หน้าแรก » คอร์ดเพลง ให้เธอไปต่อ – เบสท์ วงเพลิน

คอร์ดเพลง ให้เธอไปต่อ – เบสท์ วงเพลิน

คอร์ดเพลง ให้เธอไปต่อ
ศิลปิน เบสท์ วงเพลิน
อัลบั้ม Single เพลงใหม่ 2017/2560


INTRO | E | G#m | A | B | ( 2 Times ) | B |

 
ไปต่อไม่ไห
วเมื่อหั
F#m 
วใจของเธอเปลี่ย
C#m 
นแนว
 
จอดไม่ต้อ
งแจว 
 
อี
กแล้วหนอความรั
กเรา
 
เมื่
อเธอไปแอบมี
ชู้ 
 
กอ
G#m 
ดกันอยู่ในร้า
C#m 
นเหล้า
 
หลอ
F#m 
กคนที่บ้านให้เหงา 
 
บอ
กเขาว่ามีงา
นต่อ

 
* หลอ
F#m 
กคนให้โง่งมงาย
 
ปล่อ
G#m 
ยควายให้เดินกินหญ้า
 
แล้
F#m 
วเธอไปสุขอุรา
 
ปล่อยหมาให้มันเฝ้
าบ้าน

 
** ให้เธอไป
ต่อฉันข
อพอแค่เพียงเท่
C#m 
านี้
 
คนไม่รั
กดี 
 
เจ็บครา
วนี้จะขอจ
ดจำ
 
ให้เธอไ
ปต่อ 
 
ฉันขอ
พอไม่ก้าว
C#m 
ถลำ
 
เจ็บแล้วต้อ
งจำ 
 
ที่เธ
อทำมันสาแ
ก่ใจ

 
ไปต่อไม่ไ
หว 
 
เมื่อหั
วใจของเธอเปลี่ย
C#m 
นแปลง
 
เจ็บปวดอย่า
งแรง 
 
เหมือ
นโดนทิ่มแทงหั
วใจ
 
เมื่อเ
ธอไปแอบมีเ
ขา 
 
ปล่อ
G#m 
ยเราให้มันโ
C#m 
ง่ไป
F#m 
เธอคิดได้ยังไร 
 
แอบนอ
กใจแล้วแกล้งทำ
เซ่อ

INSTRU | F#m | G#m | F#m | B |
INSTRU | A B | G#m C#m | A B | E |

( *, **, ** )

 
เจ็บแล้วต้อ
F#m 
งจำที่เธอกร
ะทำ…
Am/C 
………นั้นมันส
าใจ

เนื้อเพลง
ไปต่อไม่ไหวเมื่อหัวใจของเธอเปลี่ยนแนว
จอดไม่ต้องแจว อีกแล้วหนอความรักเรา
เมื่อเธอไปแอบมีชู้ กอดกันอยู่ในร้านเหล้า
หลอกคนที่บ้านให้เหงา บอกเขาว่ามีงานต่อ

* หลอกคนให้โง่งมงาย ปล่อยควายให้เดินกินหญ้า
แล้วเธอไปสุขอุรา ปล่อยหมาให้มันเฝ้าบ้าน

** ให้เธอไปต่อฉันขอพอแค่เพียงเท่านี้
คนไม่รักดี เจ็บคราวนี้จะขอจดจำ
ให้เธอไปต่อ ฉันขอพอไม่ก้าวถลำ
เจ็บแล้วต้องจำ ที่เธอทำมันสาแก่ใจ

ไปต่อไม่ไหว เมื่อหัวใจของเธอเปลี่ยนแปลง
เจ็บปวดอย่างแรง เหมือนโดนทิ่มแทงหัวใจ
เมื่อเธอไปแอบมีเขา ปล่อยเราให้มันโง่ไป
เธอคิดได้ยังไร แอบนอกใจแล้วแกล้งทำเซ่อ

( ดนตรี )

( *, **, ** )

เจ็บแล้วต้องจำที่เธอกระทำ..นั้นมันสาใจ
เพลง ให้เธอไปต่อ
ศิลปิน เบสท์ วงเพลิน
คำร้อง-ทำนอง นก คนบางเนียน
เรียบเรียง pG melody
สังกัด มอร์เรคคอร์ด
เบสท์ วงเพลิน - ให้เธอไปต่อ - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา