หน้าแรก » บอย พนมไพร » คอร์ดเพลง ลูกโป่งสวรรค์ – บอย พนมไพร (คอร์ดเปลี่ยนคีย์ได้)

คอร์ดเพลง ลูกโป่งสวรรค์ – บอย พนมไพร (คอร์ดเปลี่ยนคีย์ได้)

คอร์ดเพลง ลูกโป่งสวรรค์ บอย พนมไพร

บอย พนมไพร

คอร์ดเพลง ลูกโป่งสวรรค์

ศิลปิน : บอย พนมไพร

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ลูกโป่งสวรรค์ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง ลูกโป่งสวรรค์ - บอย พนมไพร
คอร์ด

INTRO | C | G/B | F | G |
INTRO | F | Em Am | F G | C G |

คนเบิ่ดฮัก 
 
เฮ็ดจั
Em 
งได๋เขากะบ่อยู่
 
ทั้งที่
ฮู้ว่าใจเปลี่ยนไป 
 
บ่คื
อเก่า
ต่อให้ดีส่ำได๋ 
 
อยากกลั
Em 
บไปให้เป็นคือเก่า
 
มื้อนั้
นของสองเฮา 
 
กลายเป็นขอ
งเขาที่ได้เจ้าไป

 
*  
Dm 
ใจของอ้ายมัน
Em 
เพฮ้างพัง
 
คือ
จังลูกโป่งสวรรค์
 
หลุดมือไปแล้
วเอาเอาคืนบ่ได้

 
** ทฤษ
ฎีลูกโป่งสว
รรค์
 
มันสิ
Em 
ลอยขึ้นบนอ
Am 
ากาศ
 
คือ
ฮักที่มันขา
ดของเฮาสอ
 
ใจน้
องหลุดลอยออกจากอ้
าย
 
ปลิวลอย
Em 
ไปจากเสียมื
Am 
อนั้น
 
สุดท้
ายลูกโป่งสว
รรค์
 
ตกลง
ดิน 
 
มีคนให
ม่เก็บไปครอ
บครอง

INSTRU | G |

 
สียของฮักไป 
 
เบิ
Em 
ดสิ้นพ้อแต่ทางตัน
ฮักของเฮามื้อนั้น 
 
บ่มีทา
งกลับคืนไปได้
ต่อให้ดีส่ำได๋ 
 
อยากกลั
Em 
บไปให้เป็นคือเก่า
 
มื้อ
นั้นของสองเฮา 
 
กลายเป็นขอ
งเขาที่ได้เจ้าไป

( * ) ( ** )

INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

( ** )

 
สุดท้
ายลูกโป่งสว
รรค์
 
ตกลง
ดิน 
 
มีคนให
ม่เก็บไปคร
อบครอง..
Fm 

เนื้อเพลง
คนเบิ่ดฮัก เฮ็ดจังได๋เขากะบ่อยู่
ทั้งที่ฮู้ว่าใจเปลี่ยนไป บ่คือเก่า
ต่อให้ดีส่ำได๋ อยากกลับไปให้เป็นคือเก่า
มื้อนั้นของสองเฮา กลายเป็นของเขาที่ได้เจ้าไป

* ใจของอ้ายมันเพฮ้างพัง
คือจังลูกโป่งสวรรค์ หลุดมือไปแล้วเอาเอาคืนบ่ได้

** ทฤษฎีลูกโป่งสวรรค์
มันสิลอยขึ้นบนอากาศ
คือฮักที่มันขาดของเฮาสอง
ใจน้องหลุดลอยออกจากอ้าย
ปลิวลอยไปจากเสียมือนั้น
สุดท้ายลูกโป่งสวรรค์
ตกลงดิน มีคนใหม่เก็บไปครอบครอง

( ดนตรี )

เสียของฮักไป เบิดสิ้นพ้อแต่ทางตัน
ฮักของเฮามื้อนั้น บ่มีทางกลับคืนไปได้
ต่อให้ดีส่ำได๋ อยากกลับไปให้เป็นคือเก่า
มื้อนั้นของสองเฮา กลายเป็นของเขาที่ได้เจ้าไป

( * ) ( ** )

( ดนตรี )

( ** )

สุดท้ายลูกโป่งสวรรค์
ตกลงดิน มีคนใหม่เก็บไปครอบครอง….

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
ลูกโป่งสวรรค์ – บอย พนมไพร
 โฆษณา