คอร์ดเพลง ผี – ธีร์ ธีรวุฒิ

  
Text   

INTRO | Am | Fm | ( 3 Times ) | Bb | G |

 
คนอว
C 
ดผีที่ว่
G 
าแน่ก็ยังต้องแ
Am 
พ้เธอ
 
แต่คนอย่า
C 
งฉันที่ได้เ
G 
จอเธอมันร้ายกว่
Am 
าผี

 
* เธอห
F 
ลอกให้ช้ำใจ
 
Fm 
ลอกให้เสียใจ(ทุ
C 
กที)(มากมาย)
 
เธอห
F 
ลอกให้ทุกข์ทน
 
Fm 
ลอกให้เสียคน(อย่าง
G 
นี้)(จนตาย)
จะให้ฉันนั้นทำอย่างไร

 
**ผีห
F 
ลอกยังพอทน 
 
แต่คนหลอ
G 
กคนมันช้ำ
Am 
ใจ
 
อย่าม
Dm 
าหลอกฉันเลย
 
ฉันเกลียดเธอแล้วเธอจะไปไหนก็ไป
G 

 
*** หลอกยิ่งกว่า
C 
ผีทำไมเธอร้ายเหลื
G 
อเกิน
 
มาจากนรกขุ
Am 
มไหน
 
หลอกคนอย่า
C 
งฉันให้มันเป็นทาสรั
G 
กเธอ
 
จนแทบทนไ
Am 
ม่ได้
 
ฉันจะค
F 
อยกรวดน้ำให้เธอ 
 
Em 
ห้เธอคอยรั
Am 
บไว้
Dm 
..ส่วนบุญที่ทำก็จะอุทิศใ
G 
ห้ไป
 
(เธอร้ายยิ่งกว่
Am 
าผี)
G 

 
หน้าสวย
C 
ๆ 
 
แท้ที่จริ
G 
ง 
 
เธอมันยิ่งกว่
Am 
าผี
 
ต่อไ
C 
ปนี้ 
 
ฉันก็
G 
คงจะอยู่กับเธอไ
Am 
ม่ได้

( *, **, *** )

INSTRU | C G | Am | C G | Am |
INSTRU | F | Em Am | Dm | G |

( ***, *** )

Am 
 
G 
…เธอร้ายยิ่งกว่าผี
Am 

เนื้อเพลง
คนอวดผีที่ว่าแน่ก็ยังต้องแพ้เธอ
แต่คนอย่างฉันที่ได้เจอเธอมันร้ายกว่าผี

* เธอหลอกให้ช้ำใจ หลอกให้เสียใจ(ทุกที)(มากมาย)
เธอหลอกให้ทุกข์ทน หลอกให้เสียคนอย่างนี้
จะให้ฉันนั้นทำอย่างไร

**ผีหลอกยังพอทน แต่คนหลอกคนมันช้ำใจ
อย่ามาหลอกฉันเลย
ฉันเกลียดเธอแล้วเธอจะไปไหนก็ไป

*** หลอกยิ่งกว่าผีทำไมเธอร้ายเหลือเกิน
มาจากนรกขุมไหน
หลอกคนอย่างฉันให้มันเป็นทาสรักเธอ
จนแทบทนไม่ได้
ฉันจะคอยกรวดน้ำให้เธอ ให้เธอคอยรับไว้
ส่วนบุญที่ทำก็จะอุทิศให้ไป
(เธอร้ายยิ่งกว่าผี)

(ดนตรี)

หน้าสวยๆ แท้ที่จริง เธอมันยิ่งกว่าผี
ต่อไปนี้ ฉันก็คงจะอยู่กับเธอไม่ได้

( *, **, *** )

(ดนตรี)

( ***, *** )

เธอร้ายยิ่งกว่าผี
คำร้อง/ทำนอง แม็กซ์ ดี.ดี.ที
เรียบเรียง/Mixing สุจินดา กาญจนดิฐ (ต่อ บัดดี้เลิฟ)

คอร์ดเพลง ผี - ธีร์ ธีรวุฒิ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend