หน้าแรก » เม้ก อภิสิทธิ์ » คอร์ดเพลง บักพากหัวใจ – เม้ก อภิสิทธิ์

คอร์ดเพลง บักพากหัวใจ – เม้ก อภิสิทธิ์

คอร์ดเพลง : บักพากหัวใจ เม้ก อภิสิทธิ์

คอร์ดเพลง บักพากหัวใจ - เม้ก อภิสิทธิ์

เพลง :

ศิลปิน : เม้ก อภิสิทธิ์

เนื้อร้อง/ทำนอง : หยุด สาละวัน

คอร์ดทั้งหมด : F,Am,Dm,C,Bb,Gm,Cm


INTRO | F | Am | Dm | C |
INTRO | Bb | Am | Gm | C |
INTRO | F | Am | Dm | Cm |
INTRO | Bb | Am | Gm | C |

  ขะเจ้าแค่เข้ามา
Am 
คุย นำมึงเล่นๆ  
Dm 
ซื่อๆ
 
  เขาบ่ไ
ด้จริงจังหยังดอก 
 
 
Bb 
ฮือ 
 
 
Am 
ฮือ..
 
  แค่
Gm 
เข้ามาคุยแก้เหงาซื่
อๆ 
 
ตอนที่..

  แชทแฟน
Am 
เขานั้นบ่ทั
Dm 
นออน
 
  มึงกะ
คึดว่าเขานั้นออ
Bb 
นซอน 
 
 
Am 
 
  พุ้น
Gm 
นะจังแม่นมึงคึดไปไ
กล

 
บักพากหัว
ใจ
 
มันก
Am 
ะผิดตั้งแต่มึงไปคา
Dm 
ดหวัง
 
มันกะบ่
แปลกที่มึงสิผิด
Bb 
หวัง..
Am 
 
ดันไป
Gm 
ให้ความหวังเจ้าข
อง

 
บักสมองส้น
ตีน
 
อ้ายทักหา
Am 
เจ้าตั้งแต่เช้าเจ้า
Dm 
บ่ตอบ
 
เจ้าดันมาต
อบฝันดีตอน
Bb 
ตีสี่.. 
 
หือ
Am 
แม่มึง
 
หรือว่าเข
Gm 
าฮิตบอกฝันดี
กันตอนตีสี่
ติวา

 
กูล่ะสั
Am 
บสนแล้วส
Dm 
มอง
 
กะเลยลอง
ทักไปอีกรอบ
Bb 
สอง..
Am 
 
กะบ่
Gm 
มีหยังตอบส
นอง

 
ผัดถึงมิดกว่าเ
ก่า
 
หรือว่า
Am 
เจ้านั้นกำลังสะแตก
Dm 
ข้าว
 
สะแตกว่าเ
ช้าจนว่าเท่า
Bb 
ค่ำ
 
กูกะ
Am 
รอคุยนำ
 
ตา
Gm 
แตกมึงบ่มืนแท้
บ้อแชทกูนิห
นา.. 
 
อย..

 
บัดเขาบ่หัว
ซากูกะมีน้ำ
Am 
ตา เอาง่ายๆ แบ
Dm 
บนี้
 
จั่งแม่นมึ
งซั่วแท้น้อบัก
Bb 
ฮูขี่ 
 
บัก
Am 
บ่ดี
 
คุยเป็
Gm 
นปีกะยังพอสิ
ว่า
 
อั้นนี้แค่มื้อนั้นห
นา 
 
ที่
Am 
เขานั้นแชทเข้
Dm 
ามา
 
เป็นหยั
งใจกูคือฮักเขาไปไ
Bb 
ววา..
Am 
Gm 
โอ้ยมาส่างหลูโตนหัว
ใจ 
 
ผู้ข้าแท้เด้

INSTRU | F | Am | Dm | Cm |
INSTRU | Bb | Am | Gm | C |
INSTRU | F | Am | Dm | Cm |
INSTRU | Bb | Am | Gm | C |

 
บัดเขาบ่หัว
ซากูกะมีน้ำ
Am 
ตา เอาง่ายๆ แบ
Dm 
บนี้
 
จั่งแม่นมึ
งซั่วแท้น้อบัก
Bb 
ฮูขี่ 
 
บัก
Am 
บ่ดี
 
คุยเป็
Gm 
นปีกะยังพอสิ
ว่า
 
อั้นนี้แค่มื้อนั้นห
นา 
 
ที่
Am 
เขานั้นแชทเข้
Dm 
ามา
 
เป็นหยั
งใจกูคือฮักเขาไปไ
Bb 
ววา..
Am 
Gm 
โอ้ยมาส่างหลูโตนหัว
ใจ

 
บัดเขาบ่หัว
ซากูกะมีน้ำ
Am 
ตา เอาง่ายๆ แบ
Dm 
บนี้
 
จั่งแม่นมึ
งซั่วแท้น้อบัก
Bb 
ฮูขี่ 
 
บัก
Am 
บ่ดี
 
คุยเป็
Gm 
นปีกะยังพอสิ
ว่า
 
อั้นนี้แค่มื้อนั้นห
นา 
 
ที่
Am 
เขานั้นแชทเข้
Dm 
ามา
 
เป็นหยั
งใจกูคือฮักเขาไปไ
Bb 
ววา..
Am 
Gm 
โอ้ยมาส่างหลูโตนหัว
ใจ 
 
ผู้ข้าแท้เด้

OUTRO | F | Am | Dm | Cm |
OUTRO | Bb | Am | Gm C | F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บักพากหัวใจ


ขะเจ้าแค่เข้ามาคุยนำมึงเล่นๆซื่อๆ
เขาบ่ได้จริงจังหยังดอกหือ
แค่เข้ามาคุยแก้เหงาสื่อๆ ตอนที่
แชทแฟนเขานั้นบ่ทันออน
มึงก็คิดว่าเขานั้นออนซอน
พุ่นนะจังแม่นมึงคิดไปไกล

บักพากหัวใจ มันกะผิดตั้งแต่มึงไปคาดหวัง
มันก็บ่แปลกที่มึงสิผิดหวัง
ดันไปให้ความหวังจะของ บักสมองส้นตีน
อ้ายทักหาเจ้าตั้งแต่เช้าเจ้าบ่ตอบ
เจ้าดันมาตอบฝันดีตอนสี่ หือแม่มึง
หรือว่าเขาฮิตบอกฝันดีกันตอนตีสี่ติวา

กูละสับสนแล้วสมอง
กะเลยลองทักไปอีกรอบสอง
กะบ่มีหยังตอบสนอง ผัดถึงมิดกว่าเก่า
หรือว่าเจ้านั้นกำลังสะแตกข้าว
สะะแตกแต่เช้าจนว่าเท่าค่ำ กูกะรอคุยนำ
ตาแตกมึงบ่มืนแนบ่แชทกูนี่นา โอ้ย…

*บัดเขาหัวซา กูกะมีน้ำตาเอาง่ายๆแบบนี้
จังแมนมึงชั่วแท้น้อบักฮูขี้ บักบ่ดี
คุยเป็นปีกะยังบ่สิว่า
อันนี้แค่มื้อนั้นหนา ที่เขานั้นแชทเข้ามา
เป็นหยังใจกูคือฮักเขาไปไววา
โอยมาหลูโตนหัวใจผู้ข้าแท้เด้

ดนตรี

*บัดเขาหัวซา กูกะมีน้ำตาเอาง่ายๆแบบนี้
จังแมนมึงชั่วแท้น้อบักฮูขี้ บักบ่ดี
คุยเป็นปีกะยังบ่สิว่า
อันนี้แค่มื้อนั้นหนา ที่เขานั้นแชทเข้ามา
เป็นหยังใจกูคือฮักเขาไปไววา
โอยมาหลูโตนหัวใจผู้ข้าแท้เด้

*บัดเขาหัวซา กูกะมีน้ำตาเอาง่ายๆแบบนี้
จังแมนมึงชั่วแท้น้อบักฮูขี้ บักบ่ดี
คุยเป็นปีกะยังบ่สิว่า
อันนี้แค่มื้อนั้นหนา ที่เขานั้นแชทเข้ามา
เป็นหยังใจกูคือฮักเขาไปไววา
โอยมาหลูโตนหัวใจผู้ข้าแท้เด้

มิวสิควิดีโอ บักพากหัวใจ เม้ก อภิสิทธิ์

เพลง บักพากหัวใจ
ศิลปิน : เม้ก อภิสิทธิ์
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร. 0968311266
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :