คอร์ดเพลง ไม่ถึงตาย เสือสองเล

  
Text   


INTRO | F G | Am | F G | C |
INTRO | F G | Am | F | G | G |

 
ได้แค่นี้
Am 
แล้วคนอย่างฉัน..เท่านี้มัน
ก็เกินพอ
 
ถ้าเธ
อยังไม่พ
อ ก็เชิ

 
จะไม่ฝื
Am 
นไม่ดึงเธอไว้ ไม่รั้งใจ
ให้เจ็บ
 
ไม่อยากยื้
อเวลาไว้นา

 
รู้ว่าเธ
Dm 
ออึดอัดใจ รู้ว่าเธ
Am 
อต้องการไป
 
ยิ่งยื้
อ ยิ่งฝืน มีแต่พั

 
คนไม่ใ
ช่ดีให้ตา
ย ก็แค่นั้
Am 
 
ฝืนรักกั
น มีแต่พั
ง ทั้งสองฝ่า
 
ก็เขานั้นมี
ดีกว่าฉั
น เข้าใจไ
Am 
ด้
 
ปล่อยเธอไ
ป ไม่เป็นไร
ไม่ถึงต
Am 
าย 

 
อยากจะขอ
Am 
ให้เธอกับเขานั้นมี
Em 
ความสุข
 
อย่าให้เหมื
อนตอนอยู่
กับฉั
 
ให้เข
Am 
าดูแล เหมือนต
Em 
อนที่ฉันทำ
 
อย่าต้องซ้ำ
รอยเก่
านะเธ

 
รู้ว่าเธ
Dm 
ออึดอัดใจ รู้ว่าเธ
Am 
อต้องการไป
 
ยิ่งยื้
อ ยิ่งฝืน มีแต่พั

 
คนไม่ใ
ช่ดีให้ตา
ย ก็แค่นั้
Am 
 
ฝืนรักกั
น มีแต่พั
ง ทั้งสองฝ่า
 
ก็เขานั้นมี
ดีกว่าฉั
น เข้าใจไ
Am 
ด้
 
ปล่อยเธอไ
ป ไม่เป็นไร
ไม่ถึงต
Am 
าย 
 
 

INSTRU | Am | G | E | Am |
INSTRU | F | G | A F# | Bm | Bm |

 
คนไม่ใช่
ดีให้ตา
ย ก็แค่นั้
Bm 
 
ฝืนรักกั
น มีแต่พั
ง ทั้งสองฝ่า
 
ก็เขานั้นมี
ดีกว่าฉั
น เข้าใจไ
Bm 
ด้
 
ปล่อยเธอไ
ป ไม่เป็นไร
 ไม่ถึงตา
Bm 

 
ปล่อยเธอไ
ป ไม่เป็นไร
..
 
ไม่ถึงตาย..
 

OUTRO | Bm | Bm | Bm | Bm |


ได้แค่นี้แล้วคนอย่างฉัน..เท่านี้มันก็เกินพอ
ถ้าเธอยังไม่พอ ก็เชิญ

จะไม่ฝืนไม่ดึงเธอไว้ ไม่รั้งใจให้เจ็บ
ไม่อยากยื้อเวลาไว้นาน

รู้ว่าเธออึดอัดใจ รู้ว่าเธอต้องการไป
ยิ่งยื้อ ยิ่งฝืน มีแต่พัง

คนไม่ใช่ดีให้ตาย ก็แค่นั้น
ฝืนรักกัน มีแต่พัง ทั้งสองฝ่าย
ก็เขานั้นมีดีกว่าฉัน เข้าใจได้
ปล่อยเธอไป ไม่เป็นไรไม่ถึงตาย

อยากจะขอให้เธอกับเขานั้นมีความสุข
อย่าให้เหมือนตอนอยู่กับฉัน
ให้เขาดูแล เหมือนตอนที่ฉันทำ
อย่าต้องซ้ำรอยเก่านะเธอ

รู้ว่าเธออึดอัดใจ รู้ว่าเธอต้องการไป
ยิ่งยื้อ ยิ่งฝืน มีแต่พัง

คนไม่ใช่ดีให้ตาย ก็แค่นั้น
ฝืนรักกัน มีแต่พัง ทั้งสองฝ่าย
ก็เขานั้นมีดีกว่าฉัน เข้าใจได้
ปล่อยเธอไป ไม่เป็นไรไม่ถึงตาย

( ดนตรี )

คนไม่ใช่ดีให้ตาย ก็แค่นั้น
ฝืนรักกัน มีแต่พัง ทั้งสองฝ่าย
ก็เขานั้นมีดีกว่าฉัน เข้าใจได้
ปล่อยเธอไป ไม่เป็นไร ไม่ถึงตาย

ปล่อยเธอไป ไม่เป็นไร..
ไม่ถึงตาย..

มิวสิควิดีโอ ไม่ถึงตาย เสือสองเล

เพลง : ไม่ถึงตาย
ศิลปิน : เสือสองเล
เรียบเรียง : นิวัฒน์ จันแก่นแก้ว
ติดต่องานแสดง :
3 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend