หน้าแรก » หลวงไก่ อาร์สยาม » คอร์ดเพลง แรงใจพี่หลวง – หลวงไก่ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง แรงใจพี่หลวง – หลวงไก่ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง แรงใจพี่หลวง
ศิลปิน หลวงไก่ อาร์สยาม
คอร์ด เนื้อเพลง

คีย์คอร์ดเพลง แรงใจพี่หลวง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | F Dm | Bb C | ( 2 Times ) | C |

 
พี่อ
ยู่ชายแดนที่
Dm 
เมืองนรา
 
ต้องห่าง
Bb 
กันขวัญตาคน
ดี
 
จะอ
ยู่จะตายยัง
Dm 
ไม่รู้ที
 
แต่รู้ว่า
Bbพี่ 
นั้นคิดถึงเธอทุก
วัน
 
ต้อง
อยู่ห่างไกล 
 
ใจก็
Dm 
ห่วงจังฮู้
 
พี่ไม่
Bb 
อยู่แล้วใครจะดูแล
กัน
 
ถึง
ยามกินข้าว 
 
ก็คิดถึง
Dm 
เธออย่างนั้น
 
คอย
Bb 
วันจิหลบ
บ้านสัก
ที 
 
 
Eb 
 

 
* เป็นลู
กผู้ชายทำเพื่อ
Dm 
ชาติไทย
 
อยู่ไกล
Bb 
ไกลจนลับตา
 
ได้
แค่หยอดเหรียญโทรศั
Dm 
พท์มาหา
 
ชื่น
Bb 
ใจไปทุกนา
ที
 
แค่
ส่งคำรักแรง
Dm 
ใจอย่างนี้
 
ทำให้
Bb 
พี่มีกำลังหัว
ใจ
 
กับ
รูปแก้วตาพี่ยัง
Dm 
รักษาไว้
 
สุขใ
Bb 
จยามคิ
ดถึงเธ

INSTRU | Am Dm | Gm C | F Dm | Bb C |
INSTRU | F Dm | Bb C | C |

( * )

INSTRU | Bb C | F |

 
พี่
อยู่ชายแดนป้อง
Dm 
เมืองนรา
 
ไม่ให้
Bb 
ใครมารุกราน
ราวี
 
คง
อีกไม่นานจะกลับไป
Dm 
หาคนดี
 
รอพี่
Bb 
รอรั
กของเ
รา
Eb 
 

( * )

 
พี่
อยู่ทางโน้น 
 
ไม่ต้อง
Dm 
ห่วงทางนี้
 
น้อง
Bb 
สาวคนดี 
 
ไม่มีใ
จให้ใคร
 
จะบ
อกเอาไว้ 
 
ก่อน
Dm 
ที่วางสาย
 
รัก
Bb 
จริงแค่พี่หลวงคนเ
ดียว..
 
รักพี่หลวงคน
เดี
ยว

เนื้อเพลง
พี่อยู่ชายแดนที่เมืองนรา
ต้องห่างกันขวัญตาคนดี
จะอยู่จะตายยังไม่รู้ที
แต่รู้ว่าพี่นั้นคิดถึงเธอทุกวัน
ต้องอยู่ห่างไกล ใจก็ห่วงจังฮู้
พี่ไม่อยู่แล้วใครจะดูแลกัน
ถึงยามกินข้าว ก็คิดถึงเธออย่างนั้น
คอยวันจิหลบบ้านสักที

* เป็นลูกผู้ชายทำเพื่อชาติไทย
อยู่ไกลไกลจนลับตา
ได้แค่หยอดเหรียญโทรศัพท์มาหา
ชื่นใจไปทุกนาที
แค่ส่งคำรักแรงใจอย่างนี้
ทำให้พี่มีกำลังหัวใจ
กับรูปแก้วตาพี่ยังรักษา
กับรูปแก้วตาพี่ยังรักษาไว
สุขใจยามคิดถึงเธอ

(ดนตรี)

( * )

(ดนตรี)

พี่อยู่ชายแดนป้องเมืองนรา
ไม่ให้ใครมารุกรานราวี
คงอีกไม่นานจะกลับไปหาคนดี
รอพี่รอรักของเรา

( * )

พี่อยู่ทางโน้น ไม่ต้องห่วงทางนี้
น้องสาวคนดี ไม่มีใจให้ใคร
จะบอกเอาไว้ ก่อนที่วางสาย
รักจริงแค่พี่หลวงคนเดียว
รักพี่หลวงคนเดียว
คอร์ด แรงใจพี่หลวง : หลวงไก่ อาร์ สยาม
หลวงไก่ อาร์สยาม - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา