คอร์ดเพลง คิดถึงคุณตอนเช้า – N/A Ft. Legendboy

  
Text   

คอร์ดเพลง : คิดถึงคุณตอนเช้า N/A Ft. Legendboy

คอร์ดเพลง คิดถึงคุณตอนเช้า - N/A Ft. Legendboy

เพลง :

ศิลปิน : N/A Ft. Legendboy

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : Gm,C,F,D


INTRO | Gm C | F D | ( 4 Times )

 
คิดถึงคุณตอน
Gm 
เช้า 
 
เราเคยคิดถึง
C 
คุณตอนนอน
 
ไม่
F 
รู้ต้องทำอย่างไรให้เรื่องเราเ
D 
ป็นอย่างก่อน
 
ตอน
Gm 
เช้า 
 
เราเคยคิดถึง
C 
คุณตอนนอน
 
ไม่
F 
รู้ต้องทำอย่างไรให้เรื่องเราเ
D 
ป็นอย่างก่อน
 
Aye  
Gm 
now baby let me  
C 
see you fall
 
แค่
F 
คิดถึงกันสักนิด 
 
ถ้าเธอไม่
D 
คิดก็พอ
 
ตอน
Gm 
เช้าเราเคยคิดถึง
C 
คุณตอนนอน
 
ไม่
F 
รู้ต้องทำอย่างไรให้เรื่องเราเ
D 
ป็นอย่างก่อน

Gm 
ไม่ต้องพูด ไม่ต้องพูด  
C 
ถ้าที่เธอพูดยังไม่คิด
F 
เธอไม่เคยเชื่อที่ฉันพูด
 
เพราะฉันพูดเธอก็
D 
รูดแชทเอาไว้ไม่ให้มิด 
 
Aye
Gm 
ฉันก็ไม่เข้าใจว่าเธอต้องก
C 
ารอะไร
 
เพราะสิ่งที่เ
F 
ธอกำลังจะพูดเมื่อตอนที่เ
D 
ธอจะไป

 
ถ้าเธอ
Gm 
ชอบคนรวยและผูกไ
C 
ทด์
 
ถ้าฉันกล้าเข้าไป
F 
ทักและฉันนั้นจะได้จูบไ
D 
หม
 
ฉันไม่ใช่ค
Gm 
นดีวันๆ 
 
ก็เอาแต่ดูดไ
C 
อซ์
 
ถ้าฉันไม่แบ่งให้เ
F 
ธอและเธอจะเข้ามาดูดไ
D 
หม

 
Let’s I doin some
Gm 
thing 
 
(some
C 
thing)
 
Cuz i d
F 
on’t want you out of my l
D 
ife
 
And I know you bo
Gm 
ring 
 
(bor
C 
ing)
 
But you c
F 
an’t get out of my l
D 
ife
Gm 
Just you and me ride a
C 
round the town
 
Will y
F 
ou go with me alr
D 
ight
Gm 
Just you and me ride ar
C 
ound the town
F 
คุณจะไปกับฉันได้ไ
D 
หม

 
คิดถึงคุณตอน
Gm 
เช้า 
 
เราเคยคิดถึง
C 
คุณตอนนอน
 
ไม่
F 
รู้ต้องทำอย่างไรให้เรื่องเราเ
D 
ป็นอย่างก่อน
 
ตอน
Gm 
เช้า 
 
เราเคยคิดถึง
C 
คุณตอนนอน
 
ไม่
F 
รู้ต้องทำอย่างไรให้เรื่องเราเ
D 
ป็นอย่างก่อน
 
Aye  
Gm 
now baby let me  
C 
see you fall
 
แค่
F 
คิดถึงกันสักนิด 
 
ถ้าเธอไม่
D 
คิดก็พอ
 
ตอน
Gm 
เช้าเราเคยคิดถึง
C 
คุณตอนนอน
 
ไม่
F 
รู้ต้องทำอย่างไรให้เรื่องเราเ
D 
ป็นอย่างก่อน

 
เธอไม่
Gm 
ชอบผู้ชายที่พูดภา
C 
ษาประกิต
 
เธอชอบห
F 
นุ่ม Korea เธอรักในแดนปล
D 
าดิบ
 
เธอไม่
Gm 
ชอบหนุ่มผมยาวที่เขาเป็น
C 
นักประดิษฐ์
 
แต่ผมช
F 
อบน้ำใบที่เพื่อนใส่ใ
D 
นกระติก

Gm 
เช้า 
 
คิดถึงคุณตอนส
C 
าย
 
จิบเ
F 
บาแต่เช้าไม่รู้ไปเ
D 
มาตอนไหน
 
ไอ้
Gm 
อาร์มก็บอกว่าเหงาแต่มีส
C 
าวๆ On side
 
แต่เ
F 
ราต้องผ่านโก๋พูดไปแ
D 
ล้วก็อ่อนใจ

Gm 
ถ้าเธอได้ฟังฉันยัง
C 
จำไม่ลืม
F 
ภาพเธอกับฉันมันรี
D 
รันทั้งคืน
Gm 
แม้นอันตรายพร้อมปะ
C 
ทะลูกปืน
F 
นั่งเมาตอนเช้าเพราะคิดถึงเ
D 
ธอตั้งแต่ตื่นนอน

 
ดูปฏิ
Gm 
ทินและนับวันเดือ
C 
นปี
 
ซึ่งเธอกับ
F 
ฉันจะไม่มีวันลืมเล
D 
ือน
 
ได้อยู่ด้ว
Gm 
ยกันสักวันก็คงจ
C 
ะดี
 
Ah จะอยู่กับเ
F 
ธอโดยไม่มีวันลืมเ
D 
ดือน

 
คิดถึงคุณตอน
Gm 
เช้า 
 
เราเคยคิดถึง
C 
คุณตอนนอน
 
ไม่
F 
รู้ต้องทำอย่างไรให้เรื่องเราเ
D 
ป็นอย่างก่อน
 
ตอน
Gm 
เช้า 
 
เราเคยคิดถึง
C 
คุณตอนนอน
 
ไม่
F 
รู้ต้องทำอย่างไรให้เรื่องเราเ
D 
ป็นอย่างก่อน
 
Aye  
Gm 
now baby let me  
C 
see you fall
 
แค่
F 
คิดถึงกันสักนิด 
 
ถ้าเธอไม่
D 
คิดก็พอ
 
ตอน
Gm 
เช้าเราเคยคิดถึง
C 
คุณตอนนอน
 
ไม่
F 
รู้ต้องทำอย่างไรให้เรื่องเราเ
D 
ป็นอย่างก่อน

OUTRO | Gm C | F D | ( 8 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คิดถึงคุณตอนเช้า


คิดถึงคุณตอนเช้า เราเคยคิดถึงคุณตอนนอน
ไม่รู้ต้องทำอย่างไรให้เรื่องเราเป็นอย่างก่อน
ตอนเช้า เราเคยคิดถึงคุณตอนนอน
ไม่รู้ต้องทำอย่างไรให้เรื่องเราเป็นอย่างก่อน

Aye now baby let me see you fall
แค่คิดถึงกันสักนิด ถ้าเธอไม่คิดก็พอ
ตอนเช้าเราเคยคิดถึงคุณตอนนอน
ไม่รู้ต้องทำอย่างไรให้เรื่องเราเป็นอย่างก่อน

ไม่ต้องพูด ไม่ต้องพูด ถ้าที่เธอพูดยังไม่คิด
เธอไม่เคยเชื่อที่ฉันพูดเพราะฉันพูดเธอก็รูดแชทเอาไว้ไม่ให้มิด
Aye ฉันก็ไม่เข้าใจว่าเธอต้องการอะไร
เพราะสิ่งที่เธอกำลังจะพูดเมื่อตอนที่เธอจะไป

ถ้าเธอชอบคนรวยและผูก Tie
ถ้าฉันกล้าเข้าไปทักและฉันนั้นจะได้จูบไหม
ฉันไม่ใช่คนดีวันๆ ก็เอาแต่ดูดไอซ์
ถ้าฉันไม่แบ่งให้เธอและเธอจะเข้ามาดูดไหม

Let’s I doin something (something)
Cuz i don’t want you out of my life
And I know you boring (boring)
But you can’t get out of my life

Just you and me ride around the town
Will you go with me alright
Just you and me ride around the town
คุณจะไปกับฉันได้ไหม

คิดถึงคุณตอนเช้า เราเคยคิดถึงคุณตอนนอน
ไม่รู้ต้องทำอย่างไรให้เรื่องเราเป็นอย่างก่อน
ตอนเช้า เราเคยคิดถึงคุณตอนนอน
ไม่รู้ต้องทำอย่างไรให้เรื่องเราเป็นอย่างก่อน

Aye now baby let me see you fall
แค่คิดถึงกันสักนิด ถ้าเธอไม่คิดก็พอ
ตอนเช้าเราเคยคิดถึงคุณตอนนอน
ไม่รู้ต้องทำอย่างไรให้เรื่องเราเป็นอย่างก่อน

เธอไม่ชอบผู้ชายที่พูดภาษาประกิต
เธอชอบหนุ่ม Korea เธอรักในแดนปลาดิบ
เธอไม่ชอบหนุ่มผมยาวที่เขาเป็นนักประดิษฐ์
แต่ผมชอบน้ำใบที่เพื่อนใส่ในกระติก

เช้า คิดถึงคุณตอนสาย
จิบเบาแต่เช้าไม่รู้ไปเมาตอนไหน
ไอ้อาร์มก็บอกว่าเหงาแต่มีสาวๆ On side
แต่เราต้องผ่านโก๋พูดไปแล้วก็อ่อนใจ

ถ้าเธอได้ฟังฉันยังจำไม่ลืม
ภาพเธอกับฉันมันรีรันทั้งคืน
แม้นอันตรายพร้อมปะทะลูกปืน
นั่งเมาตอนเช้าเพราะคิดถึงเธอตั้งแต่ตื่นนอน

ดูปฏิทินและนับวันเดือนปี
ซึ่งเธอกับฉันจะไม่มีวันลืมเลือน
ได้อยู่ด้วยกันสักวันก็คงจะดี
Ah จะอยู่กับเธอโดยไม่มีวันลืมเดือน

คิดถึงคุณตอนเช้า เราเคยคิดถึงคุณตอนนอน
ไม่รู้ต้องอย่างไรให้เรื่องเราเป็นยังก่อน
ตอนเช้า เราเคยคิดถึงคุณตอนนอน
ไม่รู้ต้องทำอย่างไรให้เรื่องเราเป็นอย่างก่อน

Aye now baby let me see you fall
แค่คิดถึงกันสักนิด ถ้าเธอไม่คิดก็พอ
ตอนเช้าเราเคยคิดถึงคุณตอนนอน
ไม่รู้ต้องทำอย่างไรให้เรื่องเราเป็นอย่างก่อน

มิวสิควิดีโอ คิดถึงคุณตอนเช้า N/A Ft. Legendboy

เพลง คิดถึงคุณตอนเช้า
ศิลปิน : N/A Ft. Legendboy
Director – N/A
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend