หน้าแรก » เสือสองเล » คอร์ดเพลง กี่ลมฝน – เสือสองเล

คอร์ดเพลง กี่ลมฝน – เสือสองเล

คอร์ดเพลง : กี่ลมฝน เสือสองเล

คอร์ดเพลง กี่ลมฝน - เสือสองเล

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เสือสองเล : กี่ลมฝน

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง กี่ลมฝน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A | F#m | D | E |

 
กี่ลม
ฝน..ที่
F#m 
ทนอยู่ 
 
กี่ลมห
นาว..ที่
F#m 
ทนสู้
 
ความผิดห
วัง..ทำ
F#m 
ให้รู้ 
 
โดน
ทิ้งไป 
 
ใจต้อง
ทน

 
ไม่สิ้นห
วัง 
 
แม้
F#m 
พังหมด 
 
ไม่รั
นทด 
 
แม้
F#m 
ไร้เธอ
 
ทุก ๆ  
คน..ยังเ
F#m 
คยเจอ 
 
อุปส
รรค..มีมา
กมาย..

Bm 
เธอคนหนึ่งคน.. 
 
ที่ท
F#m 
นทุกข์มานานแสนนาน
Bm 
ฉันก็หนึ่งคน.. 
 
ที่เคย
F#m 
ร้องไห้จนเกลือกกลาย
 
ก็แ
ค่ครั้งหนึ่ง.. 
 
อยากให้เ
ป็นครั้งเดียวสุดท้าย

  กลั่นเอาน้ำตา 
 
มาเป็น
F#m 
น้ำอด.. 
 
น้ำ
ทน
  กลั่นเอาน้ำฝน 
 
มาเป็นน้ำ
F#m 
กลั่นล้างจิ
ตใจ
  กลั่นเอาน้ำแรง 
 
มาเป็นคู่
F#m 
แข่งงานมากม
าย
 
  อย่าป
ล่อยใจกาย 
 
สุก
Dm 
งอมเน่าเหี่ยวอย่างนี้เ
ลย

INSTRU | C# | F#m | C# | F#m | Bm | E | E |

 
เธอไปแ
ล้ว 
 
ไม่
F#m 
หวนกลับ 
 
เธอไป
ลับ 
 
ไม่
F#m 
ย้อนมา
 
เปลี่ยน
น้ำฝน..เป็น
F#m 
น้ำตา 
 
ดั่งท้อง
ฟ้า..ไร้เดือนด
าว

 
จะไม่
ง้อ..เธอ
F#m 
คนเก่า 
 
ถึงจะเ
หงา 
 
ทนเ
F#m 
อาเถอะ
 
อะ
ไรจะเกิดก็เกิด 
 
จะเ
กิดอะไรก็ต้องทน 
 
ฮ้อ..

Bm 
เธอคนหนึ่งคน.. 
 
ที่ท
F#m 
นทุกข์มานานแสนนาน
Bm 
ฉันก็หนึ่งคน.. 
 
ที่เคย
F#m 
ร้องไห้จนเกลือกกลาย
 
ก็แ
ค่ครั้งหนึ่ง.. 
 
อยากให้เ
ป็นครั้งเดียวสุดท้าย

  กลั่นเอาน้ำตา 
 
มาเป็น
F#m 
น้ำอด.. 
 
น้ำ
ทน
  กลั่นเอาน้ำฝน 
 
มาเป็นน้ำ
F#m 
กลั่นล้างจิ
ตใจ
  กลั่นเอาน้ำแรง 
 
มาเป็นคู่
F#m 
แข่งงานมากม
าย
 
  อย่าป
ล่อยใจกาย 
 
สุก
Dm 
งอมเน่าเหี่ยวอย่างนี้เ
 
ลย

OUTRO | A | D | | A | D | A |


กี่ลมฝน..ที่ทนอยู่ กี่ลมหนาว..ที่ทนสู้
ความผิดหวัง..ทำให้รู้ โดนทิ้งไป ใจต้องทน

ไม่สิ้นหวัง แม้พังหมด ไม่รันทด แม้ไร้เธอ
ทุก ๆ คน.. ยังเคยเจอ อุปสรรค.. มีมากมาย..

เธอคนหนึ่งคน.. ที่ทนทุกข์มานานแสนนาน
ฉันก็หนึ่งคน.. ที่เคยร้องไห้จนเกลือกกลาย
ก็แค่ครั้งหนึ่ง.. อยากให้เป็นครั้งเดียวสุดท้าย

กลั่นเอาน้ำตา มาเป็นน้ำอด.. น้ำทน
กลั่นเอาน้ำฝน มาเป็นน้ำกลั่นล้างจิตใจ
กลั่นเอาน้ำแรง มาเป็นคู่แข่งงานมากมาย
อย่าปล่อยใจกาย สุกงอมเน่าเหี่ยวอย่างนี้เลย

( ดนตรี )

เธอไปแล้ว ไม่หวนกลับ เธอไปลับ ไม่ย้อนมา
เปลี่ยนน้ำฝน..เป็นน้ำตา ดั่งท้องฟ้า..ไร้เดือนดาว

จะไม่ง้อ..เธอคนเก่า ถึงจะเหงา ทนเอาเถอะ
อะไรจะเกิดก็เกิด จะเกิดอะไรก็ต้องทน เฮ้อ..

เธอคนหนึ่งคน.. ที่ทนทุกข์มานานแสนนาน
ฉันก็หนึ่งคน.. ที่เคยร้องไห้จนเกลือกกลาย
ก็แค่ครั้งหนึ่ง.. อยากให้เป็นครั้งเดียวสุดท้าย

กลั่นเอาน้ำตา มาเป็นน้ำอด.. น้ำทน
กลั่นเอาน้ำฝน มาเป็นน้ำกลั่นล้างจิตใจ
กลั่นเอาน้ำแรง มาเป็นคู่แข่งงานมากมาย
อย่าปล่อยใจกาย สุกงอมเน่าเหี่ยวอย่างนี้เลย


รูปภาพคอร์ด กี่ลมฝน – เสือสองเล

คอร์ดเพลง กี่ลมฝน - เสือสองเล

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กี่ลมฝน (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง – อาจารย์ เอนก ร็อคพันทาง
เรียบเรียง – กฤษ เสือสองเล
ติดต่องาน 093-7394652

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา