หน้าแรก » วงเปิด » คอร์ดเพลง ชาเย็น (ไม่รักแล้วใช่ไหม) – วงเปิด

คอร์ดเพลง ชาเย็น (ไม่รักแล้วใช่ไหม) – วงเปิด


INTRO | Em | D | C | D |

 
เพิ่
Em 
งรู้ว่าวันนี้ 
 
ว่าเธอมีเ
ขามาแสนนาน
…ปิดบัง
ฉันหลอกให้ฉันนั้นเป็นควาย
 
จากที่
Em 
เคยเป็นเสือมานาน 
 
แต่วัน
นี้กลับสิ้นลาย
 
เพราะเ
ธอมีเขามาแทน
ที่กัน

 
* ควา
Em 
มรักจืดจางลง 
 
ความเศ
ร้าเข้ามาเยือน
 
ฉันเ
ลยต้องเช็คบิลความชอก
ช้ำที่เธอทำ

 
** โอ้ย ชาเย็นสักแก้วก่อน
มั๊ย 
 
ก่อนที่เ
ธอจะจา
Em 
กไป
 
ฉันยังคงเสีย
ใจที่เธอไปโดยไม่บอ
กลา
 
ให้ชาเย็นแก้ว
นี้เลี้ยงส่
งเพื่อการจา
Em 
กลา
 
ฉันคงต้องกินน้ำ
ตาและฝืน
ยิ้มให้เธอไ
ปดี

 
ก็ไ
Em 
ด้รู้ในวันนี้ 
 
ว่าเธอหลอ
กฉันมาแสนนาน
..จากใจที่มันซื่อตรงก็เปลี่ย
นไป

( *, ** )

 
รู้ห
น้าไม่รู้ใจ 
 
เป็นแฟ
นกันมาแสนนานแต่เพิ่
งรู้วันนี้
 
ว่าเ
ธอเสร็จเขาไปแล้ว โอ้ย …


INSTRU | Em | D | C | D | G D |
INSTRU | Em | C D | G | D |

( ** )


 
ไม่รักแล้วใช่ไ
หมเธอมีใ
ครใช่หรือเ
Em 
ปล่า
 
ทบทวนเรื่องสอ
งเราบอกฉันให้เข้า
ใจ
 
ไม่รักแล้วใช่ไ
หมคือคำถ
ามที่มันน้อ
Em 
ยใจ
 
ไม่รักก็ไม่เป็น
ไร 
 
บอกได้ไ
หมอย่าโกหก
กัน
 
ฉันคงต้องกินน้ำ
ตา 
 
และฝืน
ยิ้มให้เธอไ
ปดี

เนื้อเพลง
เพิ่งรู้ว่าวันนี้ ว่าเธอมีเขามาแสนนาน
ปิดบังฉันหลอกให้ฉันนั้นเป็นควาย
จากที่เคยเป็นเสือมานานแต่วันนี้กลับสิ้นลาย
เพราะเธอมีเขามาแทนที่กัน

* ความรักจืดจางลงความเศร้าเข้ามาเยือน
ฉันเลยต้องเช็คบิลความชอกช้ำที่เธอทำ

** โอ้ย ชาเย็นสักแก้วก่อนมั๊ย ก่อนที่เธอจะจากไป
ฉันยังคงเสียใจที่เธอไปโดยไม่บอกลา
ให้ชาเย็นแก้วนี้เลี้ยงส่งเพื่อการจากลา
ฉันคงต้องกินน้ำตาและฝืนยิ้มให้เธอไปดี


ก็ได้รู้ในวันนี้ว่าเธอหลอกฉันมาแสนนาน
จากใจที่มันซื่อตรงก็เปลี่ยนไป

( *, ** )

รู้หน้าไม่รู้ใจ เป็นแฟนกันมาแสนนานแต่เพิ่งรู้วันนี้
ว่าเธอเสร็จเขาไปแล้ว โอ้ย …


( ดนตรี )

( ** )


ไม่รักแล้วใช่ไหมเธอมีใครใช่หรือเปล่า
ทบทวนเรื่องสองเราบอกฉันให้เข้าใจ
ไม่รักแล้วใช่ไหมคือคำถามที่มันน้อยใจ
ไม่รักก็ไม่เป็นไรบอกได้ไหมอย่าโกหกกัน
ฉันคงต้องกินน้ำตา และฝืนยิ้มให้เธอไปดี
วงเปิด - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา