คอร์ดเพลง เข้าถึงความเจ็บ เนม สุรพงศ์

  
Text   


INTRO | F#m | F#m | A | A |

 
เพิ่
F#m 
งเข้าใจความเจ็บ.. 
 
ก็วั
C#m 
นที่เธอลาจาก
 
เพิ่งเข้าใจ
คำว่าอยู่ยาก..กะตอนที่บ่
มีเธอข้างกาย

 
ได้
F#m 
เข้าใจความเหงา..
 
เข้าใจความเม
C#m 
าแบบมีความหมาย
 
กะตอนที่คว
ามฮักเฮา..มันพังทลาย
 
อ้า
ยจั่งได้ฮู้สึก

 
ได้เข้าใ
F#m 
จ.. ว่าความเจ็
C#m 
บมันเป็นจั่งใด๋
 
มันโหดร้า
ย.. แฮงยามคิดฮอดเจ้
า..

 
เพิ่งสิเข้าถึ
F#m 
งคำว่าเจ็บปวด
 
กะตอนที่คิ
C#m 
ดเห็นภาพวันวาน
 
เพิ่งสิเข้าถึ
งความทรมาน
 
กะตอนที่เจ้
าปล่อยมืออ้ายไป

 
เพิ่งสิเข้าใ
F#m 
จถึงความเจ็บร้าว
 
กะตอนที่เฮ
C#m 
าห่างกันแสนไกล
 
เพิ่งสิเข้าถึง
ทุกอย่าง 
 
ทุกความเสียใจ
 
กะตอ
นที่อ้อมกอดอ้าย.. 
 
บ่มีเจ้า..

INSTRU | F#m | F#m | C#m | C#m |
INSTRU | D | D | E | E |

 
เพิ่
F#m 
งเข้าใจความเจ็บ 
 
กะวั
C#m 
นที่มีน้ำตา
 
เพิ่งเข้าถึ
งรสชาติสุรา..
 
กะตอนที่นอ
นดูดาวเดียวดาย

 
ได้
F#m 
เข้าใจความช้ำ
 
ได้เข้าใจคำ
C#m 
ว่าใจสลาย
 
กะตอนที่ควา
มฮักเฮา..มันเริ่มเลือนหาย
 
อ้า
ยจั่งได้ฮู้สึก

 
จั่งเฮ็ดเข้าใ
F#m 
จ.. ว่าความเจ็
C#m 
บมันเป็นจั่งใด๋
 
มันโหดร้า
ย.. แฮงยามคิดฮอดเจ้
า..

 
เพิ่งสิเข้าถึ
F#m 
งคำว่าเจ็บปวด
 
กะตอนที่คิ
C#m 
ดเห็นภาพวันวาน
 
เพิ่งสิเข้าถึ
งความทรมาน
 
กะตอนที่เจ้
าปล่อยมืออ้ายไป

 
เพิ่งสิเข้าใ
F#m 
จถึงความเจ็บร้าว
 
กะตอนที่เฮ
C#m 
าห่างกันแสนไกล
 
เพิ่งสิเข้าถึง
ทุกอย่าง 
 
ทุกความเสียใจ
 
กะตอ
นที่อ้อมกอดอ้าย..

 
เพิ่งสิเข้าถึ
F#m 
งคำว่าเจ็บปวด
 
กะตอนที่คิ
C#m 
ดเห็นภาพวันวาน
 
เพิ่งสิเข้าถึ
งความทรมาน
 
กะตอนที่เจ้
าปล่อยมืออ้ายไป

 
เพิ่งสิเข้าใ
F#m 
จถึงความเจ็บร้าว
 
กะตอนที่เฮ
C#m 
าห่างกันแสนไกล
 
เพิ่งสิเข้าถึง
ทุกอย่าง 
 
ทุกความเสียใจ
 
กะตอ
นที่อ้อมกอดอ้าย.. 
 
บ่มีเจ้า..

OUTRO | F#m | F#m | A | A |


เพิ่งเข้าใจความเจ็บ.. ก็วันที่เธอลาจาก
เพิ่งเข้าใจคำว่าอยู่ยาก..กะตอนที่บ่มีเธอข้างกาย

ได้เข้าใจความเหงา..
เข้าใจความเมาแบบมีความหมาย
กะตอนที่ความฮักเฮา..มันพังทลาย
อ้ายจั่งได้ฮู้สึก

ได้เข้าใจ.. ว่าความเจ็บมันเป็นจั่งใด๋
มันโหดร้าย.. แฮงยามคิดฮอดเจ้า..

เพิ่งสิเข้าถึงคำว่าเจ็บปวด
กะตอนที่คิดเห็นภาพวันวาน
เพิ่งสิเข้าถึงความทรมาน
กะตอนที่เจ้าปล่อยมืออ้ายไป

เพิ่งสิเข้าใจถึงความเจ็บร้าว
กะตอนที่เฮาห่างกันแสนไกล
เพิ่งสิเข้าถึงทุกอย่าง ทุกความเสียใจ
กะตอนที่อ้อมกอดอ้าย.. บ่มีเจ้า..

( ดนตรี )

เพิ่งเข้าใจความเจ็บ กะวันที่มีน้ำตา
เพิ่งเข้าถึงรสชาติสุรา..
กะตอนที่นอนดูดาวเดียวดาย

ได้เข้าใจความช้ำ
ได้เข้าใจคำว่าใจสลาย
กะตอนที่ความฮักเฮา..มันเริ่มเลือนหาย
อ้ายจั่งได้ฮู้สึก

จั่งเฮ็ดเข้าใจ.. ว่าความเจ็บมันเป็นจั่งใด๋
มันโหดร้าย.. แฮงยามคิดฮอดเจ้า..

เพิ่งสิเข้าถึงคำว่าเจ็บปวด
กะตอนที่คิดเห็นภาพวันวาน
เพิ่งสิเข้าถึงความทรมาน
กะตอนที่เจ้าปล่อยมืออ้ายไป

เพิ่งสิเข้าใจถึงความเจ็บร้าว
กะตอนที่เฮาห่างกันแสนไกล
เพิ่งสิเข้าถึงทุกอย่าง ทุกความเสียใจ
กะตอนที่อ้อมกอดอ้าย..

เพิ่งสิเข้าถึงคำว่าเจ็บปวด
กะตอนที่คิดเห็นภาพวันวาน
เพิ่งสิเข้าถึงความทรมาน
กะตอนที่เจ้าปล่อยมืออ้ายไป

เพิ่งสิเข้าใจถึงความเจ็บร้าว
กะตอนที่เฮาห่างกันแสนไกล
เพิ่งสิเข้าถึงทุกอย่าง ทุกความเสียใจ
กะตอนที่อ้อมกอดอ้าย.. บ่มีเจ้า..

มิวสิควิดีโอ เข้าถึงความเจ็บ เนม สุรพงศ์

เพลง : เข้าถึงความเจ็บ
ศิลปิน : เนม สุรพงศ์
เรียบเรียง : จักรี อบมา
ติดต่องานแสดง : 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend