หน้าแรก » ดอกอ้อ ทุ่งทอง » คอร์ดเพลง ตะเว็นตกดิน – ดอกอ้อ ทุ่งทอง x บอย พนมไพร

คอร์ดเพลง ตะเว็นตกดิน – ดอกอ้อ ทุ่งทอง x บอย พนมไพร

คอร์ดเพลง : ตะเว็นตกดิน ดอกอ้อ ทุ่งทอง x บอย พนมไพร

คอร์ดเพลง ตะเว็นตกดิน - ดอกอ้อ ทุ่งทอง x บอย พนมไพร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ดอกอ้อ ทุ่งทอง x บอย พนมไพร : ตะเว็นตกดิน

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ตะเว็นตกดิน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bm | A | G | A |

 
(ช.)  
Bm 
คั่นว่าเขาเซาฮัก
 
กะอย่าสิ
F#m 
ปักใจนำเขาหลาย
 
เสีย
Em 
ตายน้ำตา 
 
ที่มันไหล
 
อ้
ายปวดใจแทนเจ้า

 
(ญ.) บ่แม่นว่า
Bm 
น้องบ่อยากสิลืม
 
แห่งเจ็บ
F#m 
ตื่มยามคิดฮอดเขา
 
เหลือ
ใจเจ้าของ 
 
ที่หอบเอา
 
ฮักแ
ท้ไปให้เขายองเล่น

 
(ช.) กะเห็น
Em 
อยู่.. 
 
แต่บ่ฮู้สิส่อย
 
หยัง
F#m 
เจ้าได้หลายกว่านี้
 
(ญ.) ขอบใจอิ
Em 
หลี
 
ที่อ้ายยังมาปลอบ
ใจอยู่เป็นหมู่
 
(ช.) เจ็บแฮงบ่
Em 
หล่า เห็นหน้าเศร้า ๆ
 
เว้า
F#m 
ไปน้ำตา
Bm 
ขู 
 
 
 
(ญ.) อยู่ได้
อยู่ 
 
ส่ำนี้คงบ่พ
อตาย

 
(ช.) ถ้าแม่นบ่ไ
หว 
 
อ้ายสิ
นั่งเฝ้า
 
จน
F#m 
ฮอดตะเว็นต
Bm 
กดิน
 
(ญ.) ถึงน้ำตา
ริน 
 
แต่ใจยังแ
ข็ง
 
ถึงเจ็บ
F#m 
แฮงน้องยังสู้
Bm 
ได้

 
(ช.) ให้จำใส่
ใจ 
 
บ่ได้มีเ
ขาผู้เดียว
 
บนทางเ
F#m 
ทียวในโลกที่เจ้า
Bm 
อยู่
 
(ญ.) น้องสิเฮ็ด
สู้
 
(ช.) ให้สู้เด้อน
าง
 
ปล่อยเขา
F#m 
ไปตามทางของ
Bm 
เขา

 
(ญ.) ฮอดมื้อเ
ช้า 
 
สิเป็นคนใ
หม่
 
เอาหัว
F#m 
ใจคืนมา 
 
แล้วถิ่ม
Bm 
ป๋าความเศร้า 
 
 
 
(ช.) อ้ายสิ
อยู่สู้เป็นหมู่เ
จ้า
 
สิเก็บ
ฮักปลอม ๆ จากเ
ขา
 
ให้ฟ้าวถิ่ม ให้ฟ้า
วลืม..

INSTRU | Bm | F#m | G A | D |
INSTRU | Bm | F#m | G A | D |

 
(ช.) กะเห็น
Em 
อยู่.. 
 
แต่บ่ฮู้สิส่อย
 
หยัง
F#m 
เจ้าได้หลายกว่านี้
 
(ญ.) ขอบใจอิ
Em 
หลี
 
ที่อ้ายยังมาปลอบ
ใจอยู่เป็นหมู่
 
(ช.) เจ็บแฮงบ่
Em 
หล่า เห็นหน้าเศร้า ๆ
 
เว้า
F#m 
ไปน้ำตา
Bm 
ขู 
 
 
 
(ญ.) อยู่ได้
อยู่ 
 
ส่ำนี้คงบ่พ
อตาย

 
(ช.) ถ้าแม่นบ่ไ
หว 
 
อ้ายสิ
นั่งเฝ้า
 
จน
F#m 
ฮอดตะเว็นต
Bm 
กดิน
 
(ญ.) ถึงน้ำตา
ริน 
 
แต่ใจยังแ
ข็ง
 
ถึงเจ็บ
F#m 
แฮงน้องยังสู้
Bm 
ได้

 
(ช.) ให้จำใส่
ใจ 
 
บ่ได้มีเ
ขาผู้เดียว
 
บนทางเ
F#m 
ทียวในโลกที่เจ้า
Bm 
อยู่
 
(ญ.) น้องสิเฮ็ด
สู้
 
(ช.) ให้สู้เด้อน
าง
 
ปล่อยเขา
F#m 
ไปตามทางของ
Bm 
เขา

 
(ญ.) ฮอดมื้อเ
ช้า 
 
สิเป็นคนใ
หม่
 
เอาหัว
F#m 
ใจคืนมา 
 
แล้วถิ่ม
Bm 
ป๋าความเศร้า 
 
 
 
(ช.) อ้ายสิ
อยู่สู้เป็นหมู่เ
จ้า
 
สิเก็บ
ฮักปลอม ๆ จากเ
ขา
 
ให้ฟ้าวถิ่ม ให้ฟ้า
วลืม..

 
(ช.) อ้ายสิอ
ยู่สู้เป็นหมู่เ
จ้า
 
(ญ.) น้องสิโย
นถิ่มฮักเ
น่า ๆ ให้หายไป..
 
กับตะเว็นตกดิน…
 

OUTRO | Bm | F#m | G A | D |


(ช.) คั่นว่าเขาเซาฮัก
กะอย่าสิปักใจนำเขาหลาย
เสียตายน้ำตา ที่มันไหล
อ้ายปวดใจแทนเจ้า

(ญ.) บ่แม่นว่าน้องบ่อยากสิลืม
แห่งเจ็บตื่มยามคิดฮอดเขา
เหลือใจเจ้าของ ที่หอบเอา
ฮักแท้ไปให้เขายองเล่น

(ช.) กะเห็นอยู่.. แต่บ่ฮู้สิส่อย
หยังเจ้าได้หลายกว่านี้
(ญ.) ขอบใจอิหลี
ที่อ้ายยังมาปลอบใจอยู่เป็นหมู่
(ช.) เจ็บแฮงบ่หล่า เห็นหน้าเศร้า ๆ
เว้าไปน้ำตาขู
(ญ.) อยู่ได้อยู่ ส่ำนี้คงบ่พอตาย

(ช.) ถ้าแม่นบ่ไหว อ้ายสินั่งเฝ้า
จนฮอดตะเว็นตกดิน
(ญ.) ถึงน้ำตาริน แต่ใจยังแข็ง
ถึงเจ็บแฮงน้องยังสู้ได้

(ช.) ให้จำใส่ใจ บ่ได้มีเขาผู้เดียว
บนทางเทียวในโลกที่เจ้าอยู่
(ญ.) น้องสิเฮ็ดสู้
(ช.) ให้สู้เด้อนาง
ปล่อยเขาไปตามทางของเขา

(ญ.) ฮอดมื้อเช้า สิเป็นคนใหม่
เอาหัวใจคืนมา แล้วถิ่มป๋าความเศร้า
(ช.) อ้ายสิอยู่สู้เป็นหมู่เจ้า
สิเก็บฮักปลอม ๆ จากเขา
ให้ฟ้าวถิ่ม ให้ฟ้าวลืม..

( ดนตรี )

(ช.) กะเห็นอยู่.. แต่บ่ฮู้สิส่อย
หยังเจ้าได้หลายกว่านี้
(ญ.) ขอบใจอิหลี
ที่อ้ายยังมาปลอบใจอยู่เป็นหมู่
(ช.) เจ็บแฮงบ่หล่า เห็นหน้าเศร้า ๆ
เว้าไปน้ำตาขู
(ญ.) อยู่ได้อยู่ ส่ำนี้คงบ่พอตาย

(ช.) ถ้าแม่นบ่ไหว อ้ายสินั่งเฝ้า
จนฮอดตะเว็นตกดิน
(ญ.) ถึงน้ำตาริน แต่ใจยังแข็ง
ถึงเจ็บแฮงน้องยังสู้ได้

(ช.) ให้จำใส่ใจ บ่ได้มีเขาผู้เดียว
บนทางเทียวในโลกที่เจ้าอยู่
(ญ.) น้องสิเฮ็ดสู้
(ช.) ให้สู้เด้อนาง
ปล่อยเขาไปตามทางของเขา

(ญ.) ฮอดมื้อเช้า สิเป็นคนใหม่
เอาหัวใจคืนมา แล้วถิ่มป๋าความเศร้า
(ช.) อ้ายสิอยู่สู้เป็นหมู่เจ้า
สิเก็บฮักปลอม ๆ จากเขา
ให้ฟ้าวถิ่ม ให้ฟ้าวลืม..

(ช.) อ้ายสิอยู่สู้เป็นหมู่เจ้า
(ญ.) น้องสิโยนถิ่มฮักเน่า ๆ ให้หายไป
กับตะเว็นตกดิน..


รูปภาพคอร์ด ตะเว็นตกดิน – ดอกอ้อ ทุ่งทอง x บอย พนมไพร

คอร์ดเพลง ตะเว็นตกดิน - ดอกอ้อ ทุ่งทอง x บอย พนมไพร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตะเว็นตกดิน (คอร์ด)


คำร้อง : ปรีชา ปัดภัย
ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย/จินนี่ ภูไท
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา