คอร์ดเพลง อกหักแต่บอกเมียบ่ได้ แฮปปี้ ปริญญา x มอส จารุภัทร

  
Text   
คอร์ดเพลง อกหักแต่บอกเมียบ่ได้ ศิลปิน แฮปปี้ ปริญญา x มอส จารุภัทร คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em G Am Bm C D คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

 
เมียนั่งอยู่
Em 
ข้างๆ 
 
แต่เว้าให้ฟังบ่
D 
ได้
 
ว่าถืกผู้สาวนอก
C 
ใจเขาถิ่มเฮาไ
D 
ปกับผู้บ่
G 
าว
 
เมียถามเป็นหยังจั่ง
Em 
เศร้า 
 
หากเว้าคิดฮอดผู้
Am 
สาว
 
กะย้านเป็นเรื่องเป็นร
D 
าวเลยตอบว่า
Bm 
ป่าวบ่มี
Em 
หยัง

INSTRU | Em | D | C D | G |
INSTRU | Em | Am | D Bm | Em | Em |

 
เมียนั่งอยู่
Em 
ข้างๆ 
 
แต่เว้าให้ฟังบ่
D 
ได้
 
ว่าถืกผู้สาวนอก
C 
ใจเขาถิ่มเฮาไ
D 
ปกับผู้บ่
G 
าว
 
เมียถามเป็นหยังจั่ง
Em 
เศร้า 
 
หากเว้าคิดฮอดผู้
Am 
สาว
 
กะย้านเป็นเรื่องเป็นร
D 
าวเลยตอบว่า
Bm 
ป่าวบ่มี
Em 
หยัง

 
ขั่นเว้าออกไ
C 
ปกะย้านเข้า 
 
IC
D 
U
 
เมียข่อยแ
Bm 
ห่งดุ 
 
ป่านหมาแม่ลูกอ่
Em 
อน
 
ถ้าเผลอหลุดป
C 
ากก็คงบ่ม้มถืกค้
D 
อน 
 
ใส่สัน
B7 
งอน..
 
ได้นอนโร
Em 
งบาล

 
อกหักดังเ
C 
ปาะโอ๊ยเนาะหัว
D 
ใจ
 
หากบอกเมีย
Bm 
ไปกะย้านได้ละสัง
Em 
ขาร
 
บ่
C 
วัด 
 
กะโรงบ
D 
าล 
 
ขั่นมัน
G 
ฮู้
 
อกหักดังเ
C 
ป๊าะ 
 
โอ๊ยเนาะหัว
D 
ใจ
 
ผู้สาวกะ
Bm 
ดายคือเป็นฮ้ายแท้
Em 
ล่ะสู
 
เทิ่งเศ
C 
ร้า 
 
เทิ่งย้านเมีย
D 
ฮู้.. 
 
กะ
G 
อักอยู่ผู้เ
Em 
ดียว 
 
 
D 
 
Em 

 
อุกอัง
Em 
เอ้า 
 
อกหักจากสาวจนน้ำตาเหี่ย
 
แต่บอกเมียบ่ได้ย้านแม่นอ้ายดับแนว
 
 
อุกคักแล้ว คักแล้ว คักแล้วแต่ต้องงดวาจา
 
 
เดี๋ยวสิถืกบาทาขั่นแม่นภรรยาฮู้  
 
 
ขั่นแม่นภรรยาฮู้.. ภรรยาฮู้..
 

INSTRU | Em | D | C D | G |
INSTRU | Em | D | C D | G |
INSTRU | Em | Am | D Bm | Em | Em |

 
เมียนั่งอยู่
Em 
ข้างๆ 
 
แต่เว้าให้ฟังบ่
D 
ได้
 
ว่าถืกผู้สาวนอก
C 
ใจเขาถิ่มเฮาไ
D 
ปกับผู้บ่
G 
าว
 
เมียถามเป็นหยังจั่ง
Em 
เศร้า 
 
หากเว้าคิดฮอดผู้
Am 
สาว
 
กะย้านเป็นเรื่องเป็นร
D 
าวเลยตอบว่า
Bm 
ป่าวบ่มี
Em 
หยัง

 
ขั่นเว้าออกไ
C 
ปกะย้านเข้า 
 
IC
D 
U
 
เมียข่อยแ
Bm 
ห่งดุ 
 
ป่านหมาแม่ลูกอ่
Em 
อน
 
ถ้าเผลอหลุดป
C 
ากก็คงบ่ม้มถืกค้
D 
อน 
 
ใส่สัน
B7 
งอน..
 
ได้นอนโร
Em 
งบาล

 
อกหักดังเ
C 
ปาะโอ๊ยเนาะหัว
D 
ใจ
 
หากบอกเมีย
Bm 
ไปกะย้านได้ละสัง
Em 
ขาร
 
บ่
C 
วัด 
 
กะโรงบ
D 
าล 
 
ขั่นมัน
G 
ฮู้
 
อกหักดังเ
C 
ป๊าะ 
 
โอ๊ยเนาะหัว
D 
ใจ
 
ผู้สาวกะ
Bm 
ดายคือเป็นฮ้ายแท้
Em 
ล่ะสู
 
เทิ่งเศ
C 
ร้า 
 
เทิ่งย้านเมีย
D 
ฮู้.. 
 
กะ
G 
อักอยู่ผู้เ
Em 
ดียว 
 
 
D 
 
Em 

 
อุกอัง
Em 
เอ้า 
 
อกหักจากสาวจนน้ำตาเหี่ย
 
แต่บอกเมียบ่ได้ย้านแม่นอ้ายดับแนว
 
 
อุกคักแล้ว คักแล้ว คักแล้วแต่ต้องงดวาจา
 
 
เดี๋ยวสิถืกบาทาขั่นแม่นภรรยาฮู้  
 
 
ขั่นแม่นภรรยาฮู้.. ภรรยาฮู้..
 

OUTRO | Em | D | C D | G |
OUTRO | Em | Am | D Bm | Em | Em |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง อกหักแต่บอกเมียบ่ได้


เมียนั่งอยู่ข้างๆ แต่เว้าให้ฟังบ่ได้
ว่าถืกผู้สาวนอกใจเขาถิ่มเฮาไปกับผู้บ่าว
เมียถามเป็นหยังจั่งเศร้า หากเว้าคิดฮอดผู้สาว
กะย้านเป็นเรื่องเป็นราวเลยตอบว่าป่าวบ่มีหยัง

( ดนตรี )

เมียนั่งอยู่ข้างๆ แต่เว้าให้ฟังบ่ได้
ว่าถืกผู้สาวนอกใจเขาถิ่มเฮาไปกับผู้บ่าว
เมียถามเป็นหยังจั่งเศร้า หากเว้าคิดฮอดผู้สาว
กะย้านเป็นเรื่องเป็นราวเลยตอบว่าป่าวบ่มีหยัง

ขั่นเว้าออกไปกะย้านเข้า ICU
เมียข่อยแห่งดุ ป่านหมาแม่ลูกอ่อน
ถ้าเผลอหลุดปากก็คงบ่ม้มถืกค้อน ใส่สันงอน..
ได้นอนโรงบาล

อกหักดังเปาะโอ๊ยเนาะหัวใจ
หากบอกเมียไปกะย้านได้ละสังขาร
บ่วัด กะโรงบาล ขั่นมันฮู้
อกหักดังเป๊าะ โอ๊ยเนาะหัวใจ
ผู้สาวกะดายคือเป็นฮ้ายแท้ล่ะสู
เทิ่งเศร้า เทิ่งย้านเมียฮู้ กะอักอยู่ผู้เดียว

อุกอังเอ้า อกหักจากสาวจนน้ำตาเหี่ย
แต่บอกเมียบ่ได้ย้านแม่นอ้ายดับแนว
อุกคักแล้ว คักแล้ว คักแล้วแต่ต้องงดวาจา
เดี๋ยวสิถืกบาทาขั่นแม่นภรรยาฮู้
ขั่นแม่นภรรยาฮู้.. ภรรยาฮู้

( ดนตรี )

เมียนั่งอยู่ข้างๆ แต่เว้าให้ฟังบ่ได้
ว่าถืกผู้สาวนอกใจเขาถิ่มเฮาไปกับผู้บ่าว
เมียถามเป็นหยังจั่งเศร้า หากเว้าคิดฮอดผู้สาว
กะย้านเป็นเรื่องเป็นราวเลยตอบว่าป่าวบ่มีหยัง

ขั่นเว้าออกไปกะย้านเข้า ICU
เมียข่อยแห่งดุ ป่านหมาแม่ลูกอ่อน
ถ้าเผลอหลุดปากก็คงบ่ม้มถืกค้อน ใส่สันงอน..
ได้นอนโรงบาล

อกหักดังเปาะโอ๊ยเนาะหัวใจ
หากบอกเมียไปกะย้านได้ละสังขาร
บ่วัด กะโรงบาล ขั่นมันฮู้
อกหักดังเป๊าะ โอ๊ยเนาะหัวใจ
ผู้สาวกะดายคือเป็นฮ้ายแท้ล่ะสู
เทิ่งเศร้า เทิ่งย้านเมียฮู้ กะอักอยู่ผู้เดียว

อุกอังเอ้า อกหักจากสาวจนน้ำตาเหี่ย
แต่บอกเมียบ่ได้ย้านแม่นอ้ายดับแนว
อุกคักแล้ว คักแล้ว คักแล้วแต่ต้องงดวาจา
เดี๋ยวสิถืกบาทาขั่นแม่นภรรยาฮู้
ขั่นแม่นภรรยาฮู้.. ภรรยาฮู้

มิวสิควิดีโอ อกหักแต่บอกเมียบ่ได้ แฮปปี้ ปริญญา x มอส จารุภัทร

เพลง : อกหักแต่บอกเมียบ่ได้ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : วิทย์ ไมค์ทองคำ
เรียบเรียง : วุฒิ ผาศิลป์
ติดต่องานศิลปิน : 092-5316331
คอร์ดเพลง อกหักแต่บอกเมียบ่ได้ แฮปปี้ ปริญญา x มอส จารุภัทร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend