คอร์ดเพลง เลิกวันนี้พอทีได้หม้าย – วงเปิด Feat.เบนซ์ จริยา

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง เลิกวันนี้พอทีได้หม้าย
วงเปิด Feat.เบนซ์ จริยา

INTRO | Am | Em | F | G |
INTRO | C Am | F G | C Am | F | G |

 
รั
C 
กถูกปิดตาย 
 
เมื่
Em 
อเธอมาจากไป ทิ้ง
F 
ไว้เศษใจลวง
G 
C 
ไปตามบายต
Em 
ะน้องไม่ต้องห่วง 
 
ไปเดินค
F 
วงผู้ชายขอ
G 
งเธอ
 
ฉันแค่เ
C 
ด็กบ้าน ๆ ไ
Em 
ม่สาไหร 
 
รักกัน
F 
ไปไม่ถึงใจของเ
G 
ธอ
 
เลยยอมให้เ
Am 
ธอจากไปกับค
Em 
นนั้นของเธอ 
 
ดีกว่า
F 
รักแบบเบล๋อ ๆ ที่เธอไม่ต้องก
G 
าร

 
* เลิกกันวัน
C 
นี้ 
 
พอทีได้ห
Am 
ม้าย 
 
โปรดจงจาก
F 
ไป 
 
ไปไกลสุด
G 
ตา
 
ถ้ารักกั
Am 
นไป 
 
แล้วเธอไม่เห็นค่า 
 
โปรดอย่ากลับ
F 
มาเวลาเธอไม่เหลือใ
G 
คร
 
รักของ
C 
ฉันมันไม่ทันส
Em 
มัย 
 
โปรดจงจาก
F 
ไป 
 
 
G 
..ไปให้บายตะน้
C 
อง 
 
 
G 

C 
ไปตะไป 
 
แล้วไม่
Em 
ต้องหลบมา 
 
อิ
F 
ไปทางไหนก็
G 
ไป
C 
ไปให้พ้น 
 
จะเอาอ
Em 
ะไรก็ได้ 
 
ขอเ
F 
พียงอย่าเ
G 
ดินหลบ
C 
มา
G 

INSTRU | Am | Em | F | G | C Am | F | G | G |

 
เลิกกันวั
C 
นนี้ 
 
คงดีกว่
Am 
าฉัน
 
ถ้าหมดรั
F 
กกันมันก็ควรจ
G 
บไป
 
เมื่อรักขอ
Am 
งเราเท่ากับว่าเหม็ดใจ
 
ก็แยกกั
F 
นไปเดินกันไปค
G 
นทาง
 
รักขอ
C 
งพี่มันไม่ทั
Em 
นสมัย
 
โปรดจงจา
F 
กไป 
 
 
G 
..ไปบายต
C 
ะพี่

( * )

INSTRU | Am | Em | F | G |
   
 
 
ไปให้บายตะน้
C 
อง

เนื้อเพลง
รักถูกปิดตาย เมื่อเธอมาจากไป 
ทิ้งไว้เศษใจลวง ๆ
ไปตามบายตะน้องไม่ต้องห่วง 
ไปเดินควงผู้ชายของเธอ
ฉันแค่เด็กบ้าน ๆ ไม่สาไหร 
รักกันไปไม่ถึงใจของเธอ
เลยยอมให้เธอจากไปกับคนนั้นของเธอ 
ดีกว่ารักแบบเบล๋อ ๆ ที่เธอไม่ต้องการ

* เลิกกันวันนี้ พอทีได้หม้าย 
โปรดจงจากไป ไปไกลสุดตา
ถ้ารักกันไป แล้วเธอไม่เห็นค่า 
โปรดอย่ากลับมาเวลาเธอไม่เหลือใคร
รักของฉันมันไม่ทันสมัย 
โปรดจงจากไป ไปให้บายตะน้อง

ไปตะไป แล้วไม่ต้องหลบมา 
อิไปทางไหนก็ไป
ไปให้พ้น จะเอาอะไรก็ได้ 
ขอเพียงอย่าเดินหลบมา

( ดนตรี )

เลิกกันวันนี้ คงดีกว่าฉัน
ถ้าหมดรักกันมันก็ควรจบไป
เมื่อรักของเราเท่ากับว่าเหม็ดใจ
ก็แยกกันไปเดินกันไปคนทาง
รักของพี่มันไม่ทันสมัย
โปรดจงจากไป ไปบายตะพี่

( * )

( ดนตรี )
   
 
ไปให้บายตะน้อง
เลิกวันนี้พอทีได้หม้าย - วงเปิด Feat เบนซ์ จริยา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend