หน้าแรก » ธีเดช ทองอภิชาติ » คอร์ดเพลง นักโทษชาย – ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง นักโทษชาย – ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง นักโทษชาย – ธีเดช ทองอภิชาติ


INTRO | D | Bm | G | A |

 
อย่าใ
Bm 
ห้ฉันนั้นพูดเลย 
 
ว่ามันเ
จ็บขนาดไหน 
 
เรื่อง
Em 
ที่เธอนั้นจากไป 
 
โดยไม่
Bm 
ได้ร่ำลา
 
วันที่
ฉันนั้นกลับมา 
 
ก็พบ
แต่ 
 
ความว่างเ
Bm 
ปล่า


 
แค่ที่
Em 
พึ่งก็ไม่ได้ 
 
น้องสั
ญญากับพี่ไซร 
 
แล้วทำ
พี่นอนร้องไห้ 
 
อยู่ในห
Bm 
ราง 
 
โอโฮ
โฮ


 
* อนา
Bm 
คตคงไม่มี 
 
หัวใจ
พี่แหลกสลาย 
 
การศึ
Em 
กษาก็หาหม้าย จบ ม.
Bm 
 
กศน.
 
จากโรงเ
รียนดัดสันดาน 
 
เขาเรีย
กฉัน 
 
นักโท
Bm 
ษชาย
 
เด็กข้าง
Em 
บ้านติดหรางกัน 
 
ติดหลัง
ฉันไม่ถึงเดือน 
 
มันบอกแ
ฟนมึงได้เพื่อน 
 
เกือบเป็
Bm 
นลม
Em 
นานเนิ่นนาน 
 
นานแค่ไ
หนน้องก็จะรอ 
 
ใยน้อง
ทำตัวอ้อร้อ 
 
พัน
นั้น


 
** น้องได้แฟนกี่
คน น้องได้ผัวกี่คน น้องมีลูกกี่
Bm 
คน
 
ได้แฟนทอมกี่
คน ได้ฝรั่งกี่คน ได้คนไทยกี่
คน
 
แล้วแฟนน้องกินท่
อม แฟนน้องชอบท่อม เหมือนพี่บ่า
Bm 
วไหม
 
ถ้าแฟนน้องดีดห
ม้าย แฟนน้องเป็นคนใต้ หรือว่าเป็นพ
ม่า
 
(ฉันอยากรู้
จัง)


( *, ** )


INSTRU | Bm | D | Em | Bm | D | A | Bm | A |


( **, ** )


OUTRO | D |

เนื้อเพลง
อย่าให้ฉันนั้นพูดเลย ว่ามันเจ็บขนาดไหน
เรื่องที่เธอนั้นจากไป โดยไม่ได้ร่ำลา
วันที่ฉันนั้นกลับมา ก้าพบแต่ ความว่างเปล่า


แค่ที่พึ่งก็ไม่ได้ น้องสัญญากับพี่ไซร
แล้วทำพี่นอนร้องไห้ อยู่ในหราง โอโฮโฮ


อนาคตคงไม่มี หัวใจพี่แหลกสลาย
การศึกษาก็หาหม้าย จบ ม. 3 กศน.
จากโรงเรียนดัดสันดาน เขาเรียกฉัน นักโทษชาย


เด็กข้างบ้านติดหรางกัน ติดหลังฉันไม่ถึงเดือน
มันบอกแฟนมึงได้เพื่อน เกือบเป็นลม
นานเนิ่นนาน นานแค่ไหนน้องก็จะรอ
ใยน้องทำตัวอ้อร้อ พันนั้น


น้องได้แฟนกี่คน น้องได้ผัวกี่คน น้องมีลูกกี่คน
ได้แฟนทอมกี่คน ได้ฝรั่งกี่คน ได้คนไทยกี่คน
แล้วแฟนน้องกินท่อม แฟนน้องชอบท่อม เหมือนพี่หรือไหม
ถ้าแฟนน้องดีดหม้าย แฟนน้องเป็นคนใต้ หรือว่าเป็นพม่า
(ฉันอยากรู้จัง)


อนาคตคงไม่มี หัวใจพี่แหลกสลาย
การศึกษาก็หาหม้าย จบ ม. 3 กศน.
จากโรงเรียนดัดสันดาน เขาเรียกฉัน นักโทษชาย


เด็กข้างบ้านติดหรางกัน ติดหลังฉันไม่ถึงเดือน
มันบอกแฟนมึงได้เพื่อน เกือบเป็นลม
นานเนิ่นนาน นานแค่ไหนน้องก็จะรอ
ใยน้องทำตัวอ้อร้อ พันนั้น


น้องได้แฟนกี่คน น้องได้ผัวกี่คน น้องมีลูกกี่คน
ได้แฟนทอมกี่คน ได้ฝรั่งกี่คน ได้คนไทยกี่คน
แล้วแฟนน้องกินท่อม แฟนน้องชอบท่อม เหมือนพี่หรือไหม
ถ้าแฟนน้องดีดหม้าย แฟนน้องเป็นคนใต้ หรือว่าเป็นพม่า


น้องได้แฟนกี่คน น้องได้ผัวกี่คน น้องมีลูกกี่คน
ได้แฟนทอมกี่คน ได้ฝรั่งกี่คน ได้คนไทยกี่คน
แล้วแฟนน้องกินท่อม แฟนน้องชอบท่อม เหมือนพี่หรือไหม
ถ้าแฟนน้องดีดหม้าย แฟนน้องเป็นคนใต้ หรือว่าเป็นพม่า
ฉันอยากรู้จัง
คอร์ด เนื้อเพลง นักโทษชาย – ธีเดช ทองอภิชาติ
นักโทษชาย - ธีเดช ทองอภิชาติ
 โฆษณา