หน้าแรก » ปรีชา ปัดภัย » คอร์ดเพลง เว้าสู่ฟัง – ปรีชา ปัดภัย

คอร์ดเพลง เว้าสู่ฟัง – ปรีชา ปัดภัย

คอร์ดเพลง : เว้าสู่ฟัง ปรีชา ปัดภัย

คอร์ดเพลง เว้าสู่ฟัง - ปรีชา ปัดภัย

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ปรีชา ปัดภัย : เว้าสู่ฟัง

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เว้าสู่ฟัง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am G | F | ( 2 Times )

Am 
ฝน 
 
ยัง
บ่ทันซา 
 
ฟ้า
ยังมืดครึ้มอยู่
 
น้ำ
Am 
ตา 
 
ยังไ
หล 
 
บ่เหือ
ดหาย 
 
 
Am 
เจ็บ 
 
ยัง
บ่บรรเทา 
 
ที่เ
ขานั้นถิ่มป๋าไป
 
ฮ้อง
Am 
ไห้ 
 
ออก
มา 
 
ให้
พอ

 
ก็
ที่ตรง
นี้มีเพียงแค่เ
ฮา
 
ยังมีอ้
ายนั่งเฝ้าเจ้าอยู่
 
จ็บอีห
ยังสิขอรับ
รู้ 
 
แค่เว้าสู่
ฟัง

 
ความ
Am 
หวัง 
 
เขา
พังไปแล้ว
ถิ่มเจ้าไปมีใหม่ 
 
 
 
เสีย
Am 
ใจ 
 
เสีย
ได้แต่อย่าเสีย
คน 
 
 
 
ฟ้าว
Am 
ตื่น 
 
ถิ่ม
สาน้ำเมา
 
เป็นจั่งไ
ด๋เขาก็บ่หลูโตน 
 
 
 
ปล่อยมัน
Am 
ไป 
 
แค่ส่ำ
คนที่บ่ฮั
กจริง

 
เตะมัน
ทิ้งไปให้พ้นไ
กล 
 
 
ความ
จำที่เฮ็ดน้ำตาพัง
 
จำแล้วเ
จ็บสิเก็บไว้เฮ็ดห
ยัง
 
บ่พอใ
ห้เจ้ามานั่งเสียดาย
 
เห็นเจ้า
Am 
เจ็บอ้ายกะเจ็บปา
งตาย
 
เฮ็ดได้
แค่ปลอบใจท่อนั้น
 
ย้อนฮู้
Am 
ว่า 
 
ความ
คัญ
 
ที่อ้าย
มีมันยังบ่ดี
พอ
 
เฮ็ดให้เจ้าลืมเขาได้..
 

INSTRU | Am G | F | Am G | F | F |

 
ความ
Am 
หวัง 
 
เขา
พังไปแล้ว
ถิ่มเจ้าไปมีใหม่ 
 
 
 
เสีย
Am 
ใจ 
 
เสีย
ได้แต่อย่าเสีย
คน 
 
 
 
ฟ้าว
Am 
ตื่น 
 
ถิ่ม
สาน้ำเมา
 
เป็นจั่งไ
ด๋เขาก็บ่หลูโตน 
 
 
 
ปล่อยมัน
Am 
ไป 
 
แค่ส่ำ
คนที่บ่ฮั
กจริง 
 
โอ

 
เตะมัน
ทิ้งไปให้พ้นไ
กล 
 
 
ความ
จำที่เฮ็ดน้ำตาพัง
 
จำแล้วเ
จ็บสิเก็บไว้เฮ็ดห
ยัง
 
บ่พอใ
ห้เจ้ามานั่งเสียดาย
 
เห็นเจ้า
Am 
เจ็บอ้ายกะเจ็บปา
งตาย
 
เฮ็ดได้
แค่ปลอบใจท่อนั้น
 
ย้อนฮู้
Am 
ว่า 
 
ความ
คัญ
 
ที่อ้าย
มีมันยังบ่ดี
พอ

 
เตะมัน
ทิ้งไปให้พ้นไ
กล 
 
 
ความ
จำที่เฮ็ดน้ำตาพัง
 
จำแล้วเ
จ็บสิเก็บไว้เฮ็ดห
ยัง
 
บ่พอใ
ห้เจ้ามานั่งเสียดาย
 
เห็นเจ้า
Am 
เจ็บอ้ายกะเจ็บปา
งตาย
 
เฮ็ดได้
แค่ปลอบใจท่อนั้น
 
ย้อนฮู้
Am 
ว่า 
 
ความ
คัญ
 
ที่อ้าย
มีมันยังบ่ดี
พอ

 
แต่สิขอดูแ
Am 
ลเจ้า 
 
 

 
สิขอดูแ
Am 
ลเจ้า 
 
 
Am 


ฝน ยังบ่ทันซา ฟ้ายังมืดครึ้มอยู่
น้ำตา ยังไหล บ่เหือดหาย
เจ็บ ยังบ่บรรเทา ที่เขานั้นถิ่มป๋าไป
ฮ้องไห้ ออกมา ให้พอ

ก็ที่ตรงนี้มีเพียงแค่เฮา
ยังมีอ้ายนั่งเฝ้าเจ้าอยู่
เจ็บอีหยังสิขอรับรู้ แค่เว้าสู่ฟัง

ความหวัง เขาพังไปแล้ว
ถิ่มเจ้าไปมีใหม่
เสียใจ เสียได้แต่อย่าเสียคน
ฟ้าวตื่น ถิ่มสาน้ำเมา
เป็นจั่งได๋เขาก็บ่หลูโตน
ปล่อยมันไป แค่ส่ำคนที่บ่ฮักจริง

เตะมันทิ้งไปให้พ้นไกล ๆ
ความจำที่เฮ็ดน้ำตาพัง
จำแล้วเจ็บสิเก็บไว้เฮ็ดหยัง
บ่พอให้เจ้ามานั่งเสียดาย
เห็นเจ้าเจ็บอ้ายกะเจ็บปางตาย
เฮ็ดได้แค่ปลอบใจท่อนั้น
ย้อนฮู้ว่า ความคัญ
ที่อ้ายมีมันยังบ่ดีพอ
เฮ็ดให้เจ้าลืมเขาได้..

( ดนตรี )

ความหวัง เขาพังไปแล้ว
ถิ่มเจ้าไปมีใหม่
เสียใจ เสียได้แต่อย่าเสียคน
ฟ้าวตื่น ถิ่มสาน้ำเมา
เป็นจั่งได๋เขาก็บ่หลูโตน
ปล่อยมันไป แค่ส่ำคนที่บ่ฮักจริง โอ

เตะมันทิ้งไปให้พ้นไกล ๆ
ความจำที่เฮ็ดน้ำตาพัง
จำแล้วเจ็บสิเก็บไว้เฮ็ดหยัง
บ่พอให้เจ้ามานั่งเสียดาย
เห็นเจ้าเจ็บอ้ายกะเจ็บปางตาย
เฮ็ดได้แค่ปลอบใจท่อนั้น
ย้อนฮู้ว่า ความคัญ
ที่อ้ายมีมันยังบ่ดีพอ

เตะมันทิ้งไปให้พ้นไกล ๆ
ความจำที่เฮ็ดน้ำตาพัง
จำแล้วเจ็บสิเก็บไว้เฮ็ดหยัง
บ่พอให้เจ้ามานั่งเสียดาย
เห็นเจ้าเจ็บอ้ายกะเจ็บปางตาย
เฮ็ดได้แค่ปลอบใจท่อนั้น
ย้อนฮู้ว่า ความคัญ
ที่อ้ายมีมันยังบ่ดีพอ

แต่สิขอดูแลเจ้า..

สิขอดูแลเจ้า.


รูปภาพคอร์ด เว้าสู่ฟัง – ปรีชา ปัดภัย

คอร์ดเพลง เว้าสู่ฟัง - ปรีชา ปัดภัย

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เว้าสู่ฟัง (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน ,ยศดนัย ภู่ทอง
 โฆษณา