หน้าแรก » พาโล (PALO) » คอร์ดเพลง ควายรับบาป – วงพาโล (PALO)

คอร์ดเพลง ควายรับบาป – วงพาโล (PALO)

คอร์ดเพลง ควายรับบาป
ศิลปิน วงพาโล (PALO)
อัลบั้ม Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง ควายรับบาป คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Em G | D |
INTRO | Em G | D Em | Em G | D | Em |

 
คิดมากไปหรือเ
Em 
ปล่า 
 
บ้าไปหรือเ
ปล่า
 
ว่า
ฉันเดี๋ยวพันนั้น 
 
เดี๋ยวพันนี้
 
อันโน่นก็ไ
Em 
ม่ดี 
 
อันนี้ก็ไม่โ
ดน
 
ตะโ
กนตะคอกกรอกหู

 
* คนที่จริ
Em 
งจัง 
 
เธอไม่หวั
งดี
 
บอ
กทีว่าฉันผิดตรงไหน
 
หากเธอรั
Em 
กเขา 
 
เอากันตร
งๆได้หม้าย
 
ไม่ใช่แ
มว ใช่หมู ใช่หมา

 
** เธอให้ฉันเ
Em 
ป็นควายรับบ
าป
 
แกล้งให้ฉั
นตาย 
 
สุดท้ายเธอก็ทิ้
Em 
งไป
 
ฉันดี
Em 
พอ 
 
แต่เธอมันไม่พ
อใจ
 
จริงห
ม้าย จริงหม้าย จริงหม้าย
 
เธอให้ฉันเ
Em 
ป็นควายรับบ
าป
 
เธอมาสา
ดสีใส่ฉันทำ
Em 
ไม
 
ฉันดี
Em 
พอแต่เธอมันไม่พ
อใจ
 
ใช่ห
ม้าย ใช่หม้าย ใช่หม้าย ควายรับบาป

INSTRU | Em G | D |

 
เธอเล่นยาหรือเ
Em 
ปล่า 
 
ขี้เมาหรือเ
ปล่า
 
นิ
สัยไม่เหมือนอย่างเคย
 
คนที่เค
Em 
ยรัก 
 
คนที่ภั
กดี
 
วั
นนี้มันหายไปหนา

( *, ** )

INSTRU | Em G | D Em |
INSTRU | Em G | D |
INSTRU | Em G | D Em | Em G | D |

( ** )

INSTRU | Em G | D |

ควายรับบาป

INSTRU | Em G | D |

 
ควายรั
Em 
บบาป…

เนื้อเพลง
คิดมากไปหรือเปล่า บ้าไปหรือเปล่า
ว่าฉันเดี๋ยวพันนั้น เดี๋ยวพันนี้
อันโน่นก็ไม่ดี อันนี้ก็ไม่โดน
ตะโกนตะคอกกรอกหู

* คนที่จริงจัง เธอไม่หวังดี บอกทีว่าฉันผิดตรงไหน
หากเธอรักเขา เอากันตรงๆได้หม้าย
ไม่ใช่แมว ใช่หมู ใช่หมา

** เธอให้ฉันเป็นควายรับบาป แกล้งให้ฉันตาย
สุดท้ายเธอก็ทิ้งไป
ฉันดีพอ แต่เธอมันไม่พอใจ
จริงหม้าย จริงหม้าย จริงหม้าย
เธอให้ฉันเป็นควายรับบาป เธอมาสาดสีใส่ฉันทำไม
ฉันดีพอแต่เธอมันไม่พอใจ
ใช่หม้าย ใช่หม้าย ใช่หม้าย
ควายรับบาป

เธอเล่นยาหรือเปล่า ขี้เมาหรือเปล่า
นิสัยไม่เหมือนอย่างเคย
คนที่เคยรัก คนที่ภักดี
วันนี้มันหายไปหนา (ซ้ำ */**)

Solo

(ซ้ำ **)

ควายรับบาป
ควายรับบาป
เพลง ควายรับบาป
ศิลปิน วงพาโล
คำร้อง-ทำนอง สุวรรณ์ นาคบุตร (บอย พาโล)
เรียบเรียง BOYRECORD STUDIO
โหลดเพลงนี้ กด *1238678 โทรออก
ติดต่องานแสดงวงพาโล Tel. 088 446 3399
วงพาโล (PALO) - คอร์ด เนื้อเพลง
 โฆษณา