หน้าแรก » นุ๊ก ธนดล » คอร์ดเพลง ครบรอบวันเจ็บ – นุ๊ก ธนดล ft. อ๊อฟ สเตทฟัช

คอร์ดเพลง ครบรอบวันเจ็บ – นุ๊ก ธนดล ft. อ๊อฟ สเตทฟัช

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ครบรอบวันเจ็บ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A | E | D | A |
INTRO | A | E | D | A |

 
เปิด
F#m 
เฟสขึ้นมาตอนเ
ช้า
 
ฟีดข่
าวมีการแจ้งเ
ตือน
F#m 
มันสะเทือน 
 
ในค
วามทรงจำ
 
ว่ามีอีห
ยังในปีที่แ
ล้ว

F#m 
มันขึ้นโพสต์ว่า 
 
เจ้าจ
ากไปแล้ว
 
เห็นส่ำ
นี่กะแทบมือไม้
สั่น
F#m 
อดเอาไว้ 
 
บ่อยากสิแ
ชร์ให้ไผอ่าน
 
ย่านเขา
ว่า 
 
บ่ลืมคนเ
ก่า
 
มื้อ
F#m 
นี่สิไว้อาลัยให้กับหัวใ
จที่เคยเน่า
 
ให้
สมกับความเ
ศร้า 
 
ครั้งให
ญ่

 
ผู้ลัง
Bm 
คนเขาขึ้นให้แ
ชร์
 
ฮัก
C#m 
แท้ครบรอบหนึ่ง
F#m 
ปี
 
บัดของ
Bm 
เฮาขึ้นมาทั้งที 
 
เจ็บอี
หลี

 
สุข
สันต์มื้อครบรอบวันเ
จ็บ
 
ปีที่
F#m 
แล้วเจ้าถิ่มอ้ายไปไ
กล
 
สุข
สันต์มื้อเคยน้ำตาไ
หล
 
หนึ่งปีผ่านไ
ปใจกำลังสิ
ลืม

 
สุข
สันต์มื้อวันเคยเ
ศร้า
 
มื้อที่
F#m 
เฮากว่าสิผ่านมาไ
ด้
 
กะแต่ละ
F#m 
คืนมันกะคิดไปไ
กล
 
อดีตที่เลวร้
าย.. 
 
บ่อยากสิแ
ชร์

INSTRU | F#m | E |

 
ผ่านไป
F#m 
แล้วก็คงสิผ่านไ
 
มื่อนี้ในอ
ดีต 
 
มื่อหัวใจส
ลาย
 
เจ้าฮักคนอื่น
F#m 
แล้ว 
 
อ้ายกะฮักเจ้าบ่
ได้
 
ปล่อยมันผ่านไ
ป 
 
ตามกาลเว
ลา

F#m 
สิลบโพสต์บ่ให้
มันขึ้น
 
แจ้งเ
ตือนปีหน้า.. 
 
ให้จบสัก
ที

 
ผู้ลัง
Bm 
คนเขาขึ้นให้แ
ชร์
 
ฮัก
C#m 
แท้ครบรอบหนึ่ง
F#m 
ปี
 
บัดของ
Bm 
เฮาขึ้นมาทั้งที 
 
เจ็บอี
หลี

 
สุข
สันต์มื้อครบรอบวันเ
จ็บ
 
ปีที่
F#m 
แล้วเจ้าถิ่มอ้ายไปไ
กล
 
สุข
สันต์มื้อเคยน้ำตาไ
หล
 
หนึ่งปีผ่านไ
ปใจกำลังสิ
ลืม

 
สุข
สันต์มื้อวันเคยเ
ศร้า
 
มื้อที่
F#m 
เฮากว่าสิผ่านมาไ
ด้
 
กะแต่ละ
F#m 
คืนมันกะคิดไปไ
กล
 
อดีตที่เลวร้
าย.. 
 
บ่อยากสิแ
ชร์

INSTRU | F#m | E | D | A | ( 2 Times )

 
ผู้ลัง
Bm 
คนเขาขึ้นให้แ
ชร์
 
ฮัก
C#m 
แท้ครบรอบหนึ่ง
F#m 
ปี
 
บัดของ
Bm 
เฮาขึ้นมาทั้งที 
 
เจ็บอี
หลี

 
สุข
สันต์มื้อครบรอบวันเ
จ็บ
 
ปีที่
F#m 
แล้วเจ้าถิ่มอ้ายไปไ
กล
 
สุข
สันต์มื้อเคยน้ำตาไ
หล
 
หนึ่งปีผ่านไ
ปใจกำลังสิ
ลืม

 
สุข
สันต์มื้อวันเคยเ
ศร้า
 
มื้อที่
F#m 
เฮากว่าสิผ่านมาไ
ด้
 
กะแต่ละ
F#m 
คืนมันกะคิดไปไ
กล
 
อดีตที่เลวร้
าย.. 
 
บ่อยากสิแ
ชร์

OUTRO | F#m | E | D | A | ( 2 Times ) | A | A |


เปิดเฟสขึ้นมาตอนเช้า
ฟีดข่าวมีการแจ้งเตือน
มันสะเทือน ในความทรงจำ
ว่ามีอีหยังในปีที่แล้ว

มันขึ้นโพสต์ว่า เจ้าจากไปแล้ว
เห็นส่ำนี่กะแทบมือไม้สั่น
อดเอาไว้ บ่อยากสิแชร์ให้ไผอ่าน
ย่านเขาว่า บ่ลืมคนเก่า
มื้อนี่สิไว้อาลัยให้กับหัวใจที่เคยเน่า
ให้สมกับความเศร้า ครั้งใหญ่

ผู้ลังคนเขาขึ้นให้แชร์
ฮักแท้ครบรอบหนึ่งปี
บัดของเฮาขึ้นมาทั้งที เจ็บอีหลี

สุขสันต์มื้อครบรอบวันเจ็บ
ปีที่แล้วเจ้าถิ่มอ้ายไปไกล
สุขสันต์มื้อเคยน้ำตาไหล
หนึ่งปีผ่านไปใจกำลังสิลืม

สุขสันต์มื้อวันเคยเศร้า
มื้อที่เฮากว่าสิผ่านมาได้
กะแต่ละคืนมันกะคิดไปไกล
อดีตที่เลวร้าย.. บ่อยากสิแชร์

( ดนตรี )

ผ่านไปแล้วก็คงสิผ่านไป
มื่อนี้ในอดีต มื่อหัวใจสลาย
เจ้าฮักคนอื่นแล้ว อ้ายกะฮักเจ้าบ่ได้
ปล่อยมันผ่านไป ตามกาลเวลา

สิลบโพสต์บ่ให้มันขึ้น
แจ้งเตือนปีหน้า.. ให้จบสักที

ผู้ลังคนเขาขึ้นให้แชร์
ฮักแท้ครบรอบหนึ่งปี
บัดของเฮาขึ้นมาทั้งที เจ็บอีหลี

สุขสันต์มื้อครบรอบวันเจ็บ
ปีที่แล้วเจ้าถิ่มอ้ายไปไกล
สุขสันต์มื้อเคยน้ำตาไหล
หนึ่งปีผ่านไปใจกำลังสิลืม

สุขสันต์มื้อวันเคยเศร้า
มื้อที่เฮากว่าสิผ่านมาได้
กะแต่ละคืนมันกะคิดไปไกล
อดีตที่เลวร้าย.. บ่อยากสิแชร์

( ดนตรี )

ผู้ลังคนเขาขึ้นให้แชร์
ฮักแท้ครบรอบหนึ่งปี
บัดของเฮาขึ้นมาทั้งที เจ็บอีหลี

สุขสันต์มื้อครบรอบวันเจ็บ
ปีที่แล้วเจ้าถิ่มอ้ายไปไกล
สุขสันต์มื้อเคยน้ำตาไหล
หนึ่งปีผ่านไปใจกำลังสิลืม

สุขสันต์มื้อวันเคยเศร้า
มื้อที่เฮากว่าสิผ่านมาได้
กะแต่ละคืนมันกะคิดไปไกล
อดีตที่เลวร้าย.. บ่อยากสิแชร์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ครบรอบวันเจ็บ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : อ๊อฟ สเตทฟัช
เรียบเรียง : แซ็ค หลานยายแหม่ม
ติดต่องาน Tel : 098-203-7796
 โฆษณา