หน้าแรก » อาม ชุติมา » คอร์ดเพลง ยอมปล่อย – อาม ชุติมา

คอร์ดเพลง ยอมปล่อย – อาม ชุติมา

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ยอมปล่อย – อาม ชุติมา

INTRO | C | Am | F | G | C |

 
หล
อยไปคยกัยเขาตั้งแต่มื้
Am 
อใด๋
 
น้
องสิได้เตรียมใจเอาไว้
ทัน
คบกับเขาโดน
G/B 
แล้วคือบ่บอ
Am 
กกัน
 
ว่าอ้
ายปันใจให้เ
ขา 
 
แล้วเฮา
ก็จบ

 
* อย
ากสิฮู้ว่าอ้ายนั้นคิดจั่
Am 
งใด๋
 
อ้
ายคือบ่เลือกไผ 
 
ตัดใจสั
กคน
 
ถึ
งน้องสิมาก่อนกะบ่อยา
Am 
กทน
 
ให้
คนหลายใจคบ
ไว้เผื่อเลือกเผื่อถิ่ม

 
** ฮู้
Dm 
บ่..น้องเจ็บส่ำ
Am 
ใด๋
 
แค่คนหลาย
ใจ บ่เก็บไว้ บ่อยากเ
อา

 
*** น้องย
อมปล่อย..ให้อ้
ายไปคบกั
Am 
บเขา
 
คำว่าเ
ฮา 
 
น้องบ่อยากใช้ฮ่ว
มไผ
 
ลืมน้อ
งสา 
 
ลืมเรื่
องที่ยังฝั
Am 
งใจ
 
จากนี้ไ
ป 
 
คำว่าเ
ราให้ใช้กับเข
าแทน

INSTRU | C | Am | F | G |

( *, **, *** )

 
ลืมน้อ
งสา 
 
ลืมเรื่
องที่ยังฝั
Am 
งใจ
 
จากนี้ไ
ป 
 
ให้อ้า
ยไปคบกันสา
Ab 
 
Bb 
 

เนื้อเพลง
หลอยไปคยกัยเขาตั้งแต่มื้อใด๋
น้องสิได้เตรียมใจเอาไว้ทัน
คบกับเขาโดนแล้วคือบ่บอกกัน
ว่าอ้ายปันใจให้เขา แล้วเฮาก็จบ

* อยากสิฮู้ว่าอ้ายนั้นคิดจั่งใด๋
อ้ายคือบ่เลือกไผ ตัดใจสักคน
ถึงน้องสิมาก่อนกะบ่อยากทน..
ให้คนหลายใจคบไว้เผื่อเลือกเผื่อถิ่ม

** ฮู้บ่..น้องเจ็บส่ำใด๋
แค่คนหลายใจ บ่เก็บไว้ บ่อยากเอา

*** น้องยอมปล่อย..ให้อ้ายไปคบกับเขา
คำว่าเฮา..น้องบ่อยากใช้ฮ่วมไผ
ลืมน้องสา ลืมเรื่องที่ยังฝังใจ
จากนี้ไป..คำว่าเราให้ใช้กับเขาแทน

( ดนตรี )

( *, **, *** )

ลืมน้องสา ลืมเรื่องที่ยังฝังใจ
จากนี้ไป..ให้อ้ายไปคบกันสา
คอร์ด เนื้อเพลง ยอมปล่อย – อาม ชุติมา
อาม ชุติมา
 โฆษณา