หน้าแรก » วงเปิด » คอร์ดเพลง เลิกวันนี้พอทีได้หม้าย – วงเปิด Feat.เบนซ์ จริยา

คอร์ดเพลง เลิกวันนี้พอทีได้หม้าย – วงเปิด Feat.เบนซ์ จริยา

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง เลิกวันนี้พอทีได้หม้าย
วงเปิด Feat.เบนซ์ จริยา

INTRO | Am | Em | F | G |
INTRO | C Am | F G | C Am | F | G |

 
รั
กถูกปิดตาย 
 
เมื่
Em 
อเธอมาจากไป ทิ้ง
ไว้เศษใจลวง
ไปตามบายต
Em 
ะน้องไม่ต้องห่วง 
 
ไปเดินค
วงผู้ชายขอ
งเธอ
 
ฉันแค่เ
ด็กบ้าน ๆ ไ
Em 
ม่สาไหร 
 
รักกัน
ไปไม่ถึงใจของเ
ธอ
 
เลยยอมให้เ
Am 
ธอจากไปกับค
Em 
นนั้นของเธอ 
 
ดีกว่า
รักแบบเบล๋อ ๆ ที่เธอไม่ต้องก
าร

 
* เลิกกันวัน
นี้ 
 
พอทีได้ห
Am 
ม้าย 
 
โปรดจงจาก
ไป 
 
ไปไกลสุด
ตา
 
ถ้ารักกั
Am 
นไป 
 
แล้วเธอไม่เห็นค่า 
 
โปรดอย่ากลับ
มาเวลาเธอไม่เหลือใ
คร
 
รักของ
ฉันมันไม่ทันส
Em 
มัย 
 
โปรดจงจาก
ไป 
 
 
..ไปให้บายตะน้
อง 
 
 

ไปตะไป 
 
แล้วไม่
Em 
ต้องหลบมา 
 
อิ
ไปทางไหนก็
ไป
ไปให้พ้น 
 
จะเอาอ
Em 
ะไรก็ได้ 
 
ขอเ
พียงอย่าเ
ดินหลบ
มา

INSTRU | Am | Em | F | G | C Am | F | G | G |

 
เลิกกันวั
นนี้ 
 
คงดีกว่
Am 
าฉัน
 
ถ้าหมดรั
กกันมันก็ควรจ
บไป
 
เมื่อรักขอ
Am 
งเราเท่ากับว่าเหม็ดใจ
 
ก็แยกกั
นไปเดินกันไปค
นทาง
 
รักขอ
งพี่มันไม่ทั
Em 
นสมัย
 
โปรดจงจา
กไป 
 
 
..ไปบายต
ะพี่

( * )

INSTRU | Am | Em | F | G |
   
 
 
ไปให้บายตะน้
อง

เนื้อเพลง
รักถูกปิดตาย เมื่อเธอมาจากไป 
ทิ้งไว้เศษใจลวง ๆ
ไปตามบายตะน้องไม่ต้องห่วง 
ไปเดินควงผู้ชายของเธอ
ฉันแค่เด็กบ้าน ๆ ไม่สาไหร 
รักกันไปไม่ถึงใจของเธอ
เลยยอมให้เธอจากไปกับคนนั้นของเธอ 
ดีกว่ารักแบบเบล๋อ ๆ ที่เธอไม่ต้องการ

* เลิกกันวันนี้ พอทีได้หม้าย 
โปรดจงจากไป ไปไกลสุดตา
ถ้ารักกันไป แล้วเธอไม่เห็นค่า 
โปรดอย่ากลับมาเวลาเธอไม่เหลือใคร
รักของฉันมันไม่ทันสมัย 
โปรดจงจากไป ไปให้บายตะน้อง

ไปตะไป แล้วไม่ต้องหลบมา 
อิไปทางไหนก็ไป
ไปให้พ้น จะเอาอะไรก็ได้ 
ขอเพียงอย่าเดินหลบมา

( ดนตรี )

เลิกกันวันนี้ คงดีกว่าฉัน
ถ้าหมดรักกันมันก็ควรจบไป
เมื่อรักของเราเท่ากับว่าเหม็ดใจ
ก็แยกกันไปเดินกันไปคนทาง
รักของพี่มันไม่ทันสมัย
โปรดจงจากไป ไปบายตะพี่

( * )

( ดนตรี )
   
 
ไปให้บายตะน้อง
เลิกวันนี้พอทีได้หม้าย - วงเปิด Feat เบนซ์ จริยา
 โฆษณา