หน้าแรก » อัน พิไลพร » คอร์ดเพลง ซังอ้ายบ่ลง – อัน พิไลพร

คอร์ดเพลง ซังอ้ายบ่ลง – อัน พิไลพร

คอร์ดเพลง ซังอ้ายบ่ลง
ศิลปิน อัน พิไลพร
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ซังอ้ายบ่ลง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G | Bm | C Cm | G |

 
อย่าห่วงอิ
หยัง 
 
ส่ำ
Bm 
นี้น้องบ่พอตาย
 
ปเป็นคู่แก้วที่เพิ่นปั้นไว้แล้ว
 
น้องเข้
Cm 
าใจ 
 
อ้า
ยเบิดซุอย่าง
 
ที่
อ้ายเลือกเขา 
 
ที่สอ
Bm 
งเฮาต้องเดินแยกทาง
 
ถึ
งฮักสิถืกม้าง 
 
ถิ่มน้องให้ฝันค้าง
 
เหลือแ
Cm 
ต่แผลที่ฝั
งลึกในใจ

Bm 
..คนห่างไกลถูกลบจนพ้
Em 
นใจของอ้าย
 
กอดเอ
าเขาเข้ามาไว้
 
คนนอกใจจั่งน้องต้อ
งเป็นคนอื่น
D/F# 
Em 
 
ถึงยังฮักแต่คง
Bm 
บ่มีที่ใ
Em 
ห้ยืน
 
ถึงอยา
กฝืนอยู่ 
 
ก็ฮู้ว่าอ้ายคงสิบ่ต้อ
งการ

 
เมื่อสุดทา
งฝันที่น้อง 
 
สิได้
Bm 
หย่างไปนำเจ้า
 
หน้าที่เ
จ็บเก็บกอดควา
มเหงา
 
สิรับเอา เอ
าไว้ดอกหนา
G7 
 
หลั่งน้ำ
ตาบอกอ้ายว่าฮั
กหลาย
 
ถึงต้องเสี
Bm 
ยใจเจ็บปางตา
Em 
ยกะซาง
 
ถึงถู
กลืมใจกะบอกว่
ายังมันซังอ้า
ยบ่ลง

INSTRU | C | Bm | Am D | G Bm |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G D |

 
ถึงฮอ
ยฮักเก่า
 
ยังแขว
Bm 
นคอน้องทุกบาดหย่าง
 
ถึงอ้าย
ยกให้เขาไปเบิดแล้วทุกอย่าง
 
ถึงหม
Cm 
ดหวังกะยั
งลืมบ่ได้

Bm 
..คนห่างไกลถูกลบจนพ้
Em 
นใจของอ้าย
 
กอดเอ
าเขาเข้ามาไว้
 
คนนอกใจจั่งน้องต้อ
งเป็นคนอื่น
D/F# 
Em 
 
ถึงยังฮักแต่คง
Bm 
บ่มีที่ใ
Em 
ห้ยืน
 
ถึงอยา
กฝืนอยู่ 
 
ก็ฮู้ว่าอ้ายคงสิบ่ต้อ
งการ

 
* เมื่อสุดทา
งฝันที่น้อง 
 
สิได้
Bm 
หย่างไปนำเจ้า
 
หน้าที่เ
จ็บเก็บกอดควา
มเหงา
 
สิรับเอา เอ
าไว้ดอกหนา
G7 
 
หลั่งน้ำ
ตาบอกอ้ายว่าฮั
กหลาย
 
ถึงต้องเสี
Bm 
ยใจเจ็บปางตา
Em 
ยกะซาง
 
ถึงถู
กลืมใจกะบอกว่
ายังมันซังอ้า
ยบ่ลง

( * )

 
ถึงถู
กลืมใจกะบอกว่
ายัง..
 
มันซังอ้า
ย..
Cm 
บ่ลง…เนื้อเพลง ซังอ้ายบ่ลง
อย่าห่วงอิหยัง ส่ำนี้น้องบ่พอตาย
ไปเป็นคู่แก้วที่เพิ่นปั้นไว้แล้ว
น้องเข้าใจอ้ายเบิดซุอย่าง
ที่อ้ายเลือกเขา ที่สองเฮาต้องเดินแยกทาง
ถึงฮักสิถืกม้าง ถิ่มน้องให้ฝันค้าง
เหลือแต่แผลที่ฝังลึกในใจ

คนห่างไกลถูกลบจนพ้นใจของอ้าย
กอดเอาเขาเข้ามาไว้
คนนอกใจจั่งน้องต้องเป็นคนอื่น
ถึงยังฮักแต่คงบ่มีที่ให้ยืน
ถึงอยากฝืนอยู่ ก็ฮู้ว่าอ้ายคงสิบ่ต้องการ

เมื่อสุดทางฝันที่น้อง สิได้หย่างไปนำเจ้า
หน้าที่เจ็บเก็บกอดความเหงา
สิรับเอา เอาไว้ดอกหนา
หลั่งน้ำตาบอกอ้ายว่าฮักหลาย
ถึงต้องเสียใจเจ็บปางตายกะซาง
ถึงถูกลืมใจกะบอกว่ายังมันซังอ้ายบ่ลง

( ดนตรี )

ถึงฮอยฮักเก่า
ยังแขวนคอน้องทุกบาดหย่าง
ถึงอ้ายยกให้เขาไปเบิดแล้วทุกอย่าง
ถึงหมดหวังกะยังลืมบ่ได้

คนห่างไกลถูกลบจนพ้นใจของอ้าย
กอดเอาเขาเข้ามาไว้
คนนอกใจจั่งน้องต้องเป็นคนอื่น
ถึงยังฮักแต่คงบ่มีที่ให้ยืน
ถึงอยากฝืนอยู่ ก็ฮู้ว่าอ้ายคงสิบ่ต้องการ

เมื่อสุดทางฝันที่น้อง สิได้หย่างไปนำเจ้า
หน้าที่เจ็บเก็บกอดความเหงา
สิรับเอา เอาไว้ดอกหนา
หลั่งน้ำตาบอกอ้ายว่าฮักหลาย
ถึงต้องเสียใจเจ็บปางตายกะซาง
ถึงถูกลืมใจกะบอกว่ายังมันซังอ้ายบ่ลง

เมื่อสุดทางฝันที่น้อง สิได้หย่างไปนำเจ้า
หน้าที่เจ็บเก็บกอดความเหงา
สิรับเอา เอาไว้ดอกหนา
หลั่งน้ำตาบอกอ้ายว่าฮักหลาย
ถึงต้องเสียใจเจ็บปางตายกะซาง
ถึงถูกลืมใจกะบอกว่ายังมันซังอ้ายบ่ลง

ถึงถูกลืมใจกะบอกว่ายัง…
มันซังอ้ายบ่ลง…
เพลง: ซังอ้ายบ่ลง
ศิลปิน : อัน พิไลพร
คำร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : jungjass
อัน พิไลพร - ซังอ้ายบ่ลง
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :