หน้าแรก » วงธรรมดา » คอร์ดเพลง มีแค่ใจ – วงธรรมดา

คอร์ดเพลง มีแค่ใจ – วงธรรมดา

คอร์ดเพลง มีแค่ใจ
ศิลปิน วงธรรมดา
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง มีแค่ใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G | D | C | D |

 
ตั้งแต่วัน
นั้น 
 
เธอคงทำใจไม่ไ
ด้
 
ที่
ฉันทิ้งเธอไป 
 
อย่าง
นั้น
 
ฉันใจร้
ายเกินไปใช่ไ
หม
 
แต่ก็ไม่อ
Bm 
ยากทำอย่า
Em 
งนั้น
 
แต่ยัง
ดีกว่าให้เธออ
ยู่ด้วยกันแล้ว
ลำบาก

 
* ทุกอ
ย่างไม่มีอะไรแน่น
อน
 
วัน
Bm 
หนึ่งเธอก็ต้อง
Em 
เบื่อกัน
 
คงไ
Am 
ม่ได้เป็นอย่างฝัน 
 
ที่เ
คยสัญญากัน
ไว้

 
** ฉันรู้ฉัน
ผิดที่เคยสัญ
ญา
 
ว่าจะยั
Bm 
งไงเราจะไม่ทิ้
Em 
งกันไปไหน
 
อยากให้เ
ธอไปเจอคนใ
หม่
 
ไม่อยากให้
ทนลำบากอีกต่อ
G7 
ไป
 
เพราะอยู่กับ
ฉันมันไม่สุขส
บาย
 
มันคือเห
Bm 
ตุผลที่ต้องทำอย่
Em 
างนี้
 
ก็
ฉันคนนี้มัน
มีแค่ใจ
 
คงไม่
มีวาสนามากม
าย 
 
(คงดูแลเธอไ
ม่ได้)

INSTRU | C D | Bm Em | C D | G G7 |
INSTRU | C D | Bm Em | C D | G |

( * , ** , ** )

 
ก็
ฉันคนนี้มัน
มีแค่ใจ
 
คงไม่
มีวาสนามากม
าย..
 
คงดูแลเธอไม่ได้
 

OUTRO | C D | Bm Em | C D | C D | G |

เนื้อเพลง
ตั้งแต่วันนั้น เธอคงทำใจไม่ได้
ที่ฉันทิ้งเธอไป อย่างนั้น
ฉันใจร้ายเกินไปใช่ไหม
แต่ก็ไม่อยากทำอย่างนั้น
แต่ยังดีกว่าให้เธออยู่ด้วยกันแล้วลำบาก

* ทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอน
วันหนึ่งเธอก็ต้องเบื่อกัน
คงไม่ได้เป็นอย่างฝัน ที่เคยสัญญากันไว้

** ฉันรู้ฉันผิดที่เคยสัญญา
ว่าจะยังไงเราจะไม่ทิ้งกันไปไหน
อยากให้เธอไปเจอคนใหม่
ไม่อยากให้ทนลำบากอีกต่อไป
เพราะอยู่กับฉันมันไม่สุขสบาย
มันคือเหตุผลที่ต้องทำอย่างนี้
ก็ฉันคนนี้มันมีแค่ใจ
คงไม่มีวาสนามากมาย (คงดูแลเธอไม่ได้)

(ดนตรี)

( * , ** , ** )

ก็ฉันคนนี้มันมีแค่ใจ
คงไม่มีวาสนามากมาย.. คงดูแลเธอไม่ได้
เพลงมีแค่ใจ
ศิลปิน : วงธรรมดา
คำร้อง / ทำนอง : ราชัน มีมุสิก / กริช วงธรรมดา
เรียบเรียง : พี่เสก ผานชื่น ชวโรจน์ วงค์สวัสดิ์ / เอกศิลป์ รัตนมณี
Download เพลงนี้ กด*49688039 แล้วโทรออก
ติดต่อการแสดงโทร. 093-709-2116
คอร์ดเพลง มีแค่ใจ - วงธรรมดา
 โฆษณา