คอร์ดเพลง เหมือนเดิมได้หม้าย – วงเปิด Feat. กันย์ ธารา

  
Text   

วงเปิด Feat. กันย์ ธารา
เพลงใหม่ 2017/2560


INTRO | E B | C#m | A B | E B |

 
จากวั
E 
นนั้น 
 
ที่เ
B 
ราไม่เข้าใ
C#m 
จกัน
A 
ดูเธ
B 
อนั้นแสดงอ
E 
าการ
 
ไม่
A 
พูดไม่
B 
จา 
 
G#m 
ม่มองหน้
C#m 
ากัน
 
ตั้งหลา
F#m 
ยวัน 
 
ไม่
B 
สงสารกันหรื
E 
อเธอ
B 

E 
ยิ้มสั
B 
กหิดกับฉันไ
C#m 
ด้หม้าย
 
จะง
A 
อนกันไปถึงไ
B 
หน 
 
E 
นดี
 
หรือว่าเ
A 
ธอยังโกร
B 
ธกัน
 
ที่
G#m 
ฉันนั้นทำไ
C#m 
ม่ดี 
 
ขอโท
F#m 
ษที 
 
 
B 
..ไม่ได้ตั้
E 
งใจ

 
* เธอมองหน้
A 
าฉันได้ห
B 
ม้าย
 
เธออย่าใ
G#m 
จร้ายกั
C#m 
บฉัน
 
เธออย่าแกล้
F#m 
งกัน 
 
ทำเห
B 
มือนไม่มีเยื่
E 
อใย
E7 
 
ขอโทษเธ
A 
อแล้ววันนี้
B 
ดีกันเหมือ
G#m 
นเดิมได้หม้า
C#m 
 
ได้โปรดเห็
F#m 
นใจ 
 
อย่าใ
B 
จร้ายกับฉันเล
E 
ยเธอ 
 
(B)

 
E 
หลง 
 
สั
B 
กหิดกับฉันไ
C#m 
ด้หม้าย
 
อย่าใจร้
A 
าย 
 
แกล้ง
B 
ทำท่าทีเฉ
E 
ยชา
 
หรือว่าเ
A 
ธอยังไม่เชื่
B 
อใจ 
 
เชื่
G#m 
อใครที่ไม่ใ
C#m 
ช่ฉัน
 
อย่าทำแบ
F#m 
บนั้น 
 
 
B 
ไม่ดีเล
E 
ยเธอ
B 

INSTRU | E B | C#m | E B | C#m |
INSTRU | F#m B | G#m C#m | F#m B | E |

( *, * )

 
ขอโทษเธ
A 
อแล้ววันนี้
B 
ดีกันเหมือ
G#m 
นเดิมได้หม้า
C#m 
 
ได้โปรดเห็
F#m 
นใจ 
 
อย่าใ
B 
จร้ายกับฉันเล
E 
ยเธอ
 
ได้โปรดเห็
F#m 
นใจ 
 
อย่าใ
B 
จร้ายกับฉันเลย.
E 
..เธอ

เนื้อเพลง
จากวันนั้น ที่เราไม่เข้าใจกัน
ดูเธอนั้นแสดงอาการ
ไม่พูดไม่จา ไม่มองหน้ากัน
ตั้งหลายวัน ไม่สงสารกันหรือเธอ

ยิ้มสักหิดกับฉันได้หม้าย
จะงอนกันไปถึงไหน คนดี
หรือว่าเธอยังโกรธกัน
ที่ฉันนั้นทำไม่ดี ขอโทษที ไม่ได้ตั้งใจ

เธอมองหน้าฉันได้หม้าย
เธออย่าใจร้ายกับฉัน
เธออย่าแกล้งกัน ทำเหมือนไม่มีเยื่อใย
ขอโทษเธอแล้ววันนี้ ดีกันเหมือนเดิมได้หม้าย
ได้โปรดเห็นใจ อย่าใจร้ายกับฉันเลยเธอ

แหลง สักหิดกับฉันได้หม้าย
อย่าใจร้าย แกล้งทำท่าทีเฉยชา
หรือว่าเธอยังไม่เชื่อใจ เชื่อใครที่ไม่ใช่ฉัน
อย่าทำแบบนั้น ไม่ดีเลยเธอ

เธอมองหน้าฉันได้หม้าย
เธออย่าใจร้ายกับฉัน
เธออย่าแกล้งกัน ทำเหมือนไม่มีเยื่อใย
ขอโทษเธอแล้ววันนี้ ดีกันเหมือนเดิมได้หม้าย
ได้โปรดเห็นใจ อย่าใจร้ายกับฉันเลยเธอ

แหลง สักหิดกับฉันได้หม้าย
อย่าใจร้าย แกล้งทำท่าทีเฉยชา
หรือว่าเธอยังไม่เชื่อใจ เชื่อใครที่ไม่ใช่ฉัน
อย่าทำแบบนั้น ไม่ดีเลยเธอ
วงเปิด - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend