หน้าแรก » เสก โลโซ (LOSO) » คอร์ดเพลง คนบ้า – เสก โลโซ (LOSO)

คอร์ดเพลง คนบ้า – เสก โลโซ (LOSO)

คอร์ดเพลง คนบ้า
ศิลปิน เสก โลโซ (LOSO)
คอร์ด เนื้อเพลง

คีย์คอร์ดเพลง คนบ้า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
ก็เก็บมา
คิดไปเองฝ่ายเดียว
 
เธอไม่เ
หลียวไม่มาสนใจ
 
ไม่เคย
ถามข้อความข้างใน
 
แต่ใยใ
จถึงคะนึงหา
 
ไม่กล้าบอก
รักเธอสักที
 
เพราะรู้ตัว
ดีว่าต้อยต่ำกว่า
 
กลัวเธอ
มองว่าไร้ค่า
 
ไม่
คู่ควรครอบครอง

 
* เลยได้แ
ต่มองเธอเดินผ่านไป
 
เมื่อต
G#m 
อนสายเธอเดิน
C#m 
ผ่านมา
 
F#m 
ค่สบตา 
 
 
ไม่กล้าเปิดเ
ผย

 
** เพราะฉันไม่เ
คยสักที
 
คำ
G#m 
นี้ไม่เคยบอกใคร
 
อยากให้เ
ธอได้ยิน
 
จากผู้คนรอบกายว่า
F#m 
ใจฉันชอบ
เธอ
 
คิดถึงแค่เ
พียง 
 
หน้
G#m 
าเธอ
 
พร่ำเ
Ab 
พ้อไม่กินไ
C#m 
ม่นอน
 
กอด
F#m 
หมอนร้อน
รน เหมือนคน
บ้า..

INSTRU | B |

 
ถ้าหากเธอ
รู้กลัวเธอจากไป
 
หรือในหัวใ
จมีใครจับจอง
 
หรือมี
คนอื่นสำรอง
 
ก็อาจหม่น
หมองหมดความหมาย
 
เธออาจไม่
พูดด้วยอีกเลย
 
ก็เพราะคง
เคยเคยบ่อยไป
 
เพียงฉันค
นหนึ่งที่มอบใจ
 
แต่ไม่
คู่ควรครองครอง

( *,**,** )

 
เหมือนคน
บ้า..

เนื้อเพลง
ก็เก็บมาคิดไปเองฝ่ายเดียว
เธอไม่เหลียวไม่มาสนใจ
ไม่เคยถามข้อความข้างใน
แต่ใยใจถึงคะนึงหา
ไม่กล้าบอกรักเธอสักที
เพราะรู้ตัวดีว่าต้อยต่ำกว่า
กลัวเธอมองว่าไร้ค่า
ไม่คู่ควรครอบครอง

* เลยได้แต่มองเธอเดินผ่านไป
เมื่อตอนสายเธอเดินผ่านมา
แค่สบตาไม่กล้าเปิดเผย

** เพราะฉันไม่เคยสักที
คำนี้ไม่เคยบอกใคร
อยากให้เธอได้ยิน
จากผู้คนรอบกายว่าใจฉันชอบเธอ
คิดถึงแค่เพียงหน้าเธอ
พร่ำเพ้อไม่กินไม่นอน
กอดหมอนร้อนรน
เหมือนคนบ้า

( ดนตรี )

ถ้าหากเธอรู้กลัวเธอจากไป
หรือในหัวใจมีใครจับจอง
หรือมีคนอื่นสำรอง
ก็อาจหม่นหมองหมดความหมาย
เธออาจไม่พูดด้วยอีกเลย
ก็เพราะคงเคยเคยบ่อยไป
เพียงฉันคนหนึ่งที่มอบใจ
แต่ไม่คู่ควรครองครอง

( *,**,** )

เหมือนคนบ้า
เพลง : คนบ้า
ศิลปิน : LOSO
เนื้อร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
Digital Download : *123 1017098 3
เสก โลโซ - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :