คอร์ดเพลง ไผว่าสิบ่ตั๋ว ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

  
Text   
คอร์ดเพลง ไผว่าสิบ่ตั๋ว ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
คอร์ด : D,Em,F#m,G,A,Bm


INTRO | Bm F#m | G D |
INTRO | Bm F#m | G A | A |

 
คือเฮ็ดบาป
Bm 
น้อง 
 
คือตั๋วกันคัก
F#m 
แท้อ้าย
 
หลายเรื่องคัก
Bm 
หลาย 
 
ที่น้องมาฮู้
F#m 
ทีหลัง
 
อยู่ไส
Em 
ล่ะคนว่าฮัก
Bm 
หลาย 
 
 
Em 
คำว่าแฟนคื
D 
อหยัง
 
ไสล่ะ
Em 
คนสิเป็นให้ทุกอย่าง
 
สวนท
D 
าง 
 
ทุกการกระทำคั
A 
กสา

 
เลิกงา
F#m 
นมา 
 
บ่มีดอกถามว่าเ
Bm 
มื่อยบ่
 
มีแต่ไ
F#m 
ปต่อ 
 
ลังมื้อแจ้งอ้ายจั่ง
Bm 
คืนมา
 
เอาเงิน
Em 
เก็บเทียวไปใ
Bm 
ช้เล่น
 
บ่คิด
Em 
เห็นว่าไผซอย
D 
หา
 
ภาพ
Em 
วันผูกแขน 
 
ทวง
Bm 
ถามน้องมา
 
ว่าสัญ
A 
ญา 
 
กัน
F#m 
ไว้บ่แม่นแ
Bm 
บบนี้

 
ไผว่าสิบ่
D 
ตั๋ว 
 
ไผว่าสิบ่
F#m 
เฮ็ด
 
ให้ความฮัก
Bm 
เฮามัน
A 
พัง
 
ไผว่าสิ
G 
พาหา 
 
ไผว่าสิ
F#m 
พาสร้าง
 
คือปล่อยกัน
Em 
ย่างลำพังจั่ง
A 
ซี่
 
สิ่งที่อ้ายนั้นเ
D 
ฮ็ด 
 
บ่ได้เจ็บแ
F#m 
ค่ใจ
 
เจ็บฮอดทาง
Bm 
สิไป 
 
ชีวิตน้องจา
A 
กนี้
 
คัน
G 
ฮู้ว่าอ้าย 
 
บ่ได้ฮัก
F#m 
กันอิหลี
 
อย่าหวัง
Em 
เลยว่าสิยิน
A 
ดี 
 
ฝากชีวิต
D 
นำอ้าย
A 

 
คือบ่ฆ่า
Bm 
น้อง 
 
ให้น้องตายๆไ
F#m 
ปสา
 
คือบ่บอก
Bm 
ลา 
 
ให้มันขาดโลด
F#m 
หัวใจ
 
แต่ล่ะ
Em 
วันที่เราคบกั
Bm 
นอยู่ 
 
บ่
Em 
ตายกะส่ำต
D 
าย
 
มอบชี
Em 
วิตที่เหลือให้
Bm 
อ้าย
 
แต่อ้
G 
ายเฮ็ดให้แต่มี
A 
น้ำตา

 
เลิกงา
F#m 
นมา 
 
บ่มีดอกถามว่าเ
Bm 
มื่อยบ่
 
มีแต่ไ
F#m 
ปต่อ 
 
ลังมื้อแจ้งอ้ายจั่ง
Bm 
คืนมา
 
เอาเงิน
Em 
เก็บเทียวไปใ
Bm 
ช้เล่น
 
บ่คิด
Em 
เห็นว่าไผซอย
D 
หา
 
ภาพ
Em 
วันผูกแขน 
 
ทวง
Bm 
ถามน้องมา
 
ว่าสัญ
A 
ญา 
 
กัน
F#m 
ไว้บ่แม่นแ
Bm 
บบนี้

 
ไผว่าสิบ่
D 
ตั๋ว 
 
ไผว่าสิบ่
F#m 
เฮ็ด
 
ให้ความฮัก
Bm 
เฮามัน
A 
พัง
 
ไผว่าสิ
G 
พาหา 
 
ไผว่าสิ
F#m 
พาสร้าง
 
คือปล่อยกัน
Em 
ย่างลำพังจั่ง
A 
ซี่
 
สิ่งที่อ้ายนั้นเ
D 
ฮ็ด 
 
บ่ได้เจ็บแ
F#m 
ค่ใจ
 
เจ็บฮอดทาง
Bm 
สิไป 
 
ชีวิตน้องจา
A 
กนี้
 
คัน
G 
ฮู้ว่าอ้าย 
 
บ่ได้ฮัก
F#m 
กันอิหลี
 
อย่าหวัง
Em 
เลยว่าสิยิน
A 
ดี 
 
ฝากชีวิต
D 
นำอ้าย

INSTRU | Bm F#m | G A | ( 2 Times )
INSTRU | Bm F#m | G A |
INSTRU | Bm F#m | G | A |

 
ไผว่าสิบ่
D 
ตั๋ว 
 
ไผว่าสิบ่
F#m 
เฮ็ด
 
ให้ความฮัก
Bm 
เฮามัน
A 
พัง
 
ไผว่าสิ
G 
พาหา 
 
ไผว่าสิ
F#m 
พาสร้าง
 
คือปล่อยกัน
Em 
ย่างลำพังจั่ง
A 
ซี่
 
สิ่งที่อ้ายนั้นเ
D 
ฮ็ด 
 
บ่ได้เจ็บแ
F#m 
ค่ใจ
 
เจ็บฮอดทาง
Bm 
สิไป 
 
ชีวิตน้องจา
A 
กนี้
 
คัน
G 
ฮู้ว่าอ้าย 
 
บ่ได้ฮัก
F#m 
กันอิหลี
 
อย่าหวัง
Em 
เลยว่าสิยิน
A 
ดี 
 
ฝากชีวิต
D 
นำอ้าย

G 
คันฮู้ว่าอ้าย 
 
บ่ได้ฮัก
F#m 
กันอิหลี
 
อย่าหวัง
Em 
เลยว่าสิยิน
A 
ดี.. 
 
ฝากชีวิตไว้นำอ้
D 
าย..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไผว่าสิบ่ตั๋ว


คือเฮ็ดบาปน้อง คือตั๋วกันคักแท้อ้าย
หลายเรื่องคักหลาย ที่น้องมาฮู้ทีหลัง
อยู่ไสล่ะคนว่าฮักหลาย คำว่าแฟนคือหยัง
ไสล่ะคนสิเป็นให้ทุกอย่าง
สวนทาง ทุกการกระทำคักสา

เลิกงานมา บ่มีดอกถามว่าเมื่อยบ่
มีแต่ไปต่อ ลังมื้อแจ้งอ้ายจั่งคืนมา
เอาเงินเก็บเทียวไปใช้เล่น
บ่คิดเห็นว่าไผซอยหา
ภาพวันผูกแขน ทวงถามน้องมา
ว่าสัญญา กันไว้บ่แม่นแบบนี้

ไผว่าสิบ่ตั๋ว ไผว่าสิบ่เฮ็ด
ให้ความฮักเฮามันพัง
ไผว่าสิพาหา ไผว่าสิพาสร้าง
คือปล่อยกันย่างลำพังจั่งซี่
สิ่งที่อ้ายนั้นเฮ็ด บ่ได้เจ็บแค่ใจ
เจ็บฮอดทางสิไป ชีวิตน้องจากนี้
คันฮู้ว่าอ้าย บ่ได้ฮักกันอิหลี
อย่าหวังเลยว่าสิยินดี ฝากชีวิตนำอ้าย

คือบ่ฆ่าน้อง ให้น้องตายๆไปสา
คือบ่บอกลา ให้มันขาดโลดหัวใจ
แต่ล่ะวันที่เราคบกันอยู่ บ่ตายกะส่ำตาย
มอบชีวิตที่เหลือให้อ้าย
แต่อ้ายเฮ็ดให้แต่มีน้ำตา

เลิกงานมา บ่มีดอกถามว่าเมื่อยบ่
มีแต่ไปต่อ ลังมื้อแจ้งอ้ายจั่งคืนมา
เอาเงินเก็บเทียวไปใช้เล่น
บ่คิดเห็นว่าไผซอยหา
ภาพวันผูกแขน ทวงถามน้องมา
ว่าสัญญา กันไว้บ่แม่นแบบนี้

ไผว่าสิบ่ตั๋ว ไผว่าสิบ่เฮ็ด
ให้ความฮักเฮามันพัง
ไผว่าสิพาหา ไผว่าสิพาสร้าง
คือปล่อยกันย่างลำพังจั่งซี่
สิ่งที่อ้ายนั้นเฮ็ด บ่ได้เจ็บแค่ใจ
เจ็บฮอดทางสิไป ชีวิตน้องจากนี้
คันฮู้ว่าอ้าย บ่ได้ฮักกันอิหลี
อย่าหวังเลยว่าสิยินดี ฝากชีวิตนำอ้าย

( ดนตรี )

ไผว่าสิบ่ตั๋ว ไผว่าสิบ่เฮ็ด
ให้ความฮักเฮามันพัง
ไผว่าสิพาหา ไผว่าสิพาสร้าง
คือปล่อยกันย่างลำพังจั่งซี่
สิ่งที่อ้ายนั้นเฮ็ด บ่ได้เจ็บแค่ใจ
เจ็บฮอดทางสิไป ชีวิตน้องจากนี้
คันฮู้ว่าอ้าย บ่ได้ฮักกันอิหลี
อย่าหวังเลยว่าสิยินดี ฝากชีวิตนำอ้าย

คันฮู้ว่าอ้าย บ่ได้ฮักกันอิหลี
อย่าหวังเลยว่าสิยินดี.. ฝากชีวิตไว้นำอ้าย..

มิวสิควิดีโอ ไผว่าสิบ่ตั๋ว ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

เพลง : ไผว่าสิบ่ตั๋ว
ศิลปิน : ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
เรียบเรียง : บรรจง เวียงพล
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend