คอร์ดเพลง อดีตเคยพัง – อาม ชุติมา

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง อดีตเคยพัง – อาม ชุติมา

INTRO | Am | Em | Dm G | C G |

Am 
เปลี่ยนผู้บ่าวหลายเทื่อ
 
บ่แม่นว่าเ
Em 
บื่อบ่ได้งามพอเลือกได้
 
แต่
Dm 
คบกับไผฮัก
ไผก็มีแต่
ผิดหวัง
C7 
 
จ็บมาห
ลายครา 
 
ฮ้อ
Em 
งไห้น้ำตา
Am 
ไหลหลั่ง
 
บ่
Dm 
มีไผรับฟังจักสิเฮ็ดจั่งใ
ด๋

 
*  
Am 
  ฮักไผกะ
ฮักจริง 
 
บ่เคย
Em 
คิดสิทิ้ง
Am 
สิป๋า
 
แต่
Dm 
บางเวลาคนกะ
ส่า 
 
ว่าน้องต
อแหล
C7 
หาว่ามั่ว
ผู้ชาย 
 
ทั้งที่
Em 
น้องเป็นคนพ่า
Am 
ยแพ้
 
ถูก
Dm 
ใครต่อใครรัง
แก 
 
หลอกให้
ฮักแล้วเ
ขาก
ะไป

 
** อดีตมันเคย
พัง 
 
ปัจจุ
บันน้องเลยกลัวบ่ไ
Em 
ด้ซั่ว
 
ที่น้อง
Am 
คบหลาย ๆ กะ
Dm 
แค่เตรียมตัวเตรียม
ใจ
 
ถ้าหากมื้อ
ใด๋ อ้ายถิ่ม น้อง
จั่งบ่เจ็บปาน
ใด๋
 
บ่ได้เห็น
Em 
ใครเป็นแค่ขอ
Am 
งเล่น
 
ควา
Dm 
มฮักคราก่อน 
 
มัน
Em 
สอนให้เห็น
 
ก่อนสิ
Dm 
ฮักผู้ใด๋เ
ป็น 
 
ต้องฮักเจ้าขอ
งก่อน

INSTRU | Am | Em | Dm G | C |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C G |

( * , ** )

 
ควา
Dm 
มฮักคราก่อน 
 
มัน
Em 
สอนให้เห็น
 
ก่อนสิ
Dm 
ฮักผู้ใด๋เ
ป็น 
 
ต้องฮักเจ้าขอ
งก่อน

OUTRO | F G | Em Am | Dm G | Am |

เนื้อเพลง
เปลี่ยนผู้บ่าวหลายเทื่อ
บ่แม่นว่าเบื่อบ่ได้งามพอเลือกได้
แต่คบกับไผฮักไผก็มีแต่ผิดหวัง
เจ็บมาหลายครา ฮ้องไห้น้ำตาไหลหลั่ง
บ่มีไผรับฟังจักสิเฮ็ดจั่งใด๋

* ฮักไผกะฮักจริง บ่เคยคิดสิทิ้งสิป๋า
แต่บางเวลาคนกะส่า ว่าน้องตอแหล
หาว่ามั่วผู้ชาย ทั้งที่น้องเป็นคนพ่ายแพ้
ถูกใครต่อใครรังแก หลอกให้ฮักแล้วเขากะไป

** อดีตมันเคยพัง ปัจจุบันน้องเลยกลัว บ่ได้ซั่ว
ที่น้องคบหลาย ๆ กะแค่เตรียมตัวเตรียมใจ
ถ้าหากมื้อใด๋ อ้ายถิ่ม น้องจั่งบ่เจ็บปานใด๋
บ่ได้เห็นใครเป็นแค่ของเล่น
ความฮักคราก่อน มันสอนให้เห็น
ก่อนสิฮักผู้ใด๋เป็นต้องฮักเจ้าของก่อน

( * , ** )

ความฮักคราก่อน มันสอนให้เห็น
ก่อนสิฮักผู้ใด๋เป็นต้องฮักเจ้าของก่อน
เพลง: อดีตเคยพัง
ศิลปิน: อาม ชุติมา
อาม ชุติมา