หน้าแรก » อาม ชุติมา » คอร์ดเพลง อดีตเคยพัง – อาม ชุติมา

คอร์ดเพลง อดีตเคยพัง – อาม ชุติมา

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง อดีตเคยพัง – อาม ชุติมา

INTRO | Am | Em | Dm G | C G |

Am 
เปลี่ยนผู้บ่าวหลายเทื่อ
 
บ่แม่นว่าเ
Em 
บื่อบ่ได้งามพอเลือกได้
 
แต่
Dm 
คบกับไผฮัก
ไผก็มีแต่
ผิดหวัง
C7 
 
จ็บมาห
ลายครา 
 
ฮ้อ
Em 
งไห้น้ำตา
Am 
ไหลหลั่ง
 
บ่
Dm 
มีไผรับฟังจักสิเฮ็ดจั่งใ
ด๋

Am 
  ฮักไผกะ
ฮักจริง 
 
บ่เคย
Em 
คิดสิทิ้ง
Am 
สิป๋า
 
แต่
Dm 
บางเวลาคนกะ
ส่า 
 
ว่าน้องต
อแหล
C7 
หาว่ามั่ว
ผู้ชาย 
 
ทั้งที่
Em 
น้องเป็นคนพ่า
Am 
ยแพ้
 
ถูก
Dm 
ใครต่อใครรัง
แก 
 
หลอกให้
ฮักแล้วเ
ขาก
ะไป

 
อดีตมันเคย
พัง 
 
ปัจจุ
บันน้องเลยกลัวบ่ไ
Em 
ด้ซั่ว
 
ที่น้อง
Am 
คบหลาย ๆ กะ
Dm 
แค่เตรียมตัวเตรียม
ใจ
 
ถ้าหากมื้อ
ใด๋ อ้ายถิ่ม น้อง
จั่งบ่เจ็บปาน
ใด๋
 
บ่ได้เห็น
Em 
ใครเป็นแค่ขอ
Am 
งเล่น
 
ควา
Dm 
มฮักคราก่อน 
 
มัน
Em 
สอนให้เห็น
 
ก่อนสิ
Dm 
ฮักผู้ใด๋เ
ป็น 
 
ต้องฮักเจ้าขอ
งก่อน

INSTRU | Am | Em | Dm G | C |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C G |

Am 
  ฮักไผกะ
ฮักจริง 
 
บ่เคย
Em 
คิดสิทิ้ง
Am 
สิป๋า
 
แต่
Dm 
บางเวลาคนกะ
ส่า 
 
ว่าน้องต
อแหล
C7 
หาว่ามั่ว
ผู้ชาย 
 
ทั้งที่
Em 
น้องเป็นคนพ่า
Am 
ยแพ้
 
ถูก
Dm 
ใครต่อใครรัง
แก 
 
หลอกให้
ฮักแล้วเ
ขาก
ะไป

 
อดีตมันเคย
พัง 
 
ปัจจุ
บันน้องเลยกลัวบ่ไ
Em 
ด้ซั่ว
 
ที่น้อง
Am 
คบหลาย ๆ กะ
Dm 
แค่เตรียมตัวเตรียม
ใจ
 
ถ้าหากมื้อ
ใด๋ อ้ายถิ่ม น้อง
จั่งบ่เจ็บปาน
ใด๋
 
บ่ได้เห็น
Em 
ใครเป็นแค่ขอ
Am 
งเล่น
 
ควา
Dm 
มฮักคราก่อน 
 
มัน
Em 
สอนให้เห็น
 
ก่อนสิ
Dm 
ฮักผู้ใด๋เ
ป็น 
 
ต้องฮักเจ้าขอ
งก่อน

 
ควา
Dm 
มฮักคราก่อน 
 
มัน
Em 
สอนให้เห็น
 
ก่อนสิ
Dm 
ฮักผู้ใด๋เ
ป็น 
 
ต้องฮักเจ้าขอ
งก่อน

OUTRO | F G | Em Am | Dm G | Am |

เนื้อเพลง
เปลี่ยนผู้บ่าวหลายเทื่อ
บ่แม่นว่าเบื่อบ่ได้งามพอเลือกได้
แต่คบกับไผฮักไผก็มีแต่ผิดหวัง
เจ็บมาหลายครา ฮ้องไห้น้ำตาไหลหลั่ง
บ่มีไผรับฟังจักสิเฮ็ดจั่งใด๋

* ฮักไผกะฮักจริง บ่เคยคิดสิทิ้งสิป๋า
แต่บางเวลาคนกะส่า ว่าน้องตอแหล
หาว่ามั่วผู้ชาย ทั้งที่น้องเป็นคนพ่ายแพ้
ถูกใครต่อใครรังแก หลอกให้ฮักแล้วเขากะไป

** อดีตมันเคยพัง ปัจจุบันน้องเลยกลัว บ่ได้ซั่ว
ที่น้องคบหลาย ๆ กะแค่เตรียมตัวเตรียมใจ
ถ้าหากมื้อใด๋ อ้ายถิ่ม น้องจั่งบ่เจ็บปานใด๋
บ่ได้เห็นใครเป็นแค่ของเล่น
ความฮักคราก่อน มันสอนให้เห็น
ก่อนสิฮักผู้ใด๋เป็นต้องฮักเจ้าของก่อน

( * , ** )

ความฮักคราก่อน มันสอนให้เห็น
ก่อนสิฮักผู้ใด๋เป็นต้องฮักเจ้าของก่อน
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :