คอร์ดเพลง พี่จนทนได้หม้าย เจมส์ พีรพัฒน์

  
Text   


INTRO | C Em | Am | F G | C G |

 
ไม่มีเ
C 
งินมีทองคง
Em 
คล้องใจเธอไม่
Am 
อยู่
 
หากชี
F 
วิตไม่ได้เลิศ
G 
หรูคงอยู่กับเธอได้ไม่ไ
C 
ด้นาน 
 
 
C7 
 
หากไม่
F 
มีหลุยส์วิต
G 
ตอง 
 
กระ
Em 
เป๋าแบรนด์เนมบน
Am 
ห้าง
 
กินข้าวข้าง
Dm 
ทาง 
 
คงไม่มีท
G 
างจะรั้งให้เธ
C 
ออยู่

 
ก็
Am 
มีแค่รถพ่วงร้าย 
 
เธอคง
Em 
อายถ้าซ้อนท้ายพี่
 
ไม่ได้
F 
มีไอโฟนจอ
G 
สี 
 
เธอคงรับไม่
C 
ได้
 
จะให้มีท
F 
องเส้นใหญ่โ
G 
ตๆ 
 
ที่เอาไว้โ
Em 
ชว์โอ้อวดเพื่อ
Am 
นได้
Dm 
คงเป็นไปไม่ไ
G 
ด้เพราะว่าพี่
C 
มันจน 
 
 
C7 

 
เพราะพี่มัน
F 
จน 
 
 
G 
น้องต้องทน
Am 
พี่บ้าง
 
อย่าชวนไปเดิน
F 
ห้าง 
 
หัดเดิน
G 
บ้างหลาดนัดเปิด
C 
ท้าย
 
อย่าติด
F 
หรูคิดใช้ของแ
G 
พง 
 
สี่ประตูป้าย
Em 
แดงพี่คงหา
Am 
หม้าย
 
แหวนเพ
F 
ชรที่น้องอยาก
G 
ได้ 
 
พี่
F 
มีแต่แหวนพระ
G 
ให้
 
ใช้แทนก่อนได้หม้าย
C 
น้อง

INSTRU | F G | Em Am | F G | C C7 |
INSTRU | F G | Em Am | F G | C G |

 
รักที่ใ
C 
จไม่ใช้เงิน
Em 
ตราพอเป็นไปไ
Am 
ด้หม้าย
 
รักที่บ้
F 
านพี่หาหม้าย
G 
ไร 
 
เป็นไปได้หม้า
C 
ยน้อง 
 
 
C7 
 
ถ้าแหลง
F 
กันที่ควา
G 
มดี 
 
เรื่อง
Em 
นี้ไม่บัดสีใครแน่
Am 
นอน
 
ลองแ
F 
ลตะน้องบัง
G 
อร 
 
แล้วค่อยตัด
C 
สินใจ

 
ก็
Am 
มีแค่รถพ่วงร้าย 
 
เธอคง
Em 
อายถ้าซ้อนท้ายพี่
 
ไม่ได้
F 
มีไอโฟนจอ
G 
สี 
 
เธอคงรับไม่
C 
ได้
 
จะให้มีท
F 
องเส้นใหญ่โ
G 
ตๆ 
 
ที่เอาไว้โ
Em 
ชว์โอ้อวดเพื่อ
Am 
นได้
Dm 
คงเป็นไปไม่ไ
G 
ด้เพราะว่าพี่
C 
มันจน 
 
 
C7 

 
เพราะพี่มัน
F 
จน 
 
 
G 
น้องต้องทน
Am 
พี่บ้าง
 
อย่าชวนไปเดิน
F 
ห้าง 
 
หัดเดิน
G 
บ้างหลาดนัดเปิด
C 
ท้าย
 
อย่าติด
F 
หรูคิดใช้ของแ
G 
พง 
 
สี่ประตูป้าย
Em 
แดงพี่คงหา
Am 
หม้าย
 
แหวนเพ
F 
ชรที่น้องอยาก
G 
ได้ 
 
พี่
F 
มีแต่แหวนพระ
G 
ให้
 
ใช้แทนก่อนได้หม้าย
C 
น้อง

 
แหวนเพ
F 
ชรที่น้องอยาก
G 
ได้ 
 
พี่
F 
มีแต่แหวนพระ
G 
ให้
 
ใช้แทนก่อนได้หม้าย
C 
น้อง

OUTRO | F G | F G | C |


ไม่มีเงินมีทองคงคล้องใจเธอไม่อยู่
หากชีวิตไม่ได้เลิศหรูคงอยู่กับเธอได้ไม่ได้นาน
หากไม่มีหลุยส์วิตตอง กระเป๋าแบรนด์เนมบนห้าง
กินข้าวข้างทาง คงไม่มีทางจะรั้งให้เธออยู่

ก็มีแค่รถพ่วงร้าย เธอคงอายถ้าซ้อนท้ายพี่
ไม่ได้มีไอโฟนจอสี เธอคงรับไม่ได้
จะให้มีทองเส้นใหญ่โตๆ ที่เอาไว้โชว์โอ้อวดเพื่อนได้
คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพี่มันจน

เพราะพี่มันจน น้องต้องทนพี่บ้าง
อย่าชวนไปเดินห้าง หัดเดินบ้างหลาดนัดเปิดท้าย
อย่าติดหรูคิดใช้ของแพง สี่ประตูป้ายแดงพี่คงหาหม้าย
แหวนเพชรที่น้องอยากได้ พี่มีแต่แหวนพระให้
ใช้แทนก่อนได้หม้ายน้อง

( ดนตรี )

รักที่ใจไม่ใช้เงินตราพอเป็นไปได้หม้าย
รักที่บ้านพี่หาหม้ายไร เป็นไปได้หม้ายน้อง
ถ้าแหลงกันที่ความดี เรื่องนี้ไม่บัดสีใครแน่นอน
ลองแลตะน้องบังอร แล้วค่อยตัดสินใจ

ก็มีแค่รถพ่วงร้าย เธอคงอายถ้าซ้อนท้ายพี่
ไม่ได้มีไอโฟนจอสี เธอคงรับไม่ได้
จะให้มีทองเส้นใหญ่โตๆ ที่เอาไว้โชว์โอ้อวดเพื่อนได้
คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพี่มันจน

เพราะพี่มันจน น้องต้องทนพี่บ้าง
อย่าชวนไปเดินห้าง หัดเดินบ้างหลาดนัดเปิดท้าย
อย่าติดหรูคิดใช้ของแพง สี่ประตูป้ายแดงพี่คงหาหม้าย
แหวนเพชรที่น้องอยากได้ พี่มีแต่แหวนพระให้
ใช้แทนก่อนได้หม้ายน้อง

แหวนเพชรที่น้องอยากได้ พี่มีแต่แหวนพระให้
ใช้แทนก่อนได้หม้ายน้อง

มิวสิควิดีโอ พี่จนทนได้หม้าย เจมส์ พีรพัฒน์

เพลง : พี่จนทนได้หม้าย (คอร์ด)
ศิลปิน : เจมส์ พีรพัฒน์
เนื้อร้อง/ทำนอง : บ่าว ใบตาล
เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร
ติดต่องานศิลปิน : 093-7380249

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend