชอบ
กินเหล้าไม่ต้องการคำตอบ
เอาจอกไปนำ ยกแก้วไปนำ
คนละกรึ้บ สองกรึ้บ
เมียเป็นช้างเท้าหลัง ผัวเป็นช้างเท้าหน้า
ตกเย็นเป็นต้องก๊งสุรา
พอผัวเมาได้ท่า ภรรยาก็ได้ที

ดนตรี
 
กับข้าวหมดเกลี้ยงทั้งบ้าน
วงสุราชื่นบานยังเซ้าซี้
ในตู้เย็นก็ไม่เหลือสักอย่าง
ยังร้องสั่งอยากกินโน่นกินนี่
ไม่เคยเลยไม่เคยคิดทรพี
ที่ทำไปเพราะนึกถึงศักดิ์ศรี
เมียทั้งดีแสนดี ใยผัวมัวแต่เมามาย

เอากะเพราสักจาน
จะเอากะเพราอีกจาน
เอากะเพราซักจานสิ
บอกว่าจะเอากะเพราอีกสักจาน

ดนตรี

(ซ้ำ *) 

ขี้เมาร้องจะเอากะเพราผัด
ภรรยาก็ไม่ขัด รีบลุกไปคลุกให้ 
แถมเพื่อนผัวร้องสำทับให้ฉับไว
กะเพราเนื้อกะเพราไก่ เพราอะไรได้ทุกอย่าง
แม่ครัวกะหยิ่มยิ้มพิมพ์ใจ
มื้อนี้ที่แค้นหลายจะได้ชำระสะสาง 
เธอบรรจงมีดหั่นรองเท้ายาง
ให้ผัวกินดูบ้าง เผื่อจะได้สติ

นี่คือเรื่องราวกะเพราผัด
ที่ค่อนข้างแจ่มชัด ผัดเพื่อสิทธิสตรี
ระวังเด้อขี้เมาชอบกดขี่ สักวันจะเจอดี
ขี้เมากะเพราแตะ
เรื่องราวกะเพรารองเท้าแตะ
ที่ท่านต้องแยกแยะ ผิดชอบชั่วดี
ระวังเด้อขี้เมาชอบกดขี่ สักวันจะเจอดี
ผัดขี้เมากะเพราแตะ
เพลง ขี้เมากะเพราแตะ – คาราบาว
คาราบาว - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend