คอร์ดเพลง สั่งลา – ปรีชา ปัดภัย

  
Text   

คอร์ดเพลง : สั่งลา ปรีชา ปัดภัย

คอร์ดเพลง สั่งลา - ปรีชา ปัดภัย

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ปรีชา ปัดภัย : สั่งลา


INTRO | Am G | F G | ( 2 Times )

Am 
  แนมบ่เห็นป่
G 
องสิลอดไป
F 
  บืนใส่ท่อ
G 
ใด๋ 
 
บ่ฮอดใจเจ้า
Am 
  คนที่เคย
G 
ฮักว่าหนักแ
F 
น่น
 
  หลุดจากอ้อมแ
G 
ขนกะต่างเก่า

 
มัน
Am 
เจ็บ.. 
 
 
G 
พอจน 
 
สิขา
F 
ดใจ
G 
น้องสิ
Am 
ไป.. 
 
 
G 
ไปกับค
F 
นใหม่
 
ถิ่มอ้า
G 
ยบ่หัวซา..

INSTRU | Am G | F | ( 2 Times )

Am 
  ทรงสิเบิ่ด
G 
ฮักกันคักแหน่
F 
  แค่เศษคำว่าแ
G 
คร์ยังหาบ่พ้อ
Am 
  บัดสิไป
G 
ต่อแล้วหน
F 
อใจ
 
  บืนสู้กะต
G 
ายสถานเดียว

Am 
เลี้ยวไส 
 
กะ
G 
พ้อแต่คำว่า
F 
แพ้
G 
คนที่
Am 
แพ้.. 
 
กะแ
G 
ค่ต้องถอยออก
F 
มา

 
บ่ต้องไปสั่
Am 
งลา ลา ลา ลา  
G 
ลา
 
กะฮู้อยู่
F 
ว่าเขาบ่อยาก
G 
ฟัง
 
บ่ต้องไปพร่ำ
Am 
เพ้อ 
 
เว้าจาอีห
G 
ยัง
 
มันจบทุกอ
F 
ย่างตั้งแต่มื้อเขาเซา
G 
ฮัก

 
บ่ต้องไปสั่ง
Am 
ลา ลา ลา ลา  
G 
ลา
 
กะเห็นอยู่
F 
ว่าเขาแฮ่งอยากไป
G 
คัก
 
เฮามันเบิ่ดหน้
Am 
าที่ 
 
ถืกปลดจากคน
G 
ฮัก
 
กะย้อนบ่
F 
คัก 
 
ส่ำคนใหม่เข้าใ
G 
จบ่
 
ดีบ่พอก็ต้องลา…
 

INSTRU | Am | G | F | F G | ( 2 Times )

Am 
  แนมบ่เห็นป่
G 
องสิลอดไป
F 
  บืนใส่ท่อ
G 
ใด๋ 
 
บ่ฮอดใจเจ้า
Am 
  คนที่เคย
G 
ฮักว่าหนักแ
F 
น่น
 
  หลุดจากอ้อมแ
G 
ขนกะต่างเก่า

 
มัน
Am 
เจ็บ.. 
 
 
G 
พอจน 
 
สิขา
F 
ดใจ
G 
น้องสิ
Am 
ไป.. 
 
 
G 
ไปกับค
F 
นใหม่
 
ถิ่มอ้า
G 
ยบ่หัวซา..

INSTRU | Am | G | F | F G | ( 4 Times )

Am 
  ทรงสิเบิ่ด
G 
ฮักกันคักแหน่
F 
  แค่เศษคำว่าแ
G 
คร์ยังหาบ่พ้อ
Am 
  บัดสิไป
G 
ต่อแล้วหน
F 
อใจ
 
  บืนสู้กะต
G 
ายสถานเดียว

Am 
เลี้ยวไส 
 
กะ
G 
พ้อแต่คำว่า
F 
แพ้
G 
คนที่
Am 
แพ้.. 
 
กะแ
G 
ค่ต้องถอยออก
F 
มา

 
บ่ต้องไปสั่
Am 
งลา ลา ลา ลา  
G 
ลา
 
กะฮู้อยู่
F 
ว่าเขาบ่อยาก
G 
ฟัง
 
บ่ต้องไปพร่ำ
Am 
เพ้อ 
 
เว้าจาอีห
G 
ยัง
 
มันจบทุกอ
F 
ย่างตั้งแต่มื้อเขาเซา
G 
ฮัก

 
บ่ต้องไปสั่ง
Am 
ลา ลา ลา ลา  
G 
ลา
 
กะเห็นอยู่
F 
ว่าเขาแฮ่งอยากไป
G 
คัก
 
เฮามันเบิ่ดหน้
Am 
าที่ 
 
ถืกปลดจากคน
G 
ฮัก
 
กะย้อนบ่
F 
คัก 
 
ส่ำคนใหม่เข้าใ
G 
จบ่

 
บ่ต้องไปสั่
Am 
งลา ลา ลา ลา  
G 
ลา
 
กะฮู้อยู่
F 
ว่าเขาบ่อยาก
G 
ฟัง
 
บ่ต้องไปพร่ำ
Am 
เพ้อ 
 
เว้าจาอีห
G 
ยัง
 
มันจบทุกอ
F 
ย่างตั้งแต่มื้อเขาเซา
G 
ฮัก

 
บ่ต้องไปสั่ง
Am 
ลา ลา ลา ลา  
G 
ลา
 
กะเห็นอยู่
F 
ว่าเขาแฮ่งอยากไป
G 
คัก
 
เฮามันเบิ่ดหน้
Am 
าที่ 
 
ถืกปลดจากคน
G 
ฮัก
 
กะย้อนบ่
F 
คัก 
 
ส่ำคนใหม่เข้าใ
G 
จบ่
 
ดีบ่พอก็ต้องลา…
 

OUTRO | Am | G | F | F G | ( 4 Times ) | F |
OUTRO ( ถ้าดีบ่พอก็ต้องลา.. ดีบ่พอก็ต้องลา.. )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


แนมบ่เห็นป่องสิลอดไป
บืนใส่ท่อใด๋ บ่ฮอดใจเจ้า
คนที่เคยฮักว่าหนักแน่น
หลุดจากอ้อมแขนกะต่างเก่า

มันเจ็บ.. พ้อจน สิขาดใจ
น้องสิไป.. ไปกับคนใหม่
ถิ่มอ้ายบ่หัวซา..

( ดนตรี )

ทรงสิเบิ่ดฮักกันคักแหน่
แค่เศษคำว่าแคร์ยังหาบ่พ้อ
บัดสิไปต่อแล้วหนอใจ
บืนสู้กะตายสถานเดียว

เลี้ยวไส กะพ้อแต่คำว่าแพ้
คนที่แพ้.. กะแค่ต้องถอยออกมา

บ่ต้องไปสั่งลา ลา ลา ลา ลา
กะฮู้อยู่ว่าเขาบ่อยากฟัง
บ่ต้องไปพร่ำเพ้อ เว้าจาอีหยัง
มันจบทุกอย่างตั้งแต่มื้อเขาเซาฮัก

บ่ต้องไปสั่งลา ลา ลา ลา ลา
กะเห็นอยู่ว่าเขาแฮ่งอยากไปคัก
เฮามันเบิ่ดหน้าที่ ถืกปลดจากคนฮัก
กะย้อนบ่คัก ส่ำคนใหม่เข้าใจบ่
ดีบ่พอก็ต้องลา…

( ดนตรี )

แนมบ่เห็นป่องสิลอดไป
บืนใส่ท่อใด๋ บ่ฮอดใจเจ้า
คนที่เคยฮักว่าหนักแน่น
หลุดจากอ้อมแขนกะต่างเก่า

มันเจ็บ.. พอจน สิขาดใจ
น้องสิไป.. ไปกับคนใหม่
ถิ่มอ้ายบ่หัวซา..


( ดนตรี )

ทรงสิเบิ่ดฮักกันคักแหน่
แค่เศษคำว่าแคร์ยังหาบ่พ้อ
บัดสิไปต่อแล้วหนอใจ
บืนสู้กะตายสถานเดียว

เลี้ยวไส กะพ้อแต่คำว่าแพ้
คนที่แพ้.. กะแค่ต้องถอยออกมา

บ่ต้องไปสั่งลา ลา ลา ลา ลา
กะฮู้อยู่ว่าเขาบ่อยากฟัง
บ่ต้องไปพร่ำเพ้อ เว้าจาอีหยัง
มันจบทุกอย่างตั้งแต่มื้อเขาเซาฮัก

บ่ต้องไปสั่งลา ลา ลา ลา ลา
กะเห็นอยู่ว่าเขาแฮ่งอยากไปคัก
เฮามันเบิ่ดหน้าที่ ถืกปลดจากคนฮัก
กะย้อนบ่คัก ส่ำคนใหม่เข้าใจบ่

บ่ต้องไปสั่งลา ลา ลา ลา ลา
กะฮู้อยู่ว่าเขาบ่อยากฟัง
บ่ต้องไปพร่ำเพ้อ เว้าจาอีหยัง
มันจบทุกอย่างตั้งแต่มื้อเขาเซาฮัก

บ่ต้องไปสั่งลา ลา ลา ลา ลา
กะเห็นอยู่ว่าเขาแฮ่งอยากไปคัก
เฮามันเบิ่ดหน้าที่ ถืกปลดจากคนฮัก
กะย้อนบ่คัก ส่ำคนใหม่เข้าใจบ่
ดีบ่พอก็ต้องลา…

( ถ้าดีบ่พอก็ต้องลา.. ดีบ่พอก็ต้องลา.. )

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สั่งลา (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : อ.เจ / อ.เจมส์ ออนบอร์ด สตูดิโอ
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร 0984426915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend