หน้าแรก » ธีเดช ทองอภิชาติ » คอร์ดเพลง หม้ายแล้ว – ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง หม้ายแล้ว – ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง : หม้ายแล้ว ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง หม้ายแล้ว - ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ธีเดช ทองอภิชาติ : หม้ายแล้ว


INTRO | G | Em | C | D |

 
ม้ายแล้ว..
 
เสียงจู้
จี้ขี้บ่นแรกนู้นว่าน่ารำค
าญ
 
เสียงด่าเ
ช้านอกชาน
 
วันพี่คลานโคลงเคลง ห
ลบจากเมา
 
ไม่มีใ
Am 
ครเรียกให้กินข้าว
 
ไม่มี
Bm 
ใครมาปลุกหัวเช้า
 
ชาติเ
Am 
ศร้าใจ 
 
ชาติเศร้
าจัง

 
ม้ายแล้ว..
 
แลประ
นู้นไม่มีหันประนี้ไม่มาน้องสู
ญไหน
 
ลิ้ม
รสฤทธิ์พิษรัก 
 
วันน้องหนีจากลาน้ำ
ตาไหล
 
หม้า
Am 
ยแล้วคนมาคอยเซ้าซี้
 
หม้า
Bm 
ยแล้ว 
 
คนมาชี้มาใช้
 
น้อง
ทิ้งพี่แล้วใช่ม้าย
 
หม้ายแ
ล้ว 
 
ไม่เหลือไรแล้ว

 
นั่งร้องกอดขวดเ
หล้า 
 
ตั้งแต่หัวเ
ช้า 
 
จน
ค่ำ
 
โวยวายเรียกร้อง
ร่ำ 
 
พร่ำเพ้อให้เ
ธอ 
 
กลั
บมา
 
หม้ายแล้วไม่มีเห
ลือ 
 
รอย
รัก
 
เหลือเ
Bm 
พียงน้ำ
Em 
ตา 
 
สัญ
Am 
ญา
 
หม้ายแ
ล้วไม่เหลืออะไ
รแล้ว

INSTRU | C D | G | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

 
นั่งร้องกอดขวดเ
หล้า 
 
ตั้งแต่หัวเ
ช้า 
 
จน
ค่ำ
 
โวยวายเรียกร้อง
ร่ำ 
 
พร่ำเพ้อให้เ
ธอ 
 
กลั
บมา
 
หม้ายแล้วไม่มีเห
ลือ 
 
รอย
รัก
 
เหลือเ
Bm 
พียงน้ำ
Em 
ตา 
 
สัญ
Am 
ญา
 
หม้ายแ
ล้วไม่เหลืออะไ
รแล้ว. 
 
 

 
ม้ายแล้ว..
 
ร้องให้ต
ายไส้ลากรากผ่านอ้า
นเอ
 
เมาโซ
ซัดโซเซเหมือนซากศพไร้วิ
ญญาณ
 
สิ้
Am 
นแล้วความรักจะไปต่อ
 
มีไม่
Bm 
พอพลังกำลังใจ
 
น้องพ
รากความรักจากพี่ไป
 
ทิ้งให้ต
าย.. 
 
กลับหม้ายแล้ว…

OUTRO | G | Em | C | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


หม้ายแล้ว..
เสียงจู้จี้ขี้บ่นแรกนู้นว่าน่ารำคาญ
เสียงด่าเช้านอกชาน
วันพี่คลานโคลงเคลง หลบจากเมา
ไม่มีใครเรียกให้กินข้าว
ไม่มีใครมาปลุกหัวเช้า
ชาติเศร้าใจ ชาติเศร้าจัง

หม้ายแล้ว..
แลประนู้นไม่มีหันประนี้ไม่มาน้องสูญไหน
ลิ้มรสฤทธิ์พิษรัก วันน้องหนีจากลาน้ำตาไหล
หม้ายแล้วคนมาคอยเซ้าซี้
หม้ายแล้ว คนมาชี้มาใช้
น้องทิ้งพี่แล้วใช่ม้าย
หม้ายแล้ว ไม่เหลือไรแล้ว

นั่งร้องกอดขวดเหล้า ตั้งแต่หัวเช้าจนค่ำ
โวยวายเรียกร้องร่ำ พร่ำเพ้อให้เธอ กลับมา
หม้ายแล้วไม่มีเหลือ รอยรัก
เหลือเพียงน้ำตา สัญญา
หม้ายแล้วไม่เหลืออะไรแล้ว

( ดนตรี )

นั่งร้องกอดขวดเหล้า ตั้งแต่หัวเช้าจนค่ำ
โวยวายเรียกร้องร่ำ พร่ำเพ้อให้เธอ กลับมา
หม้ายแล้วไม่มีเหลือ รอยรัก
เหลือเพียงน้ำตา สัญญา
หม้ายแล้วไม่เหลืออะไรแล้ว.

หม้ายแล้ว..
ร้องให้ตายไส้ลากรากผ่านอ้านเอ
เมาโซซัดโซเซเหมือนซากศพไร้วิญญาณ
สิ้นแล้วความรักจะไปต่อ
มีไม่พอพลังกำลังใจ
น้องพรากความรักจากพี่ไป
ทิ้งให้ตาย.. กลับหม้ายแล้ว…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หม้ายแล้ว (คอร์ด)

เนื้อร้อง-ทำนอง พิฆเนศร์ เศวตเวช, ภาวิต จิตรสบาย
เรียบเรียง อภิชัย ชูเกื้อ
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :