คอร์ดเพลง ต่างคน ต่างเดิน – เสือสองเล

  
Text   

คอร์ดเพลง : ต่างคน ต่างเดิน เสือสองเล

คอร์ดเพลง ต่างคน ต่างเดิน - เสือสองเล

เพลง :

ศิลปิน : เสือสองเล

เนื้อร้อง/ทำนอง : นพรัตน์ ดำพร้อม

คอร์ดทั้งหมด : F,G,Em,Am,Dm,D7


Tune to Eb
INTRO | Am |
INTRO | F G | Em Am | Em G | Am |

 
จะยากอะไ
C 
รเมื่อคิดจะไ
Em 
ม่เดินไปด้ว
Am 
ยกัน
 
ตัดความสั
F 
มพันธ์ 
 
แยก
G 
กันเดินคนละท
C 
าง
 
เธอไปซ้
F 
าย 
 
ฉันไปข
G 
วา 
 
หรือ
Em 
จะเป็นเส้นข
Am 
นาน
 
เมื่อต้อง
Dm 
การ 
 
เอาเ
D7 
ลยต่างคนต่า
G 
งไป

 
จะอยู่ทำไ
C 
ม 
 
อยู่ไ
Em 
ปก็มีแต่ปั
Am 
ญหา
 
อย่าเปลืองเว
F 
ลาเคยเสียน้ำ
G 
ตากันมาเท่าไ
C 
หร่

 
ทางออกที่
F 
ดี 
 
ของฉันกับ
G 
ธอ
 
ปล่อย
Em 
มือแล้วเดินจาก
Am 
ไป
 
จบง่า
Em 
ยๆ 
 
หันห
G 
ลังต่างคนต่า
Am 
งเดิน

 
อยู่บนค
Dm 
วามเจ็บช้ำของหัวใจ
 
อยู่กันไ
Em 
ปก็คงเลิกรา
 
หลับตา
Dm 
ลงลืมเรื่องเมื่อว
G 
าน 
 
ดีกว่าไ
C 
หม
 
สั่งน้ำ
Dm 
ตาให้มันแห้ง
G 
ลง
 
อย่าให้เ
Em 
หลือเรื่องราวของหั
Am 
วใจ
 
รักแค่ไ
Em 
หน 
 
ลืมมันไ
G 
ป 
 
ให้มันจ
Am 
บลง

 
ให้จบวัน
C 
นี้พอกันเสีย
Em 
ทีเรื่องเราให้มั
Am 
นขาด
 
ปล่อยเป็นตำน
F 
านเหมือนนิย
G 
ายความรักของเร
C 
าสองคน
 
ให้โชค
F 
ดีแล้วก็สมห
G 
วัง 
 
ถ้าเธอจะ
C 
รักกับใ
Em 
ครอีกสั
Am 
กคน
 
ลืมมันไ
F 
ปว่าเราสอง
G 
คนเคยรักกันแ
Am 
ค่ไหน

INSTRU | Dm | Am | Em G | Am |

 
อยู่บนค
Dm 
วามเจ็บช้ำของหัวใจ
 
อยู่กันไ
Em 
ปก็คงเลิกรา
 
หลับตา
Dm 
ลงลืมเรื่องเมื่อว
G 
าน 
 
ดีกว่าไ
C 
หม
 
สั่งน้ำ
Dm 
ตาให้มันแห้ง
G 
ลง
 
อย่าให้เ
Em 
หลือเรื่องราวของหั
Am 
วใจ
 
รักแค่ไ
Em 
หน 
 
ลืมมันไ
G 
ป 
 
ให้มันจ
Am 
บลง

 
ทางออกที่
F 
ดี 
 
ของฉันกับ
G 
ธอ
 
ปล่อย
Em 
มือแล้วเดินจาก
Am 
ไป
 
จบง่า
Em 
ยๆ 
 
หันห
G 
ลังต่างคนต่า
Am 
งเดิน

 
จบง่า
Em 
ยๆ 
 
หันห
G 
ลังต่างคนต่าง..เ
Am 
ดิน…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ต่างคน ต่างเดิน


จะยากอะไรเมื่อคิดจะไม่เดินไปด้วยกัน
ตัดความสัมพันธ์ แยกกันเดินคนละทาง
เธอไปซ้าย ฉันไปขวา หรือจะเป็นเส้นขนาน
เมื่อต้องการ เอาเลยต่างคนต่างไป

จะอยู่ทำไม อยู่ไปก็มีแต่ปัญหา
อย่าเปลืองเวลาเคยเสียน้ำตากันมาเท่าไหร่

ทางออกที่ดีของฉันกับเธอ
ปล่อยมือแล้วเดินจากไป
จบง่ายๆ หันหลังต่างคนต่างเดิน

อยู่บนความเจ็บช้ำของหัวใจ
อยู่กันไปก็คงเลิกรา
หลับตาลงลืมเรื่องเมื่อวาน ดีกว่าไหม
สั่งน้ำตาให้มันแห้งลง
อย่าให้เหลือเรื่องราวของหัวใจ
รักแค่ไหน ลืมมันไป ให้มันจบลง

ให้จบวันนี้พอกันเสียทีเรื่องเราให้มันขาด
ปล่อยเป็นตำนานเหมือนนิยายความรักของเราสองคน
ให้โชคดีแล้วก็สมหวัง ถ้าเธอจะรักกับใครอีกสักคน
ลืมมันไปว่าเราสองคนเคยรักกันแค่ไหน

( ดนตรี )

อยู่บนความเจ็บช้ำของหัวใจ
อยู่กันไปก็คงเลิกรา
หลับตาลงลืมเรื่องเมื่อวาน ดีกว่าไหม
สั่งน้ำตาให้มันแห้งลง
อย่าให้เหลือเรื่องราวของหัวใจ
รักแค่ไหน ลืมมันไป ให้มันจบลง

ทางออกที่ดีของฉันกับเธอ
ปล่อยมือแล้วเดินจากไป
จบง่ายๆ หันหลังต่างคนต่างเดิน

จบง่ายๆ หันหลัง ต่างคนต่าง..เดิน..

มิวสิควิดีโอ ต่างคน ต่างเดิน เสือสองเล

เพลง ต่างคน ต่างเดิน
ศิลปิน : เสือสองเล
เรียบเรียง – นิวัฒน์ จันแก่นแก้ว
ลิขสิทธิ์ นพรัตน์ ดำพร้อม (อ.กุ๊ อลาดิน)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend