หน้าแรก » คอร์ดเพลง เลิกเมาเหล้าแต่ยังเมารัก

คอร์ดเพลง เลิกเมาเหล้าแต่ยังเมารัก

เลิกเมาเหล้าแต่ยังเมารัก

 
ถึงโรงเห
ล้าเตากลั่นควันโ
Am 
ขมง
 
มีคันโ
Bm 
พงผูกสายไว้ปลายเ
Em 
สา
 
โอ้บาปกร
รมน้ำนรกเจียวอก
Am 
เรา
 
ให้มัวเ
มาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นน่าอ
าย

 
ทำบุญบ
วชกรวดน้ำขอสำ
Am 
เร็จ
 
สรรเ
Bm 
พชญโพธิญาณประมาณห
Em 
มาย
 
ถึงสุ
ราพารอดไม่วอดว
Am 
าย
 
ไม่ใกล้ก
รายแกล้งเมินก็เกิน
ไป

 
ไม่เมาเห
ล้าแล้วแต่เรายังเมา
Am 
รัก
 
สุดจะ
Bm 
หักห้ามจิตคิดไ
Em 
ฉน
 
ถึงเมาเ
หล้าเช้าสายก็หาย
Am 
ไป
 
แต่เมาใ
จนี้ประจำทุกค่ำ
คืนฯ

เนื้อเพลง
ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง
มีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสา
โอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเรา
ให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นน่าอาย

ทำบุญบวชกรวดน้ำขอสำเร็จ
สรรเพชญโพธิญาณประมาณหมาย
ถึงสุราพารอดไม่วอดวาย
ไม่ใกล้กรายแกล้งเมินก็เกินไป

ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก
สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน
ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป
แต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนฯ
(บางส่วนจากนิราศภูเขาทอง – สุนทรภู่)
 โฆษณา