คอร์ดเพลง หม่องแซ่บ – แมน มณีวรรณ อาร์สยาม

  
Text   

คอร์ดเพลง หม่องแซ่บ
ศิลปิน
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง หม่องแซ่บ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Capo #1
| Am | ( 5 Times )
| Am G | D/F# | Am G | D/F# | Am |
| G Em | Am | G Em |
| Am Dm | G Em | Am Dm | G Em | Am |

 
โอ๊ยแ
Am 
ซ่บ โอ๊ยแซ่บ โอ๊ยแซ่บ แซ่บ แซ่บ แซ่บ แซ่บ
 
แซ่บมันถึ
Am 
งใจ 
 
ท่ามกลางไฟสา
Em 
ดส่อง
 
ขาหย่าวโฮ
C 
มกัน 
 
หน้าฮ้านมากมายก่า
Dm 
ยกอง
 
ฮักคือพี่
Em 
น้อง 
 
ร้องลำกั
Am 
นไป

 
มื้อนี่ว่า
Am 
งบ่ มาพ้อกันหน้าฮ้าน
 
เสร็จจากการงาน มาม่วนกันใ
Em 
ห้ได้
 
หย่าวแบบแซ่บ แซ่บ แซ่บจนหนำ
Dm 
ใจ
 
เด้ง เด้ง เด้า เด้า เด้าจนหนำใจ  
 
 
คืนนี้วงใ
G 
หญ่มาหย่า
Em 
วใส่หม
Am 
อลำ

| Am | Am | Am | Am | Am |

 
ผู้สาวข
Am 
าเลาะ อินดี้ขาเลาะ เลาะ เลาะ เลาะ เลาะ
 
เกาะขอบเ
Am 
วที กะเทย ชะนี นัดกันตอ
Em 
นค่ำ
 
หนุ่มสาวมา
Am 
กหน้า 
 
ขาหย่าวปร
Dm 
ะจำ
 
หน้าเวทีหม
G 
อลำ 
 
ม่ว
Em 
นกุ๊บทีปหน้
Am 
าฮ้าน
 
หน้าฮ้านหม
G 
อลำ 
 
นำไ
Em 
ปหย่าวให้ค
Am 
นส่า

INSTRU | Am | ( 6 Times )

 
หย่าวโลดหล่าคำแพงข
Am 
าเลาะ
 
หย่าวโลดหล่าล่ะคำแพงขาเลาะ  
 
 
ทั้งอินดี้ใหญ่น้อย กะเทยเด้าแฮง แฮง  
 
 
ให้ซอดแจ้งจ่างป่างคาตา อย่าสิไปหัวสา  
 
 
ผู้บ่าวแซวหน้าฮ้าน
 

 
* มาเด้อ ม
G 
าเด้อ 
 
หม่อ
Em 
งแซ่บม
Am 
าแล้ว
 
มาเด้อ ม
G 
าเด้อ 
 
หม่อ
Em 
งแซ่บม
Am 
าแล้ว
 
สาวซิ่งบ่า
G 
วแนว 
 
พร้อ
Em 
มแล้วเข้ามาเต้
Am 
นกัน
 
แซ่บ แซ่บ แซ่บหลาย เอ้า เด้ง เด้ง หลาย หลาย  
 
 
เอ้า เด้า เด้า หลาย หลาย  
 
 
เอ้า เด้า เด้า เด้า เด้า เด้า เด้า เด้า  
 
 
หลาย หลายโยกย้ายสะโพกหน้
Dm 
าฮ้าน
 
จั่งซี่กะแซ่บคื
G 
อกัน แซ่บผ่านหั
Am 
วใจ

 
** หม่องแซ่บ แซ่บ แ
Am 
ซ่บ 
 
หม่องแซ่บมีมาก
 
รสชาติหลา
Em 
ยหลาก 
 
แตกต่างกั
Am 
นไป
 
เขาเต้นหน้าฮ้าน ถือเป็นอาหารทา
Dm 
งใจ
 
แซ่บหลาย แซ่บห
G 
ลาย 
 
แซ่บส
Em 
ไตล์ข
Am 
าหย่าว
 
แซ่บหลาย แซ่บห
G 
ลาย 
 
แซ่บส
Em 
ไตล์ข
Am 
าหย่าว
 
เอ้า หย่าว หย่าว หย่าว หย่าว หย่าว  
 
 
เอ้า แซ่บ แซ่บ แซ่บ แซ่บ แซ่บ  
 

| Am | ( 12 Times )
| G Em | Am | G Em | Am Dm | G Em |
| Am Dm | G Em | Am |

( *, ** )

| Am | ( 6 Times )
| Dm G | Em Am | Dm G | Em Am | Am |

เนื้อเพลง
โอ๊ยแซ่บ โอ๊ยแซ่บ โอ๊ยแซ่บ แซ่บ แซ่บ แซ่บ แซ่บ
แซ่บมันถึงใจ ท่ามกลางไฟสาดส่อง
ขาหย่าวโฮมกัน หน้าฮ้านมากมายก่ายกอง
ฮักคือพี่น้อง ร้องลำกันไป
มื้อนี่ว่างบ่ มาพ้อกันหน้าฮ้าน
เสร็จจากการงาน มาม่วนกันให้ได้
หย่าวแบบแซ่บ แซ่บ แซ่บจนหนำใจ
เด้ง เด้ง เด้า เด้า เด้าจนหนำใจ
คืนนี้วงใหญ่มาหย่าวใส่หมอลำ

( ดนตรี )

ผู้สาวขาเลาะ อินดี้ขาเลาะ เลาะ เลาะ เลาะ เลาะ
เกาะขอบเวที กะเทย ชะนี นัดกันตอนค่ำ
หนุ่มสาวมากหน้า ขาหย่าวประจำ
หน้าเวทีหมอลำ ม่วนกุ๊บทีปหน้าฮ้าน
หน้าฮ้านหมอลำ นำไปหย่าวให้คนส่า

( ดนตรี )

หย่าวโลดหล่าคำแพงขาเลาะ
หย่าวโลดหล่าล่ะคำแพงขาเลาะ
ทั้งอินดี้ใหญ่น้อย กะเทยเด้าแฮง แฮง
ให้ซอดแจ้งจ่างป่างคาตา อย่าสิไปหัวสา
ผู้บ่าวแซวหน้าฮ้าน

* มาเด้อ มาเด้อ หม่องแซ่บมาแล้ว
มาเด้อ มาเด้อ หม่องแซ่บมาแล้ว
สาวซิ่งบ่าวแนว พร้อมแล้วเข้ามาเต้นกัน
แซ่บ แซ่บ แซ่บหลาย เอ้า เด้ง เด้ง
หลาย หลาย
เอ้า เด้า เด้า หลาย หลาย
เอ้า เด้า เด้า เด้า เด้า เด้า เด้า เด้า
หลาย หลาย โยกย้ายสะโพกหน้าฮ้าน
จั่งซี่กะแซ่บคือกัน แซ่บผ่านหัวใจ

** หม่องแซ่บ แซ่บ แซ่บ หม่องแซ่บมีมาก
รสชาติหลายหลาก แตกต่างกันไป
เขาเต้นหน้าฮ้าน ถือเป็นอาหารทางใจ
แซ่บหลาย แซ่บหลาย แซ่บสไตล์ขาหย่าว
แซ่บหลาย แซ่บหลาย แซ่บสไตล์ขาหย่าว
เอ้า หย่าว หย่าว หย่าว หย่าว หย่าว
เอ้า แซ่บ แซ่บ แซ่บ แซ่บ แซ่บ

( ดนตรี )

( *, ** )

( ดนตรี)
โหลดเสียงรอสาย : *223511
หม่องแซ่บ
ศิลปิน : แมน มณีวรรณ อาร์สยาม
คำร้อง / ทำนอง : ดวงจันทร์ ตะวันทอง
เรียบเรียง : สวัสดิ์ สารคาม
แมน มณีวรรณ - หม่องแซ่บ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend