หน้าแรก » นุ๊ก ธนดล » คอร์ดเพลง รักนะต้าววาฬ – นุ๊ก ธนดล feat. ป๊ายปาย โอริโอ้

คอร์ดเพลง รักนะต้าววาฬ – นุ๊ก ธนดล feat. ป๊ายปาย โอริโอ้

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง รักนะต้าววาฬ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง รักนะต้าววาฬ - นุ๊ก ธนดล feat. ป๊ายปาย โอริโอ้

Tune to Eb
INTRO | G | C | G | C |

 
เพื่อน
กันก็รู้เราคบ
Bm 
กันมานาน
 
ผ่านเ
รื่องราวมากมายมาด้วย
กัน
 
หยอก
ล้อเล่นกัน 
 
สร้างค
Bm 
วามผูกพัน
 
จนวันนี้
Am 
ฉัน 
 
เริ่มเปลี่ยน
ไป

 
เพื่อน
กันก็รู้ 
 
เราคบ
กันแบบไหน
 
ไม่อ
ยากให้คิดไปไกลมากกว่
านี้
 
หยอก
ล้อเล่นกัน 
 
มาก
Bm 
ไปมันไ
Em 
ม่ดี
 
ไม่อยากให้
Am 
เป็นแบบนี้ 
 
เข้าใจไ
หม

 
ก็เ
รามันคิดไปไกล 
 
ให้กลับ
Bm 
คืนคงไม่ไหว
 
หยุดแค่
นั้นก่อนได้ไหม
 
ไม่อยากเสียใ
จเหมือนที่ผ่านมา

 
ลามคนนี้จะมีแต่ต้าว
Bm 
วาฬ
 
เรื่องร้ายวัน
Em 
วานให้โยนทิ้งไปอย่าได้
Bm 
แคร์
 
อย่าทำแบบ
นี้ได้ไหมใจฉันมันอ่อน
Bm 
แอ
 
เราขอ
Am 
เป็นแค่เพื่อนที่ดีต่
อกัน
 
ก็ใจมัน
รักคนนี้ไปแล้วจะให้
Bm 
ทำไง
 
ให้หยุดรัก
Em 
ไปหัวใจฉันต้องคงเจ็
Bm 
บช้ำ
 
เจ็บมาพอแ
ล้วขอร้องไม่ต้องมาตอ
Bm 
กย้ำ
 
เราจะไม่
Am 
ทำให้เ
ธอเสีย
ใจ 
 
 

INSTRU | G | Bm | Em | Bm |
INSTRU | C | Bm Em | Am D | G |

 
ก็เ
รามันคิดไปไกล 
 
ให้กลับ
Bm 
คืนคงไม่ไหว
 
หยุดแค่
นั้นก่อนได้ไหม
 
ไม่อยากเสียใ
จเหมือนที่ผ่านมา

 
ลามคนนี้จะมีแต่ต้าว
Bm 
วาฬ
 
เรื่องร้ายวัน
Em 
วานให้โยนทิ้งไปอย่าได้
Bm 
แคร์
 
อย่าทำแบบ
นี้ได้ไหมใจฉันมันอ่อน
Bm 
แอ
 
เราขอ
Am 
เป็นแค่เพื่อนที่ดีต่
อกัน
 
ก็ใจมัน
รักคนนี้ไปแล้วจะให้
Bm 
ทำไง
 
ให้หยุดรัก
Em 
ไปหัวใจฉันต้องคงเจ็
Bm 
บช้ำ
 
เจ็บมาพอแ
ล้วขอร้องไม่ต้องมาตอ
Bm 
กย้ำ
 
เราจะไม่
Am 
ทำให้เ
ธอเสีย
ใจ

 
ให้เราคู่
Am 
กันได้ไ
หม.. 
 
ฮือ..ฮือ..
 
รักนะไอ้ต้าวว
าฬ..


เพื่อนกันก็รู้เราคบกันมานาน
ผ่านเรื่องราวมากมายมาด้วยกัน
หยอกล้อเล่นกัน สร้างความผูกพัน
จนวันนี้ฉัน เริ่มเปลี่ยนไป

เพื่อนกันก็รู้ เราคบกันแบบไหน
ไม่อยากให้คิดไปไกลมากกว่านี้
หยอกล้อเล่นกัน มากไปมันไม่ดี
ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ เข้าใจไหม

ก็เรามันคิดไปไกล ให้กลับคืนคงไม่ไหว
หยุดแค่นั้นก่อนได้ไหม
ไม่อยากเสียใจเหมือนที่ผ่านมา

ฉลามคนนี้จะมีแต่ต้าววาฬ
เรื่องร้ายวันวานให้โยนทิ้งไปอย่าได้แคร์
อย่าทำแบบนี้ได้ไหมใจฉันมันอ่อนแอ
เราขอเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกัน
ก็ใจมันรักคนนี้ไปแล้วจะให้ทำไง
ให้หยุดรักไปหัวใจฉันต้องคงเจ็บช้ำ
เจ็บมาพอแล้วขอร้องไม่ต้องมาตอกย้ำ
เราจะไม่ทำให้เธอเสียใจ

( ดนตรี )

ก็เรามันคิดไปไกล ให้กลับคืนคงไม่ไหว
หยุดแค่นั้นก่อนได้ไหม
ไม่อยากเสียใจเหมือนที่ผ่านมา

ฉลามคนนี้จะมีแต่ต้าววาฬ
เรื่องร้ายวันวานให้โยนทิ้งไปอย่าได้แคร์
อย่าทำแบบนี้ได้ไหมใจฉันมันอ่อนแอ
เราขอเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกัน
ก็ใจมันรักคนนี้ไปแล้วจะให้ทำไง
ให้หยุดรักไปหัวใจฉันต้องคงเจ็บช้ำ
เจ็บมาพอแล้วขอร้องไม่ต้องมาตอกย้ำ
เราจะไม่ทำให้เธอเสียใจ

ให้เราคู่กันได้ไหม.. ฮือ..ฮือ..
รักนะไอ้ต้าววาฬ..


รูปภาพคอร์ด รักนะต้าววาฬ – นุ๊ก ธนดล ft. ป๊ายปาย โอริโอ้

คอร์ดเพลง รักนะต้าววาฬ - นุ๊ก ธนดล ft. ป๊ายปาย โอริโอ้

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รักนะต้าววาฬ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ศร ราชสีห์
เรียบเรียง : เบสท์ สิงห์มิวสิค
ติดต่องานจ้างศิลปิน Tel : 098-203-7796
รักนะต้าววาฬ - นุ๊ก ธนดล ft. ป๊ายปาย โอริโอ้
 โฆษณา