คอร์ดเพลง 12มิถุนา – N/A Ft.Pune,S!nner

  
Text   

คอร์ดเพลง : 12มิถุนา N/A Ft.Pune,S!nner

คอร์ดเพลง 12มิถุนา - N/A Ft.Pune,S!nner

เพลง :

ศิลปิน : N/A Ft.Pune,S!nner

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : C,D,Em


 
ก็คงต้องโทษเว
C 
ลาที่เราเจอกันช้า
D 
ไป
 
เหมือนกับโลกของ
Em 
ฉันที่เธอไม่มีวันเข้าใจ
 
ความผิดห
C 
วังมันกำลังทำให้ฉันต
D 
าย
 
ต่อให้เจอกี่
Em 
คนก็ไม่มีใครที่เหมือนเธอ

 
อยากให้เรากลับไ
C 
ปเหมือนเดิม
D 
 
แต่ในใจมัน
Em 
เจ็บเหลือเกิน
 
เธอคงจะเบื่อ
C 
กันแล้วไม่อยากเจอกัน
D 
อีก
 
เธอก็ไปแล้วไม่ต้อง
Em 
เจอฉันไม่ได้ขอให้เธอมาเจอหนิ

 
*เอาไว้เจอ
C 
กัน 12 มิถุ
D 
นา
 
หรือจะเอาเป็นบางเว
Em 
ลาแล้วเรานั้นค่อยมาเจอกัน
 
ต้องขอโ
C 
ทษบางครั้งที่ฉันไม่พูดไม่
D 
จา
 
อาจจะเป็นเพราะบางเว
Em 
ลาแล้วฉันก็ชอบไปเบลอควัน

 
*เธออยู่บางก
C 
อกก็ดีอยู่แ
D 
ล้ว
 
ไม่ต้องมา
Em 
เจอหรอกคนอย่างฉัน
 
อยู่บ้านน
C 
อกเธอคงไม่แค
D 
ล้ว
 
ไม่ต้องมา
Em 
เจอหรอกคนอย่างฉัน

 
ดวงดาวมีนับล้
C 
านช่างฉงนที่ผมดันหมา
D 
ยจันทน์
 
ทิ้งเรื่องราว
Em 
แย่ๆ 
 
ปากต่อปากอีกหลายคำ
 
เพียงแค่กอด
C 
กันอยู่ในคืนวันของสา
D 
ยัณห์
 
แต่วันนี้ผมคิด
Em 
มากส่งความคิดถึงผ่านสายควัน

 
บันทึกการเดินท
C 
างก่อนที่เราสองจะลา
D 
ลับ
 
เธอตกลงที่จะ
Em 
มาหาตอนนั้นตัวเธอช่างงามนัก
 
แต่ว่าเกิดเหตุอันใด
C 
กัน 
 
เธอเปรียบเป็นมาร
D 
ยักษ์
 
และบทสรุปของเรื่อ
Em 
งนี้คือตัวของผมต้องการพัก

 
*เอาไว้เจอ
C 
กัน 12 มิถุ
D 
นา
 
หรือจะเอาเป็นบางเว
Em 
ลาแล้วเรานั้นค่อยมาเจอกัน
 
ต้องขอโ
C 
ทษบางครั้งที่ฉันไม่พูดไม่
D 
จา
 
อาจจะเป็นเพราะบางเว
Em 
ลาแล้วฉันก็ชอบไปเบลอควัน

 
*เธออยู่บางก
C 
อกก็ดีอยู่แ
D 
ล้ว
 
ไม่ต้องมา
Em 
เจอหรอกคนอย่างฉัน
 
อยู่บ้านน
C 
อกเธอคงไม่แค
D 
ล้ว
 
ไม่ต้องมา
Em 
เจอหรอกคนอย่างฉัน

 
อยากให้เรื่องของเ
C 
ราได้กลับไปเป็นอย่างเ
D 
ก่า
 
ตอนที่ไม่ได้
Em 
เจอแล้วเธอคิดถึงกันเปล่า
 
ความจริงเปิดเ
C 
ผยเธอทำให้ฉันเกือบหาย
D 
โง่
 
อยากให้เธอมา
Em 
หาแต่ว่าเราไกลกันหลายโลก

 
เธอคงจะเบื่อ
C 
กันแล้วไม่อยากเจอกัน
D 
อีก
 
เธอก็ไปแล้วไม่ต้อง
Em 
เจอฉันไม่ได้ขอให้เธอมาเจอหนิ

OUTRO | C D | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง 12มิถุนา


ก็คงต้องโทษเวลาที่เราเจอกันช้าไป
เหมือนกับโลกของฉันที่เธอไม่มีวันเข้าใจ
ความผิดหวังมันกำลังทำให้ฉันตาย
ต่อให้เจอกี่คนก็ไม่มีใครที่เหมือนเธอ

อยากให้เรากลับไปเหมือนเดิม
แต่ในใจมันเจ็บเหลือเกิน
เธอคงจะเบื่อกันแล้วไม่อยากเจอกันอีก
เธอก็ไปแล้วไม่ต้องเจอฉันไม่ได้ขอให้เธอมาเจอหนิ

เอาไว้เจอกัน 12 มิถุนา
หรือจะเอาเป็นบางเวลาแล้วเรานั้นค่อยมาเจอกัน
ต้องขอโทษบางครั้งที่ฉันไม่พูดไม่จา
อาจจะเป็นเพราะบางเวลาแล้วฉันก็ชอบไปเบลอควัน

เธออยู่บางกอกก็ดีอยู่แล้ว
ไม่ต้องมาเจอหรอกคนอยากฉัน
อยู่บ้านนอกเธอคงไม่แคล้ว
ไม่ต้องมาเจอหรอกคนอย่างฉัน

ดวงดาวมีนับล้านช่างฉงนที่ผมดันหมายจันทน์
ทิ้งเรื่องราวแย่ๆ ปากต่อปากอีกหลายคำ
เพียงแค่กอดกันอยู่ในคืนวันของสายัณห์
แต่วันนี้ผมคิดมากส่งความคิดถึงผ่านสายควัน

บันทึกการเดินทางก่อนที่เราสองจะลาลับ
เธอตกลงที่จะมาหาตอนนั้นตัวเธอช่างงามนัก
แต่ว่าเกิดเหตุอันใดกันเธอเปรียบเป็นมารยักษ์
และบทสรุปของเรื่องนี้คือตัวของผมต้องการพัก

เอาไว้เจอกัน 12 มิถุนา
หรือจะเอาเป็นบางเวลาแล้วเรานั้นค่อยมาเจอกัน
ต้องขอโทษบางครั้งที่ฉันไม่พูดไม่จา
อาจจะเป็นเพราะบางเวลาแล้วฉันก็ชอบไปเบลอควัน

เธออยู่บางกอกก็ดีอยู่แล้ว
ไม่ต้องมาเจอหรอกคนอย่างฉัน
อยู่บ้านนอกเธอคงไม่แคล้ว
ไม่ต้องมาเจอหรอกคนอย่างฉัน

อยากให้เรื่องของเราได้กลับไปเป็นอย่างเก่า
ตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอคิดถึงกันเปล่า
ความจริงเปิดเผยเธอทำให้ฉันเกือบหายโง่
อยากให้เธอมาหาแต่ว่าเราไกลกันหลายโลก

เธอคงจะเบื่อกันแล้วไม่อยากเจอกันอีก
เธอก็ไปแล้วไม่ต้องเจอฉันไม่ได้ขอให้เธอมาเจอหนิ

มิวสิควิดีโอ 12มิถุนา N/A Ft.Pune,S!nner

เพลง 12มิถุนา
ศิลปิน : N/A Ft.Pune, S!nner

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend