หน้าแรก » อาม ชุติมา » คอร์ดเพลง กลับมาได้บ่ – อาม ชุติมา 【Cover Version】

คอร์ดเพลง กลับมาได้บ่ – อาม ชุติมา 【Cover Version】

คอร์ดเพลง กลับมาได้บ่
ศิลปิน อาม ชุติมา (Cover Version)
แนวเพลง อีสาน

คีย์คอร์ดเพลง กลับมาได้บ่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Bb | Am | Gm | C | C |

 
ก็ใจมันคิ
ดฮอด 
 
คิดฮอดคนที่อ
Am 
ยู่ไกล
 
ฝากลมซอยพั
Bb 
ดไป 
 
พัดใจไปฮอ
ดเจ้า
 
อยากบอกไห้ฮู้ว่ายั
งฮัก
 
ยังฮัก ยังค่อยเฝ้
Am 
าดูและห่วงใย
 
อยากกอดอยากยืนข้า
Bb 
งกาย 
 
คือเก่าแ
ต่ก่อน

 
ตั้งแต่มื้
Gm 
อที่เลิกกันไป 
 
บ่มีมื้
Am 
อได๋บ่คิดฮอด
 
ยังคิ
Bb 
ดถึงตลอด 
 
คิ
Gm 
ดฮอดฮอยกอด
ฮัก..เฮา

 
กลับมาไ
Bb 
ด้บ่ 
 
หัวใจน้องคิดฮอ
Bbm 
ดเจ้า
 
น้องฮู้ว่าอ้ายเศร้
Am 
า 
 
ที่เฮ็ดไห้เจ้าเสี
Dm 
ยใจ
 
ขั่นแม่
Gm 
นกลับคืนไปได้ 
 
สิบ่เ
ฮ็ดไห้อ้ายฮ้อ
งไห้

 
กลับมาไ
Bb 
ด้บ่ 
 
น้องบ่อยากอยู่ค
นเดียว
 
ในมื้อที่โดดเดี่ย
Am 
ว 
 
มันทรมานหั
Dm 
วใจ
 
ขอโทษซุ
Gm 
อย่างที่เฮ็ดไป 
 
อยากไห้
ฮู้น้องยังคิ
ดฮอด

INSTRU | Bb | C | Am | Dm |
INSTRU | Gm | C | F | F |

 
ตั้งแต่มื้
Gm 
อที่เลิกกันไป 
 
บ่มีมื้
Am 
อได๋บ่คิดฮอด
 
ยังคิ
Bb 
ดถึงตลอด 
 
คิ
Gm 
ดฮอดฮอยกอด
ฮัก..เฮา

 
กลับมาไ
Bb 
ด้บ่ 
 
หัวใจน้องคิดฮอ
Bbm 
ดเจ้า
 
น้องฮู้ว่าอ้ายเศร้
Am 
า 
 
ที่เฮ็ดไห้เจ้าเสี
Dm 
ยใจ
 
ขั่นแม่
Gm 
นกลับคืนไปได้ 
 
สิบ่เ
ฮ็ดไห้อ้ายฮ้อ
งไห้
 
กลับมาไ
Bb 
ด้บ่ 
 
น้องบ่อยากอยู่ค
นเดียว
 
ในมื้อที่โดดเดี่ย
Am 
ว 
 
มันทรมานหั
Dm 
วใจ
 
ขอโทษซุ
Gm 
อย่างที่เฮ็ดไป 
 
อยากไห้
ฮู้น้องยังคิ
ดฮอด

 
ขอโทษ
Gm 
ซุอย่างที่เฮ็ดไป 
 
อยากไ
ห้ฮู้ว่าน้อง…ยังฮัก

OUTRO | F | F |

เนื้อเพลง
ก็ใจมันคิดฮอด คิดฮอดคนที่อยู่ไกล
ฝากลมซอยพัดไป พัดใจไปฮอดเจ้า
อยากบอกไห้ฮู้ว่ายังฮัก
ยังฮัก ยังค่อยเฝ้าดูและห่วงใย
อยากกอดอยากยืนข้างกาย คือเก่าแต่ก่อน

ตั้งแต่มื้อที่เลิกกันไป บ่มีมื้อได๋บ่คิดฮอด
ยังคิดถึงตลอด คิดฮอดฮอยกอดฮัก..เฮา

กลับมาได้บ่ หัวใจน้องคิดฮอดเจ้า
น้องฮู้ว่าอ้ายเศร้า ที่เฮ็ดไห้เจ้าเสียใจ
ขั่นแม่นกลับคืนไปได้ สิบ่เฮ็ดไห้อ้ายฮ้องไห้

กลับมาได้บ่ น้องบ่อยากอยู่คนเดียว
ในมื้อที่โดดเดี่ยว มันทรมานหัวใจ
ขอโทษซุอย่างที่เฮ็ดไป อยากไห้ฮู้น้องยังคิดฮอด

( ดนตรี )

ตั้งแต่มื้อที่เลิกกันไป บ่มีมื้อได๋บ่คิดฮอด
ยังคิดถึงตลอด คิดฮอดฮอยกอดฮัก..เฮา

กลับมาได้บ่ หัวใจน้องคิดฮอดเจ้า
น้องฮู้ว่าอ้ายเศร้า ที่เฮ็ดไห้เจ้าเสียใจ
ขั่นแม่นกลับคืนไปได้ สิบ่เฮ็ดไห้อ้ายฮ้องไห้
กลับมาได้บ่ น้องบ่อยากอยู่คนเดียว
ในมื้อที่โดดเดี่ยว มันทรมานหัวใจ
ขอโทษซุอย่างที่เฮ็ดไป อยากไห้ฮู้น้องยังคิดฮอด

ขอโทษซุอย่างที่เฮ็ดไป อยากไห้ฮู้ว่าน้อง…ยังฮัก
เพลง กลับมาได้บ่
Cover by : อาม ชุติมา
original : บิว สงกรานต์
คำร้อง/ทำนอง : กี้ พงษ์ศักดิ์
ทำดนตรี : กี้ พงษ์ศักดิ์
เรียบเรียง : อ.โอ๋ บุรีรัมย์
คอร์ดเพลง กลับมาได้บ่ - อาม ชุติมา
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :