คอร์ดเพลง ขอบใจที่ทิ้งกัน – วงเปิด faet. บีบี คัพเค้ก

  
Text   

คอร์ดเพลง ขอบใจที่ทิ้งกัน
ศิลปิน วงเปิด
คอร์ด เนื้อเพลง

คีย์คอร์ดเพลง ขอบใจที่ทิ้งกัน คอร์ด สามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C D | Bm Em | Am D | G D |

 
ไม่ต้องถ
G 
ามว่าฉันเป็น
D 
ไง 
 
วันที่ไ
Em 
ม่มีเธอ
 
อยากให้
G 
รู้ว่าไม่มีเ
D 
ธอ 
 
ฉันก็ไ
Em 
ม่เป็นอะไร
 
ถึงจะเ
C 
จ็บและทรม
D 
าน 
 
แต่
Bm 
ฉันก็ยังไม่
Em 
ตาย
 
ยังหา
Am 
ยใจ 
 
ทั้ง
D 
ทั้งที่ไม่มีเ
G 
ธอ

 
ไม่ต้อง
Am 
ห่วงหรอกเธอแ
D 
ค่นี้มันคงไม่
Em 
ตาย
 
เจ็บแ
Am 
ค่นี้แค่ทำให้
C 
มันทุรนทุร
D 
าย

 
ขอบใจเธอ
C 
นะ
 
ที่ยั
D 
งเป็นห่วงว่า
Bm 
ฉันจะตายหรือเ
Em 
ปล่า
 
ไม่มี
Am 
เธอมันอาจจะเ
D 
หงา 
 
แต่ว่าเ
G 
รายังคงหายใจ
 
ขอบใจเธอ
C 
นะที่ทิ้ง
D 
กัน
 
ไม่ต้องห่วง
Bm 
ฉันไม่เป็นอ
Em 
ะไร
 
ไม่มีเ
C 
ธอก็คงไม่ต
D 
าย 
 
ไม่ตายหรอ
G 
กเธอ 
 
 
D 

INSTRU | G D | Em | G D | Em |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

 
ไม่ต้อง
Am 
ห่วงหรอกเธอแ
D 
ค่นี้มันคงไม่
Em 
ตาย
 
เจ็บแ
Am 
ค่นี้แค่ทำให้
C 
มันทุรนทุร
D 
าย

 
ขอบใจเธอ
C 
นะ
 
ที่ยั
D 
งเป็นห่วงว่า
Bm 
ฉันจะตายหรือเ
Em 
ปล่า
 
ไม่มี
Am 
เธอมันอาจจะเ
D 
หงา 
 
แต่ว่าเ
G 
รายังคงหายใจ
 
ขอบใจเธอ
C 
นะที่ทิ้ง
D 
กัน
 
ไม่ต้องห่วง
Bm 
ฉันไม่เป็นอ
Em 
ะไร
 
ไม่มีเ
C 
ธอก็คงไม่ต
D 
าย..

 
ขอบใจเธอ
C 
นะ
 
ที่ยั
D 
งเป็นห่วงว่า
Bm 
ฉันจะตายหรือเ
Em 
ปล่า
 
ไม่มี
Am 
เธอมันอาจจะเ
D 
หงา 
 
แต่ว่าเ
G 
รายังคงหายใจ
 
ขอบใจเธอ
C 
นะที่ทิ้ง
D 
กัน
 
ไม่ต้องห่วง
Bm 
ฉันไม่เป็นอ
Em 
ะไร
 
ไม่มีเ
C 
ธอก็คงไม่ต
D 
าย 
 
ไม่ตายหรอ
G 
กเธอ

 
อยากให้เธอ
C 
รู้แม้เ
D 
ราต้องห่างกันไ
Bm 
กลแสน
Em 
ไกล
 
ฉันจะ
Am 
เก็บหั
D 
วใจเก็บเธอ
G 
ไว้อยู่ในนั้น
 
อยากให้เธอ
C 
รู้ 
 
ฉัน
D 
ยังเป็นห่วงเธอ
Bm 
นั้นเรื่อ
Em 
ยมา
 
แม้ถ้าห
C 
ากเลิก
D 
ราไม่เคยเลิ
G 
กรัก

OUTRO | Am D | G | C D | G |

เนื้อเพลง
ไม่ต้องถามว่าฉันเป็นไงวันที่ไม่มีเธอ
อยากให้รู้ว่าไม่มีเธอฉันก็ไม่เป็นอะไร
ถึงจะเจ็บและทรมานแต่ฉันก็ยังไม่ตาย
ยังหายใจทั้งทั้งที่ไม่มีเธอ

ไม่ต้องห่วงหรอกเธอแค่นี้มันคงไม่ตาย
เจ็บแค่นี้แค่ทำให้มันทุรนทุราย

ขอบใจเธอนะที่ยังเป็นห่วงว่าฉันจะตายหรือเปล่า
ไม่มีเธอมันอาจจะเหงาแต่ว่าเรายังคงหายใจ
ขอบใจเธอนะที่ทิ้งกันไม่ต้องห่วงฉันไม่เป็นอะไร
ไม่มีเธอก็คงไม่ตายไม่ตายหรอกเธอ

ไม่ต้องห่วงหรอกเธอแค่นี้มันคงไม่ตาย
เจ็บแค่นี้แค่ทำให้มันทุรนทุราย

ขอบใจเธอนะที่ห่วงว่าฉันจะตายหรือเปล่า
ไม่มีเธอมันอาจจะเหงาแต่ว่าเรายังคงหายใจ
ขอบใจเธอนะที่ทิ้งกันไม่ต้องห่วงฉันไม่เป็นอะไร
ไม่มีเธอก็คงไม่ตาย

ขอบใจเธอนะที่ยังเป็นห่วงว่าฉันจะตายหรือเปล่า
ไม่มีเธอมันอาจจะเหงาแต่ว่าเรายังคงหายใจ
ขอบใจเธอนะที่ทิ้งกันไม่ต้องห่วงฉันไม่เป็นอะไร
ไม่มีเธอก็คงไม่ตายไม่ตายหรอกเธอ

อยากให้เธอรู้แม้เราต้องห่างกันไกลแสนไกล
ฉันจะเก็บหัวใจเก็บเธอไว้อยู่ในนั้น
อยากให้เธอรู้ฉันยังเป็นห่วงเธอนั้นเรื่อยมา
แม้ถ้าหากเลิกราไม่เคยเลิกรัก
ขอบใจที่ทิ้งกัน คอร์ด เนื้อเพลง
ศิลปิน วงเปิด Feat. บีบี คัพเค้ก
คำร้อง ภราดร บัวสุวรรณ์
ทำนอง อ้วน ไม้ไผ่
เรียบเรียง เอก ลันตา
Digital Download: กด *123 2345
วงเปิด - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend