หน้าแรก » แอน มาริษา » คอร์ดเพลง ส่ำนั่นตั๊ว – แอน มาริษา

คอร์ดเพลง ส่ำนั่นตั๊ว – แอน มาริษา


INTRO | Bb F | Gm F | ( 2 Times )
INTRO | Eb | F | Bb |

 
Bb 
อมๆ 
 
เบิ่งอยู่เด้อที่เธอหา
ยไป
 
อ้ายไ
Bb 
ปคบผู้สาวค
นใหม่แทนน้องแม่
Gm 
นบ่
 
Bb 
อมๆ 
 
เบิ่งในเฟสอ้ายมีเขาเคลี
ยคลอ
 
สิเอ
Bb 
าน้องไว้ไสล
ะน้อในใจขอ
Gm 
งอ้าย

 
กะอ้ายเอ
Cm 
าเขาเข้ามาทั้
งคน
 
แคร์เข
Dm 
าจนออกหน้าออ
Gm 
กตา
 
อยากไ
Cm 
ด้หยังอ้ายกะแลนห
าให้ว่าแม่
Bb 
นแม่

 
* ง่ายๆ แ
Gm 
ม้อ้าย 
 
แค่คำว่
Bb 
าลา
 
กะอ้ายเอ
Eb 
าเขาเข้ามาสิให้น้องไปอยู่หม่อ
งใด๋

 
** บ่มี
Bb 
ที่ให้ยืนบ่มีเ
บาะให้นั่ง 
 
Dm 
ต๊ะข้างอ้ายเข
Gm 
าจองไปแล้ว
 
สิเอ
Cm 
าคำสวยหรูเห
Dm 
ตุผลแจ๋วๆ 
 
Cm 
ายื้อมารั้งน้อ
งเพื่ออะไร
 
ฮั
Bb 
กเขากะบอก 
 
ฮั
กเฮาสลาย
 
ถ้
Cm 
าอ้ายมีใหม่ 
 
น้องกะสิห
าใหม่ 
 
ส่ำนั้
Bb 
นตั๊ว

 
อ้
Bb 
ายบ่ต้องมากลัวว่าน้องสิเจ็
บหยัง
 
เพื่อศั
Bb 
กดิ์ศรีน้องสิห
าทางก้าวเดินต่
Gm 
อไป
 
บ่ได้
Bb 
ขี้ฮ้าย 
 
พอสิง้
Gm 
อไผ
 
ถ้าอ้า
Eb 
ยมีใหม่ 
 
น้องก
Gm 
ะสิหาใหม่ 
 
ส่ำนั้
นตั๊ว 
 
ส่ำนั้
Bb 
นตั๊ว

INSTRU | Bb | F | Bb | Cm F | Bb |
INSTRU | Bb F | Dm Gm | Cm F | Bb |

( *, ** )

 
ถ้
Cm 
าอ้ายมีใหม่ 
 
น้องก
ะสิหาใหม่.. 
 
ส่ำนั้
Bb 
นตั๊ว

OUTRO | Bb F | Gm F | Eb | F | Bb | Bb |

เนื้อเพลง
ซอมๆ เบิ่งอยู่เด้อที่เธอหายไป
อ้ายไปคบผู้สาวคนใหม่แทนน้องแม่นบ่
ซอมๆ เบิ่งในเฟสอ้ายมีเขาเคลียคลอ
สิเอาน้องไว้ไสละน้อในใจของอ้าย

กะอ้ายเอาเขาเข้ามาทั้งคน
แคร์เขาจนออกหน้าออกตา
อยากได้หยังอ้ายกะแลนหาให้ว่าแม่นแม่

* ง่ายๆ แม้อ้าย แค่คำว่าลา
กะอ้ายเอาเขาเข้ามาสิให้น้องไปอยู่หม่องใด๋

** บ่มีที่ให้ยืนบ่มีเบาะให้นั่ง โต๊ะข้างอ้ายเขาจองไปแล้ว
สิเอาคำสวยหรูเหตุผลแจ๋วๆ มายื้อมารั้งน้องเพื่ออะไร
ฮักเขากะบอก ฮักเฮาสลาย
ถ้าอ้ายมีใหม่ น้องกะสิหาใหม่ ส่ำนั้นตั๊ว

อ้ายบ่ต้องมากลัวว่าน้องสิเจ็บหยัง
เพื่อศักดิ์ศรีน้องสิหาทางก้าวเดินต่อไป
บ่ได้ขี้ฮ้าย พอสิง้อไผ
ถ้าอ้ายมีใหม่ น้องกะสิหาใหม่ ส่ำนั้นตั๊ว ส่ำนั้นตั๊ว

ดนตรี

( *, ** )

ถ้าอ้ายมีใหม่ น้องกะสิหาใหม่ ส่ำนั้นตั๊ว

ดนตรี
เพลง ส่ำนั้นตั๊ว
ศิลปิน แอน มาริษา
คำร้องทำนอง ซอ เกษตรวิสัย
ดนตรี ธน ธนันธร
แอน มาริษา - ส่ำนั่นตั๊ว
 โฆษณา