คอร์ดเพลง มักเจ้าแฮง นุ๊ก ธนดล

  
Text   
คอร์ดเพลง มักเจ้าแฮง ศิลปิน นุ๊ก ธนดล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Ab Bb Cm Eb Fm Gm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

 
ละคนอี
Ab 
หยังมาเป็นตาฮัก 
 
โอยเป็นตา
Cm 
แพง
 
มีแฟนแล้วบ่แก้ม
Ab 
แดง 
 
อ้ายมักเจ้าแ
Bb 
ฮง..ฮู้บ่

INSTRU | Fm | Gm | Ab | Bb |

 
กะบ่เคย
Eb 
คิด ว่าสิได้เจอ นาง
Gm 
ฟ้าเดินดิน
 
อ้ายนี่แทบ
Ab 
ขิต 
 
คา
Bb 
ทีเลย
Eb 
ฮู้บ่
 
มักเจ้าคักแ
Fm 
น่แท้เด้ 
 
ฮักตั้ง
Gm 
แต่แรกเห็นฮู้บ่
 
โอ๊ยหัว
Ab 
ใจ 
 
อ้ายจ่อสิว
Bb 
าย

 
เป็นไปได้ไ
Fm 
หม 
 
ให้สอง
Gm 
เราคบกัน
 
สัญญาบ่
Ab 
ทำให้เจ้าผิดห
Bb 
วัง 
 
จงเชื่อ
Eb 
ใจ
 
เป็นไปไ
Fm 
ด้บ่ 
 
ให้นาง
Gm 
ฟ้าเปิดใจ
 
ให้คนจริง
Ab 
ใจ ฮักแท้ จั่งอ้
Bb 
าย

 
ละคนอีห
Ab 
ยังมาเป็นตาฮัก 
 
โอยเป็นตา
Gm 
แพง
 
มีแฟนแล้วบ่แก้มแ
Ab 
ดง 
 
อ้ายมักเจ้าแ
Bb 
ฮง
Eb 
ฮู้บ่
 
จั่งแม่นผู้ง
Ab 
าม น้อปากแดงๆ แก้มเป็นตา
Gm 
หยิกแ
Cm 
ท้น้อ
 
สิรังเกีย
Fm 
จบ่ 
 
คันอ้ายอยาก
Bb 
ขอเว้า
Eb 
นำ

 
อยากเดินจูง
Ab 
มือ 
 
ควงแขนไปไสมาไสนำ
Gm 
กันบ่ขาด
 
สิกอดสิห
Ab 
อมเช้าแลงบ่ข
Bb 
าด 
 
เลยสัก
Eb 
วัน
 
สิว่าจั่ง
Ab 
ใด๋คันอ้ายสิขอ 
 
เกี่ยว
Gm 
ก้อยคน
Cm 
งาม
 
สัญญาสิ
Fm 
ดูแลเจ้าจน
Bb 
ว่าเฒ่าต
Eb 
าย

INSTRU | Fm | Gm | Ab | Bb |

INSTRU | Ab | Gm | Ab Bb | Eb |
INSTRU | Ab | Gm Cm | Fm Bb | Eb |

 
เป็นไปได้ไ
Fm 
หม 
 
ให้สอง
Gm 
เราคบกัน
 
สัญญาบ่
Ab 
ทำให้เจ้าผิดห
Bb 
วัง 
 
จงเชื่อ
Eb 
ใจ
 
เป็นไปไ
Fm 
ด้บ่ 
 
ให้นาง
Gm 
ฟ้าเปิดใจ
 
ให้คนจริง
Ab 
ใจ ฮักแท้ จั่งอ้
Bb 
าย

 
ละคนอีห
Ab 
ยังมาเป็นตาฮัก 
 
โอยเป็นตา
Gm 
แพง
 
มีแฟนแล้วบ่แก้มแ
Ab 
ดง 
 
อ้ายมักเจ้าแ
Bb 
ฮง
Eb 
ฮู้บ่
 
จั่งแม่นผู้ง
Ab 
าม น้อปากแดงๆ แก้มเป็นตา
Gm 
หยิกแ
Cm 
ท้น้อ
 
สิรังเกีย
Fm 
จบ่ 
 
คันอ้ายอยาก
Bb 
ขอเว้า
Eb 
นำ

 
อยากเดินจูง
Ab 
มือ 
 
ควงแขนไปไสมาไสนำ
Gm 
กันบ่ขาด
 
สิกอดสิห
Ab 
อมเช้าแลงบ่ข
Bb 
าด 
 
เลยสัก
Eb 
วัน
 
สิว่าจั่ง
Ab 
ใด๋คันอ้ายสิขอ 
 
เกี่ยว
Gm 
ก้อยคน
Cm 
งาม
 
สัญญาสิ
Fm 
ดูแลเจ้าจน
Bb 
ว่าเฒ่าต
Eb 
าย

 
ละคนอีห
Ab 
ยังมาเป็นตาฮัก 
 
โอยเป็นตา
Gm 
แพง
 
มีแฟนแล้วบ่แก้มแ
Ab 
ดง 
 
อ้ายมักเจ้าแ
Bb 
ฮง
Eb 
ฮู้บ่
 
จั่งแม่นผู้ง
Ab 
าม น้อปากแดงๆ แก้มเป็นตา
Gm 
หยิกแ
Cm 
ท้น้อ
 
สิรังเกีย
Fm 
จบ่ 
 
คันอ้ายอยาก
Bb 
ขอเว้า
Eb 
นำ

 
อยากเดินจูง
Ab 
มือ 
 
ควงแขนไปไสมาไสนำ
Gm 
กันบ่ขาด
 
สิกอดสิห
Ab 
อมเช้าแลงบ่ข
Bb 
าด 
 
เลยสัก
Eb 
วัน
 
สิว่าจั่ง
Ab 
ใด๋คันอ้ายสิขอ 
 
เกี่ยว
Gm 
ก้อยคน
Cm 
งาม
 
สัญญาสิ
Fm 
ดูแลเจ้าจน
Bb 
ว่าเฒ่าต
Eb 
าย

 
สิว่าจั่ง
Ab 
ใดคันอ้ายสิขอ 
 
เป็น
Gm 
แฟนกับ
Cm 
นาง
 
มีเฮาเคียง
Fm 
ข้าง 
 
ฮัก
Bb 
กัน 
 
ตลอด
Eb 
ไป

OUTRO | Cm | Cm | Gm | Gm |
OUTRO | Ab | Ab | Bb | Bb | Cm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง มักเจ้าแฮง


ละคนอีหยังมาเป็นตาฮัก โอยเป็นตาแพง
มีแฟนแล้วบ่แก้มแดง อ้ายมักเจ้าแฮง..ฮู้บ่

( ดนตรี )

กะบ่เคยคิด ว่าสิได้เจอ นางฟ้าเดินดิน
อ้ายนี่แทบขิต คาทีเลยฮู้บ่
มักเจ้าคักแน่แท้เด้ ฮักตั้งแต่แรกเห็นฮู้บ่
โอ๊ยหัวใจ อ้ายจ่อสิวาย

เป็นไปได้ไหม ให้สองเราคบกัน
สัญญาบ่ทำให้เจ้าผิดหวัง จงเชื่อใจ
เป็นไปได้บ่ ให้นางฟ้าเปิดใจ
ให้คนจริงใจ ฮักแท้ จั่งอ้าย

ละคนอีหยังมาเป็นตาฮัก โอยเป็นตาแพง
มีแฟนแล้วบ่แก้มแดง อ้ายมักเจ้าแฮงฮู้บ่
จั่งแม่นผู้งาม น้อปากแดงๆ แก้มเป็นตาหยิกแท้น้อ
สิรังเกียจบ่ คันอ้ายอยากขอเว้านำ

อยากเดินจูงมือ ควงแขนไปไสมาไสนำกันบ่ขาด
สิกอดสิหอมเช้าแลงบ่ขาด เลยสักวัน
สิว่าจั่งใด๋คันอ้ายสิขอ เกี่ยวก้อยคนงาม
สัญญาสิดูแลเจ้าจนว่าเฒ่าตาย

( ดนตรี )

เป็นไปได้ไหม ให้สองเราคบกัน
สัญญาบ่ทำให้เจ้าผิดหวัง จงเชื่อใจ
เป็นไปได้บ่ ให้นางฟ้าเปิดใจ
ให้คนจริงใจ ฮักแท้ จั่งอ้าย

ละคนอีหยังมาเป็นตาฮัก โอยเป็นตาแพง
มีแฟนแล้วบ่แก้มแดง อ้ายมักเจ้าแฮงฮู้บ่
จั่งแม่นผู้งาม น้อปากแดงๆ แก้มเป็นตาหยิกแท้น้อ
สิรังเกียจบ่ คันอ้ายอยากขอเว้านำ

อยากเดินจูงมือ ควงแขนไปไสมาไสนำกันบ่ขาด
สิกอดสิหอมเช้าแลงบ่ขาด เลยสักวัน
สิว่าจั่งใด๋คันอ้ายสิขอ เกี่ยวก้อยคนงาม
สัญญาสิดูแลเจ้าจนว่าเฒ่าตาย

ละคนอีหยังมาเป็นตาฮัก โอยเป็นตาแพง
มีแฟนแล้วบ่แก้มแดง อ้ายมักเจ้าแฮงฮู้บ่
จั่งแม่นผู้งาม น้อปากแดงๆ แก้มเป็นตาหยิกแท้น้อ
สิรังเกียจบ่ คันอ้ายอยากขอเว้านำ

อยากเดินจูงมือ ควงแขนไปไสมาไสนำกันบ่ขาด
สิกอดสิหอมเช้าแลงบ่ขาด เลยสักวัน
สิว่าจั่งใด๋คันอ้ายสิขอ เกี่ยวก้อยคนงาม
สัญญาสิดูแลเจ้าจนว่าเฒ่าตาย

สิว่าจั่งใดคันอ้ายสิขอ เป็นแฟนกับนาง
มีเฮาเคียงข้าง ฮักกัน ตลอดไป

มิวสิควิดีโอ มักเจ้าแฮง นุ๊ก ธนดล

เพลง : มักเจ้าแฮง (คอร์ด)
ศิลปิน : นุ๊ก ธนดล
เนื้อร้อง/ทำนอง : บิว สรรชัย
เรียบเรียง : สายฟ้า สวัสดิ์ประภา
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง มักเจ้าแฮง นุ๊ก ธนดล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend