คอร์ดเพลง ไม่บอกเธอ – Bedroom Audio

  
Text   

INTRO | E | C#m | A | B |

 
อยากขยับเข้าไปใกล้
เธอ
 
อยากรู้จักตั้งแต่ได้เ
จอ
 
ใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียง
C#m 
เธอ
 
ตั้งแต่วัน
แรกเจอ 
 
ก็เผลอ
เอาไปคิดละเมอ

 
พอรู้จักก็อยากจะทัก
ทาย
 
แต่พอไม่เจอแล้วใจมันวุ่น
วาย
 
เธอหายไปก็ห่วงเธอแทบ
C#m 
ตาย
 
จะเป็น
เช่นไร 
 
ตรงนั้น
มีใครดูแลอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้
 
 เกือบ
F#m 
ลืมหายใจเมื่อเธอเข้ามา 
 
ใกล้
 ๆ
 
แค่เ
F#m 
ธอยิ้มมา 
 
ก็สั่นไปทั้ง
หัวใจ
 
อยากจะบอกเธอ
ให้ได้รับรู้ความในใจ

 
* แต่บอกตอนนี้ไ
ม่รู้จะเร็วไปหรือไม่
 
ก็ยังไม่รู้ว่
C#m 
าเธอคิดเช่นไร
 
ถ้าบอกคำนั้น
แล้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่
 
ถ้าเป็นแบบนี้เ
ธอคงจะเดินหนีไป

 
** เพียงพอแล้ว
ถ้าได้มีเธออยู่ใกล้ 
 
 
ได้ยินเสียง
C#m 
ได้คอยดูแลอยู่ไม่ใกล้
 
จะสร้างความลับ
เอาไว้ในหัวใจ
 
มากเพียงไหน
ฉันจะไม่ยอมพูดไป

INSTRU | E | A | C#m B | A |

 
อยากจะบอกให้เธอได้รู้ใ
 
ที่จริงก็อยากจะบอกคำนั้น
ไป
 
แต่กลัวเหลือเกินว่าจะต้องเสีย
C#m 
ใจ
 
หากเธอ
รับไม่ได้
 
เธอ
คงไม่ยอมให้อภัยกับคำนั้น
 
อึดอั
F#m 
ดเหลือเกิน 
 
ต้องเก็บเอาไว้ข้าง
ใน
 
อึดอั
F#m 
ดหัวใจ 
 
ก็กลัวว่าถ้าพูด
ไป
 
กลัว
ว่าจะต้องเสียใจ

( * , ** )

 
มอง
กันให้ดีเธอก็คงรู้
 
ในค
C#m 
วามห่วงใยฉันมีอะไร 
 
ซ่อน
อยู่
 
ที่ยังไม่รู้คื
อเธอนั้นคิดอย่างไร

 
มอง
กันให้ดีเธอก็คงจะเห็น
 
ความ
C#m 
จริงที่เป็นว่าฉันคิดอะไร
 
หนึ่งคำนั้น
ที่ยังไม่ได้พูดไป

 
 จะเก็บเอาไว้ใ
นวันที่จะเผยใจ
 
รอวันนั้น
C#m 
วันที่ฉันแน่ใจ
 
ว่าวันนี้
เธอคิดว่าฉันนั้นใช่
 
และเธอพร้อม
จะฟังความข้างใน

 
จะบอกว่ารัก
ให้เธอได้ฟังใกล้ๆ
 
บอกความรัก
C#m 
เธอได้ยินหรือไม่
 
ถ้ายังไม่ชัด
ฟังอีกครั้งก็ได้
 
ได้ยินไหม
ว่ารักเธอทั้งหัวใจ

OUTRO | E | A | C#m B | A | ( 2 Times ) | E |

เนื้อเพลง
อยากขยับเข้าไปใกล้เธอ
อยากรู้จักตั้งแต่ได้เจอ
ใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงเธอ
ตั้งแต่วันแรกเจอ ก็เผลอเอาไปคิดละเมอ

พอรู้จักก็อยากจะทักทาย
แต่พอไม่เจอแล้วใจมันวุ่นวาย
เธอหายไปก็ห่วงเธอแทบตาย
จะเป็นเช่นไร ตรงนั้นมีใครดูแลอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้
 เกือบลืมหายใจเมื่อเธอเข้ามา ใกล้ ๆ
แค่เธอยิ้มมา ก็สั่นไปทั้งหัวใจ
อยากจะบอกเธอให้ได้รับรู้ความในใจ

* แต่บอกตอนนี้ไม่รู้จะเร็วไปหรือไม่
ก็ยังไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไร
ถ้าบอกคำนั้นแล้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่
ถ้าเป็นแบบนี้เธอคงจะเดินหนีไป

** เพียงพอแล้วถ้าได้มีเธออยู่ใกล้ ๆ
ได้ยินเสียงได้คอยดูแลอยู่ไม่ใกล้
จะสร้างความลับเอาไว้ในหัวใจ
มากเพียงไหนฉันจะไม่ยอมพูดไป

( ดนตรี )

อยากจะบอกให้เธอได้รู้ใจ
ที่จริงก็อยากจะบอกคำนั้นไป
แต่กลัวเหลือเกินว่าจะต้องเสียใจ
หากเธอรับไม่ได้ เธอคงไม่ยอมให้อภัยกับคำนั้น
 อึดอัดเหลือเกิน ต้องเก็บเอาไว้ข้างใน
อึดอัดหัวใจ ก็กลัวว่าถ้าพูดไป กลัวว่าจะต้องเสียใจ

( * , ** )

มองกันให้ดีเธอก็คงรู้
ในความห่วงใยฉันมีอะไร ซ่อนอยู่
ที่ยังไม่รู้คือเธอนั้นคิดอย่างไร

มองกันให้ดีเธอก็คงจะเห็น
ความจริงที่เป็นว่าฉันคิดอะไร
หนึ่งคำนั้นที่ยังไม่ได้พูดไป

 จะเก็บเอาไว้ในวันที่จะเผยใจ
รอวันนั้นวันที่ฉันแน่ใจ
ว่าวันนี้เธอคิดว่าฉันนั้นใช่
และเธอพร้อมจะฟังความข้างใน

จะบอกว่ารักให้เธอได้ฟังใกล้ๆ
บอกความรักเธอได้ยินหรือไม่
ถ้ายังไม่ชัดฟังอีกครั้งก็ได้
ได้ยินไหมว่ารักเธอทั้งหัวใจ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend