คอร์ดเพลง บ้าฮัก ปรีชา ปัดภัย

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Am | G | F G | Am |
INTRO | Am | G | F G | Am | Am |

 
อัน
Am 
นี้ล่ะคือเสียง 
 
ผู้ใจหม่นหมอง
 
ได้ออกมา
G 
ยืนฮ้อง 
 
ลำกลอนเศร้า
 
อย่าหัวข
F 
วนเด้อแม่ 
 
คั่นฟ้อนแต่ท่าเก่า
 
ให้ฝืน
Dm 
ย้องแม่นชุดนักร้องสิข
G 
าดหมุ่น
 
ฮือ..  
E 
ฮือ..

 
อย่าซาผู้
Am 
อกหัก
 
ที่ถืกถิ่มจนเสียห
G 
ลัก 
 
กลายเป็นคนบ่เต็มบาท
 
กะป่วงมาห
F 
ลายปีผ่าน 
 
สติยังบ่คืนร่าง
 
จักว่าไป
Dm 
หมุ่นลี้ 
 
อยู่แจใ
G 
ด๋.. 
 
 
E 

Am 
ฝืนยืนจอบส่
G 
อง
 
แนมจ้
Em 
องละไปทั่วทีปทั่ว
Am 
แดน
 
สาย
F 
ตาเลยพาดแหล่นไปต้
G 
อง
 
มองเห็นหน้าพะน
C 
าง 
 
น้อ
E 
งหนึ่ง

 
ผู้ยืน
F 
จั้งล่ะอยู่ห่างๆ
 
เผิ่นส่างมา
G 
คุ้นใจหลาย
 
จนพอเจ้าห
Em 
ยับเข้ามาไกล้
 
แล้วดึงอ้าย
Am 
มากอดไว้ 
 
 
G 
 
ได้ยินเ
F 
สียงฮ้องไห้ก้องรำ
G 
พันอยู่ข้างหู
 
นี่ผู้สาวเ
Em 
ก่าของเจ้ายังจำ
Am 
ได้บ่

 
ลืมบ่เป็นดอกคำน
F 
าง
 
คำนางเจ้าผู้แ
G 
ก้มป่ายหล่าย
 
ว่าไผเคยป๋
Em 
าบ่าวพี่ชายไปบ่
Am 
ลา
 
แต่ซ้ำบ่หนำยังป
F 
ล่อยเฮาเป็นบ้า
 
เจ้ากะ
G 
บ่หัวซา 
 
ล่ะคันสิไ
C 
ห้
 
กะเปลืองน้ำตา
E 
สื่อๆ

 
กะเลยต้อง
F 
ฝืนลำฟ้อนเฮ็ดเป็นบ่
G 
ฮู้สึกหยัง
 
ยิ้มเ
Em 
ป๋อยิ้มเป้ย 
 
คือเย้ย
Am 
ทุกข์เจ้าของ 
 
 
G 
 
ย่านมันห
F 
ลุดปากเว้า 
 
บักบ้าสิด่
Em 
วนลาก่อน
 
ล่ะเด้อ
Dm 
จักหน่อย 
 
ย่านคำเ
G 
ว้าว่าฮักคืนมา
Em 
ฆ่า
 
ให้เป็น
Am 
บ้าแฮง..กว่าเก่า..

INSTRU | Am | Am | Am | Am | ( 2 Times )
INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | F | G | Am | Am |

Am 
คนมันเป็นบ้า 
 
กะย้อนว่า
G 
ฮักเจ้าหลาย
 
บัดยามสิต
Em 
ายกะถิ่มให้ตายอยู่ผู้เ
Am 
ดียว 
 
 
G 
F 
เจ็บจนเป็นป่วง 
 
แต่เจ้าบ่ห่
G 
วงจักหน่อย
 
หาบ่เห็นจ้
Em 
อยเนาะคำว่าคนฮัก
Am 
กัน 
 
 
G 

 
ฮอดมื้อ
F 
นี้สิต่าวคืน 
 
ถลาอ่
G 
วยมาหา
 
เห็นบ่ผี
Em 
บ้ามันบ่มีใจดอก
Am 
นาง 
 
 
G 
Dm 
จิตกะล่องลอยไปเ
Am 
ลยๆ 
 
สมคนบ้า
 
ปล่อยมันไ
G 
ปหล่า 
 
บ่อยากหวนคืน
Em 
มา
 
จำอีหยัง..
Am 
.. 
 
โอ..

 
ลืมบ่เป็นดอกคำน
F 
าง
 
คำนางเจ้าผู้แ
G 
ก้มป่ายหล่าย
 
ว่าไผเคยป๋
Em 
าบ่าวพี่ชายไปบ่
Am 
ลา 
 
 
G 
 
แต่ซ้ำบ่หนำยังป
F 
ล่อยเฮาเป็นบ้า
 
เจ้ากะ
G 
บ่หัวซา 
 
ล่ะคันสิไ
C 
ห้
 
กะเปลืองน้ำตา
E 
สื่อๆ

 
กะเลยต้อง
F 
ฝืนลำฟ้อนเฮ็ดเป็นบ่
G 
ฮู้สึกหยัง
 
ยิ้มเ
Em 
ป๋อยิ้มเป้ย 
 
คือเย้ย
Am 
ทุกข์เจ้าของ 
 
 
G 
 
ย่านมันห
F 
ลุดปากเว้า 
 
บักบ้าสิด่
Em 
วนลาก่อน
 
ล่ะเด้อ
Dm 
จักหน่อย 
 
ย่านคำเ
G 
ว้าว่าฮักคืนมา
Em 
ฆ่า
 
ให้เป็น
Am 
บ้าแฮง..กว่าเก่า..

OUTRO | Am | G | F G | Am |
OUTRO | Am | G | F G | Am | Am |


อันนี้ล่ะคือเสียง ผู้ใจหม่นหมอง
ได้ออกมายืนฮ้อง ลำกลอนเศร้า
อย่าหัวขวนเด้อแม่ คั่นฟ้อนแต่ท่าเก่า
ให้ฝืนย้องแม่นชุดนักร้องสิขาดหมุ่น
ฮือ.. ฮือ..

อย่าซาผู้อกหัก ที่ถืกถิ่มจนเสียหลัก
กลายเป็นคน บ่เต็มบาท
กะป่วงมาหลายปีผ่าน สติยังบ่คืนร่าง
จักว่าไปหมุ่นลี้ อยู่แจใด๋..

ฝืนยืนจอบส่อง
แนมจ้องละไปทั่วทีปทั่วแดน
สายตาเลยพาดแหล่นไปต้อง
มองเห็นหน้าพะนาง น้องหนึ่ง
ผู้ยืนจั้งล่ะอยู่ห่างๆ
เผิ่นส่างมาคุ้นใจหลาย
จนพอเจ้าหยับเข้ามาไกล้
แล้วดึงอ้ายมากอดไว้
ได้ยินเสียงฮ้องไห้ก้องรำพันอยู่ข้างหู
นี่ผู้สาวเก่าของเจ้ายังจำ ได้บ่

ลืมบ่เป็นดอกคำนาง
คำนางเจ้าผู้แก้มป่ายหล่าย
ว่าไผเคยป๋าบ่าวพี่ชายไปบ่ลา
แต่ซ้ำบ่หนำยังปล่อยเฮาเป็นบ้า
เจ้ากะบ่หัวซา ล่ะคันสิไห้
กะเปลืองน้ำตาสื่อๆ
กะเลยต้องฝืนลำฟ้อนเฮ็ดเป็นบ่ฮู้สึกหยัง
ยิ้มเป๋อยิ้มเป้ยคือเย้ยทุกข์เจ้าของ
ย่านมันหลุดปากเว้าบักบ้าสิด่วนลาก่อน
ล่ะเด้อจักหน่อยย่านคำเว้าว่าฮักคืนมาฆ่า
ให้เป็นบ้าแฮงกว่าเก่า

( ดนตรี )

คนมันเป็นบ้า กะย้อนว่าฮักเจ้าหลาย
บัดยามสิตายกะถิ่มให้ตายอยู่ผู้เดียว
เจ็บจนเป็นป่วง แต่เจ้าบ่ห่วงจักหน่อย
หาบ่เห็นจ้อยเนาะคำว่าคนฮักกัน
ฮอดมื้อนี้สิต่าวคืน ถลาอ่วยมาหา
เห็นบ่ผีบ้ามันบ่มีใจดอกนาง
จิตกะล่องลอยไปเลยๆ สมคนบ้า
ปล่อยมันไปหล่า บ่อยากหวนคืนมา
จำอีหยัง โอ..

ลืมบ่เป็นดอกคำนาง
คำนางเจ้าผู้แก้มป่ายหล่าย
ว่าไผเคยป๋าบ่าวพี่ชายไปบ่ลา
แต่ซ้ำบ่หนำยังปล่อยเฮาเป็นบ้า
เจ้ากะบ่หัวซา ล่ะคันสิไห้
กะเปลืองน้ำตาสื่อๆ
กะเลยต้องฝืนลำฟ้อนเฮ็ดเป็นบ่ฮู้สึกหยัง
ยิ้มเป๋อยิ้มเป้ยคือเย้ยทุกข์เจ้าของ
ย่านมันหลุดปากเว้าบักบ้าสิด่วนลาก่อน
ล่ะเด้อจักหน่อยย่านคำเว้าว่าฮักคืนมาฆ่า
ให้เป็นบ้าแฮงกว่าเก่า..

มิวสิควิดีโอ บ้าฮัก ปรีชา ปัดภัย

เพลง : บ้าฮัก (คอร์ด)
ศิลปิน : ปรีชา ปัดภัย
เนื้อร้อง/ทำนอง : เว่น ทวีโคตร, ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : Yotdanai Phuthong
ติดต่องานศิลปิน : 061-1531056

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend